👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Humlans Utbildningsplan - VT fördjupning Långbro-Solbergaskogens förskolor

Skapad 2022-02-16 15:47 i 213081 Förskolan Trollsländan Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Denna planering är en del i vårt systematiska kvalitetsarbete och syftar till vårt uppdrag att utveckla vår utbildning utifrån våra, för läsårets, uppsatta mål och utvecklingsområden.

Innehåll

AVDELNINGENS PROJEKT/TEMA:

Projekt KOST med tema: språk & kommunikation.

Genom högläsning, skapande, digitalitet och experiment vill vi ge barnen möjlighet till eget utforskande av smaker, dofter, färger och konsistenser. Vi vill uppmuntra barnen att samtala och reflektera tillsammans genom olika uttrycksformer och i olika sammanhang. 

Projektet KOST är i full gång. Barnen har hittills färgat leklera med rödbeta, utforskat ananas på olika sätt, surt och sött genom apelsin och citron samt att vi skapat ett schema för vilka barn som hämtar matvagnen de olika veckodagarna.

Vårt nya projekt tar sin utgångspunkt i frukt och grönsaker. Detta kopplas till lekar, matematik, naturvetenskap och språk givetvis. 

Syftet är att utveckla barnens kompetenser, få nya kunskaper inom kost och hälsa men framför allt att ge barnen meningsfulla och lärorika dagar på förskolan. Barnen kommer att få uppleva frukt och grönsaker med alla sina sinnen och sätta ord på sina upplevelser.

Barnens behov och intressen styr hur projektet tar sin form. Därför har vi valt att byta bana från sagoskapandet till kost då barnen visat mycket stort intresse för maten vi äter, hur den ser ut samt att få hämta den i köket och presentera den för kamraterna. Reflektioner tillsammans med barnen hjälper oss att få fatt i lärprocesser samt ger oss idéer om hur vi kan arbeta vidare i projektet. Allas meningar och åsikter är välkomna och ses som berikande.

Vi arbetar med högläsning av kostrelaterad litteratur i mindre grupper. Vi har bokat litteratur genom bokbussen samt att bibliotekarien från bokbussen ska ha högläsning för Humlangruppen. Vi experimenterar med olika smakkontraster och barnen får ställa egna hypoteser.

Vi använder digitala verktyg som QR-koder, StopMotion, Makey Makey samt Polyglutt i utforskandet.

Barnen turas om att hämta matvagnen i köket samt presentera dagens lunch samt mellanmål. Vi använder bilder på maten som stöd i berättandet. Bilderna är foton på den mat Olle i köket lagar.

Vi bjuder in vårdnadshavarna till samarbete genom en "hemläxa" som vi hoppas främjar barnens förståelse för mångfald.

Vi arbetar med barnkonventionen genom litteratur om barns rättigheter. Bland annat "Äta mat" av Linda Palm och Lisa Sollenberg. Vi har även Yogapass samt massage som verktyg i arbetet med normer och värden. Vi fortsätter med att vara utomhus mycket, gå till skogen samt ha olika rörelsepass för att vi ska kunna samtala om sambanden mellan god kost, vila och rörelse för hälsan. 

Vi startade projektet med boksamtal kring en bok om matens färger. Sen fick barnen undersöka äpplen närmare tillsammans. I mindre grupper har barnen fått smaka, tittat nära inuti, jämfört färg, form samt målat fruktavtryck av äpplena. Vi har tagit hjälp av bilder, olika frukter och grönsaker för att hjälpa barnen att uttrycka vad de upplever. Vi kommer att fortsätta utforska olika frukter och grönsaker på liknande sätt. 

Vi kommer att använda oss av varierande material. Som till exempel material från naturen som barnen samlat själva, färger, lera och digitala verktyg. Barnen kommer också skapa med riktig mat, torkad frukt samt få experimentera med dessa. 

Vi kommer även benämna matematiska begrepp samt arbeta med normer och värden genom arbetet med olika sorters frukter och grönsaker samt högläsningen.

Pedagoger och barn har tillsammans format den pedagogiska lärmiljön. Lärmiljön ses som en process under förändring, där barnens inflytande är i fokus. 

Utifrån intresse och projektinriktning erbjuds barnen kulturupplevelser. Vi har haft besök av en teater, ”Solen sover”. Vi hoppas kunna göra fler kulturupplevelser framöver.

Barnen ges möjlighet att ta egna initiativ och eget ansvar genom att vi vuxna är lyhörda och respekterar deras behov och intressen.

 

Frågeställning: Hur utvecklar barnen sin kommunikativa förmåga?


Läroplan

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

-förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

-intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

-ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften (Lpfö18, s.14).

 

Barnkonventionen

  • Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
  • Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa.
  • Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad.