👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SKA Vimmerby vår 2022

Skapad 2022-02-17 08:22 i Svanungens förskola Borås Förskola
Vimmerbys planering/Lärandeobjekt vår 2022
Förskola
Planering för den pedagogiska verksamheten och undervisningen på Vimmerby, vår 2022. Utifrån Skollagen, Läroplan för förskolan (Lpfö18) samt förskolans prioriterade område, utifrån Verksamhetsplan för Svanungens förskola 2021-2023.

Innehåll

Analys av nuläget. Var är vi? Pedagogernas bild av nuläget/kartläggning utifrån observationer, dialog med barnen, bilder, filmer mm.

Vi har arbetat med gruppen, gemenskap, delaktighet och vi-känslan under hela hösten. De arbetsformer vi använt oss av är gemensamma samlingar, ett gemensamt förhållningssätt, struktur och rutiner.  

I samlingarna har vi varje dag arbetat med samma ramsa och samma sång för att skapa en tydlighet, struktur och rutin där alla barn ges möjlighet att delta på lika villkor. Vi började höstterminen med ramsan "God morgon" på svenska med tillhörande rörelser. Senare under hösten införde vi god morgon på olika språk, där vi arbetade med ett språk i minst tre veckor, men bytte heller inte förrän vi kände att barnen tagit till sig orden ordentligt. Arbetet med god morgon på de olika språk som finns i barngruppen som fortsätter och som hålls levande varje dag. Förutom ramsan har vi även sjungit sången "vilken dag är det idag" tillsammans med rörelser (rytmik). Allteftersom barnen tog till sig sången bytte vi ut rörelserna till tecken utifrån TAKK. 

För att ge alla barnen möjlighet till delaktighet och inflytande över verksamheten på förskolan så har vi, med hjälp av bildstöd arbetat med veckodagarna och skapat ett schema över dagen och dess rutiner. 

Språkutvecklande arbetssätt är en stor del av den verksamhet vi bedriver i dagsläget, vi upplever också att barnen har tagit till sig våra rutiner och den tydliga strukturen, dels vid samlingarna, men också över dagarna i stort. Vi upplever att vi pedagoger haft en tydlighet gentemot barnen, där allas rätt till delaktighet har prioriterats, vissa barn behöver ibland bromsas och vissa behöver lyftas. Vi upplever över lag att vi har ett stillsammare och mer harmoniskt klimat på avdelningen, barnen känns trygga, vi har roligt tillsammans, konflikterna är färre och oftast lätta att lösa. En orsak till detta är troligt, att flera utav de yngre barnen samt barnen med annat modersmål har tagit till sig tecken och använder dessa spontant i kommunikation både med oss pedagoger och med kompisar. Detta i sig skapar en tydlighet emellan barnen och vi upplever också ett självförtroende hos barnen i att teckna. Eftersom det talade, tecknade och andra språk är något som rutinmässigt hålls levande har även de spontana tillfällena att fånga barns olika modersmål blivit fler. Dagligen sker samtal kring ord på barns modersmål, både med och utan pedagogs inblandning. 

Vi upplever att sång, ramsor och rytmik tydligt har främjat barnens språkutveckling, men också sammanhållningen och gemenskapen i gruppen, där alla har hittat sin plats. Vi har bestämt oss för att fortsätta arbetet med samling i helgrupp. När vi startade upp arbetet var flera utav barnen lite "oroliga", hade svårt att sitta still och fokusera på samlingens innehåll. Nu efter drygt en termin överraskade de oss spontant här om veckan genom att själva hålla i samlingen. En pedagog startade upp samling, så som vi gör varje dag och sedan tog barnen över helt och tillsammans skötte de samlingen, både med ramsor, sång och att se till att alla blev lyssnade på och sedda!

När det kommer till vårt lärandeobjekt som handlar om att känna till alla barns namn, så upplever vi att detta har varit svårt för en del barn, Vi kommer ärför att fortsätta att arbeta med detta även under våren. 

Gruppens mål (Tema/Projekt). Vart ska vi? VAD är det vi vill uppnå? VARFÖR. Vad är syftet? Vad säger Lpfö18, Borås Stads lärplattformar, forskning och litteratur.

 

 Prioriterat område utifrån Verksamhetsplan Svanungens Förkola 2021-2023; 

- Utveckla ett språkutvecklande arbetssätt

 

Vi har valt att fokusera på två områden utifrån Lpfö18 och formulerat lärandeobjekt utifrån dessa områden, samt det prioriterade området. Vimmerbys mål/Lärandeobjekt;

 

 Språk - "Förskolan skall sträva efter att varje barn ges möjlighet att utveckla...

...ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

...både det svenska språket och sitt modersmål."

 

Lärandeobjekt:

- God morgon på olika språk

- Sång, ramsor och rytmik

 

 

Social/trygghet/lek - "Förskolan skall ge varje barn förutsättning att utveckla...

...sin förmåga att fungera enskilt och i grupp."

 

Lärandeobjekt:

- Hitta sin plats (upplever trygghet) i gruppen.

- Att alla känner till varandras namn. 

 

 

Hur gör vi? Planering och genomförande. Skriv ner HUR ni planerar att göra för att nå målet ovan

Vi arbetar vidare med samling i helgrupp med samma innehåll som tidigare, men vi kommer att tillföra mer sång och fler lär tillfällen kopplade till barnens namn/identitet. Bland annat kommer varje barn tilldelas var sin symbol, i form av ett djur. Symboler införs dels för att de barn som haft svårt för att lära sig de andra barnens namn. Ytterligare möjlighet att tillägna sig dessa ges genom att även koppla varje barns identitet till ett specifikt djur. Symboler införs också för individen själv, eftersom vi upplever att vissa utav barnen har svårt för att hitta sitt eget namn/plats/låda då vi endast använt bokstäver. Vi planerar också att utveckla samlingarna genom att utöka användningen av TAKK, både vid sång/ramsor, men också i samtal kring förskolans vardagssituationer.


Under vårterminen kommer vi att införa ”lekgrupper”, dvs en grupp med mindre antal barn och där vi pedagoger bestämt vilka barn som ingår i vilken grupp. Syftet med lekgrupper är dels att arbeta vidare med lärandeobjektet ”hitta sin plats i gruppen” och dels att erbjuda barnen fler och andra lekkonstellationer än vad de är vana vid. Trots att vi upplever gruppen som harmonisk, så kan vi också se att barnen ibland fastnar vid samma lekkompisar och i samma typ av lekar/lekmateriel. Därför vill vi arbeta med att utveckla och fördjupa/bredda relationerna mellan barnen och erbjuda barnen andra lekval och materiel än vad de vanligtvis väljer. Vi menar självklart inte att ta bort barnens egen valmöjlighet och arbetet i lekgrupper sker under en del av dagen och vid 2-3 tillfällen i veckan. Det är inte heller säkert att barnen kommer att ingå i samma lekgrupper vid varje tillfälle, utan gruppkonstellationerna kan komma att ändras utifrån utvecklingen i varje grupp och utifrån syftet med det aktuella lektillfället. 

Som en del i arbetet med lekgrupper kommer ”Flyttfåglarna”, (barn födda 2016) på Vimmerby och Katthult att träffas en gång i veckan, för att tillsammans arbeta med skolförberedande aktivitete. 

Reflektion:

1. Barnperspektiv Vad såg vi? Vad gjorde barnen?

2. Barnets perspektiv Vad berättar/säger barnen? Vad visade barnen intresse för? Hur blev det synligt i barns kommunikation?

3. Pedagog perspektiv Vilket lärande ser vi hos barnen?

4. Vilket lärande ser vi hos oss pedagoger?

5. Hur går vi vidare? Hur kan det lärandet vi ser hos barnen och oss pedagoger påverka vår förmåga att utmana barnens lärande vidare?

 

Analys och utvärdering (en gång per termin):

Analys Varför ser det ut som det gör och varför har det blivit som det blivit? 

Utvärdering Tolka och förstå analysen. Så här blev det. Vad är det viktigaste från analysen att ta med i fortsättningen?

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18