👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra ÅK8

Skapad 2022-02-17 14:16 i Västra skolan Falun
Under 5 veckor kommer vi att arbeta med att förstå, använda och se samband mellan algebraiska begrepp, att använda metoder för ekvationslösning, att lösa lösa problem med hjälp av ekvationer och att beskriva mönster med hjälp av uttryck
Grundskola 8 Matematik
Under 5 veckor kommer vi att arbeta med arbetsområdet "Algebra". Provet är v. 5.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 • föra och följa matematiska resonemang, och

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser,

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska:

 • Uttryck med variabler
 • Ekvationer
 • Ekvationer med x i båda leden
 • Addition och subtraktion med parenteser
 • Multiplikationer med parenteser
 • Problemlösning med hjälp av ekvationer
 • Förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Begrepp att kunna använda och förklara:

 • uttryck, variabel, ekvation, obekant tal, prövning, led, balansmetod, parentes 

 

Arbetssätt

 • Vi kommer att arbeta med gemensamma genomgångar av de centrala begreppen och av de metoder du behöver för att kunna lösa uppgifter tillhörande arbetsområdet.

 • Vi kommer att ha gemensamma aktiviteter såsom arbetsblad, gemensamma diskussioner, och gruppuppgifter.

 • Dessutom arbetar vi individuellt med utgångspunkt ”Matte direkt” år 8.

     Bedömning:

  Bedömningen sker regelbundet genom gemensamma diskussioner och muntliga redovisningar av aktiviteter och grupparbete samt skriftliga diagnoser under arbetsprocessen och prov efter genomfört arbete.

  Kunskapsbedömning sker utifrån:


  - Begrepp:
  Hur du använder och förklarar begrepp i dina resonemang

  -
  Metoder:
  Hur du väljer och använder matematiska metoder

  -
  Kommunikation och resonemang:
  Hur du visar din förståelse, hur du förklarar och motiverar lösningar muntligt och skriftligt

  - Problemlösning:
  Hur du tolkar och använder dina kunskaper för att lösa matematiska problem

Matriser

Ma
Algebra

Insats krävs
>>
>>>
>>>>
Begrepp
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Metod
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Problemlösning
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
Resonemang
föra och följa matematiska resonemang, och
Kommunikation
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Ma
Algebra

Rubrik 1

Bedömningen av mina kunskaper på arbetsområdet “Algebra” åk 8 Ditt resonemang och kommunikation är avgörande för kvalitetsnivå på dina kunskaper: I vilken grad du tolkar resultat och drar slutsats. I vilken grad du analyserar, dra slutsatser och resonerar. Kvalitet på din redovisning: Hur väl du använder matematiska uttrycksformer (språk och representation) Jag vet att jag har nått mina mål när …
E
C
A
Uttryck med variabler
Jag kan beräkna värdet av enkla algebraiska uttryck. Jag kan förenkla algebraiska uttryck utan parenteser. Jag kan skriva ett uttryck för omkrets och förenkla den. T ex omkrets för en triangel och fyrhörningar.
Jag kan beräkna värdet av algebraiska uttryck. Jag kan förenkla algebraiska uttryck med parenteser vid addition, subtraktion och multiplikation. Jag kan skriva ett uttryck för area och förenkla den. T ex area av en rektangel och en triangel.
Jag kan skriva svårare uttryck med och utan parentes och förenkla dem.
Ekvationer
Jag kan lösa ekvationer med x i en led och x i båda leden med balansmetoden. Jag kan lösa enkla problem med hjälp av en ekvation.
Jag kan lösa svåra ekvationer med x i en led och x i båda leden med balansmetoden. Jag kan lösa problem med hjälp av en ekvation.
Jag kan lösa svårare problem med hjälp av en ekvation och motivera och kommunicera mina lösningar tydlig och välstrukturerad .