👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Igelkotten 2022_ Barnen ska erbjudas en utbildning som utmanar och stimulerar till ett livslångt lärande

Skapad 2022-02-17 17:03 i 066051 Förskolan Gustav III:s väg 36 Stockholm Bromma
Förskola
Förväntat resultat - Barnen utvecklar sitt matematiska tänkande - Barnen utvecklar sitt språk - Det enskilda barnets lärande och utveckling synliggörs

Innehåll

Innehåll

Arbetssätt

- Att använda sig av fiktiva karaktärer, samt skapandet av artefakter kopplade till dem, som vi tillgängliggör i den pedagogiska miljön. T.ex. ett skogstroll lämnar ett meddelande i skogen som vi sedan tar med oss till förskolan. Detta i ambitionen att inspirera och sätta igång läroprocesser hos barnen.

- Vi berikar undervisningen, samt den pedagogiska miljön genom att tillföra material och tekniker. Vi har höga förväntningar på "noggrannhet" och detaljer när vi ser att barnen är mottagliga och redo för det.

- Vi ger barnen möjlighet att använda en mångfald av uttrycksätt för utveckla kunskapen, samt fastställa hypoteser och sedan testa dem. Detta genom att tex. teckna (TAKK), måla, arbeta med lera, dramatisera, dansa, bygga och konstruera.

- Lyssna och visa tillit till barns tankar och idéer, samt resonera tillsammans om det är genomförbart.

 

Hur vi på avdelningen Igelkotten väljer att arbeta med detta område?

I undervisning delar vi barnen i smågrupper för att de kommer till tals och blir mer delaktiga i undervisningen och lärandet som sker.vi arbetar med att upprepa samma aktiviteter för att få meningsfullhet  och barnen får möjligheter att fördjupa sig i samtalet och undersökandet tex att undersöka med mikroskop-ägg eller skapande i ateljé . Exempelvis när vi haft samma undervisning med IKT, då hade barnen sorterat löven på ett sätt mer genom tänkt efter en dialog sinsemellan .

Vi stimulerar barnen att utvecklar språk och kommunikation tex läs- och skrivutveckling så att de stimuleras och uppmuntras medvetet utifrån barnens intressen och förmågor .vi bjuder barnen undervisning med att känna sig bekant med bokstäver, texter, symboler tex skrivhörna . Vi kommer att åstadkomma mer med detta genom att besöka biblioteket eller skannar QR koder, Barnen skriver/beskriver egna sagor och berättelser .
Pedagoger som kan TAKK tecknar mer medvetet . vi behöver upprepa och tydliggöra för att stärka barnens ordförråd .Högläsning av litteratur organiserar  vi och skapar en dialog och reflektion emellan oss och barnen  om böckerna vi har läst. vi har aktiva lässtunder under dagen och reflektera över begreppen i mindre grupp. 

vi arbetar med matematiskt språk eller matematiska begrepp i det vardagliga situationerna eller i planerad undervisning som; Sortera, mängd, volym, jämföra, mäta m.m både i inne- och utemiljön som vi kopplar till det som vi undersöker. vi  arbetar medvetet i skogen med matematiskt tänkande och former i skogen tex uppdrags kort , tex hitta en pinne lika lång som dig. 


vi arbetar med naturvetenskapliga fenomen ( vatten, luft, ljus, experiment, odling natur) med barnen genom att medvetet undersöka och utforska tex löv och naturmaterial. 

Vi arbetar med mänskliga rättigheterna, barnkonventionen, jämställdhetsarbete ( sociala relationer )och arbete för hållbar utveckling genom brev från ”Vargen ”och Energiagenterna. Utflykten till vårt ställe ( koja) som vi går ofta till och undersöker för det bli ett sätt som vi kan hämta inspirationer från olika ämnen. där undersöker vi den relationen mellan oss och naturen och hur vi påverkar varandra . samt vilken ändring sker med växter , djuren och naturen vid olika årstider.