👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reviderad utbildningsplan 2022 för avdelningen Sköldpaddan på Förskolan Lännäsbacken i Rågsveds förskolor

Skapad 2022-02-18 08:21 i 200341 Förskolan Lännäsbacken 5 Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Den reviderade utbildningsplanen beskriver hur arbetslaget fortsatt organiserar utbildningen, planerar avdelningens undervisning och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer vidareutvecklas.

Innehåll

FSK EÅV Mall för reviderad utbildningsplan 2022

Den reviderade utbildningsplanen utgår från Verksamhetsplan för 2022 och analys från tidigare utbildningsplan. Den beskriver hur arbetslaget fortsatt organiserar utbildningen, planerar avdelningens undervisning och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer vidareutvecklas.

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

 

Reviderad utbildningsplan för avdelning Sköldpaddan på förskolan Lännesbacken i Rågsveds förskolor

 

Utbildningens organisation och struktur

Så här organiserar och strukturerar vi undervisningen på avdelningen. Veckostruktur: 

Måndag

Tisdag

onsdag

Torsdag

Fredag

 Lek ute på gården. 

 

 

Samling

Utflykt

Promenad till exempelvis skogen eller en lekpark

Samling

Projekt

Skapande, experiment eller  utforskande med Babblarna

Samling

Projekt

Skapande, experiment eller  utforskande med Babblarna

Samling

 Lek ute på gården. 

 

 

Samling

L

U

N

C

H

 Vila 

 

Högläsning

 Vila 

 

Högläsning

 Vila 

 

Högläsning

 Vila 

 

Högläsning

 Vila 

 

Högläsning

Mellanmål

Mellanmål

Mellanmål

Mellanmål

Mellanmål

Lek inomhus eller utomhus

Lek inomhus eller utomhus

Lek inomhus eller utomhus

Lek inomhus eller utomhus

Lek inomhus eller utomhus

Undervisning

Den här undervisningen och de här aktiviteterna planerar vi för barnen under terminen:

Enhetsmål: Alla barn utvecklas och lär i en hållbar och likvärdig förskola av hög pedagogisk kvalitet.

Förväntat resultat av undervisningen

Lärande som vi vill se i barngruppen 

Så här ska vi arbeta för att nå resultatet 

Alla barn utvecklar sitt ordförråd och sin förmåga att kunna berätta, förklara och argumentera

 Att barnen utvecklar ett nyanserat språk och skapar tilltro till sin förmåga att delta i samtal och diskussioner utifrån sina förutsättningar. 

Att barnen utvecklar en tilltro till sin förmåga att argumentera och ställa frågor.

Intresse för att berätta och återberätta sagor eller berättelser, med hjälp av tal, kroppsspråk, böcker eller material. 

 Använda oss av material som barnen känner till och visar intresse av för att väcka engagemang. Använda oss av högläsning och sagoberättande för att skapa förutsättningar för samtal och diskussioner. Uppmuntra barnen att samtala, kommunicera och berätta med hjälp av böcker och annat material så som exempelvis babblarna figurerna. 

Skapa ett tillåtande klimat där man kan delta i samtal utifrån sina individuella förutsättningar, med hjälp av kroppsspråk, mimik eller tal.

Dela oss i smågrupper för att möjliggöra delaktighet för flera, genom att ge barnen ett större utrymme.

Vi arbetar med förskolans språkdomän för att följa barnens språkliga utveckling samt uppmärksammar ord och meningar inom barngruppen. 

Förskolans pedagogiska miljöer uppmuntrar läsning och utmanar barnens tankar och hypoteser

 Väcka intresse för böcker, läsning och berättande. 

 

Att barnen utvecklar en tilltro till sin förmåga att diskutera bokens innehåll, komma med hypoteser och ställa frågor. 

 Ha material på barnens nivå, tillgängligt så barnen själva kan ta del av det vid intresse. 

Skapa en plats som bjuder in läsning, där man kan få en lugn stund. 

Läsa för barnen på deras initiativ och vid planerade tillfällen. 

 

Diskutera och behandla boken innehåll under tiden vi läser och ställa frågor angående innehållet. Uppmuntra barnen att aktivt delta under läsningen genom att peka, ställa frågor och diskutera. 

Flickor och pojkar i alla åldrar utvecklar rörelseglädje, kroppsuppfattning och grovmotorik i utomhusmiljön

 Vi vill se att barnen utvecklar sina förmågor och intresse för rörelse. Samt se till att rörelse förblir lustfyllt och spännande genom att vi utgår från barnens intressen. Att barnen genom rörelselekar och sånger utvecklar sin motorik, koordinationsuppfattning och kroppsuppfattning. 

Vi ska regelbundet ge barnen möjlighet att delta i fysiska aktiviteter. Barnen visar stort intresse för rörelsesånger och dans det kommer vi dra nytta av och genomföra när lusten finns. Veckovis går vi på utflykter och besöker roliga spännande ställen såsom skogen eller lekparker som erbjuder andra motoriska utmaningar. 

På gården bygger vi upp hinderbanor som väcker glädje och utmanar barnens grovmotorik. Även inomhus kommer vi använda oss av miljön för att skapa hinder att ta sig över, under och igenom för att inspirera och utmana barnen att röra sig och bidra till kropps- och rumsuppfattning.  

Genom matråd kan barnen uttrycka sig, vara delaktiga och ha inflytande över måltidssituationen

 Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla en tilltro till sin egen åsikt. Att barnen känner att de kan uttrycka sina tankar och att de blir lyssnade på. Ge barnen möjligheten att tycka till och bruka inflytande. 

 Genom samtal vid matsituationer vill vi uppmuntra barnen att tycka till och uttrycka sin åsikt. Vi vill skapa ett klimat där barnen känner att de kan och vill uttrycka sig och vara med och bestämma över sin vardag på förskolan. Vi kommer introducera bilder på maten vi ätit som underlag för diskussioner.

Vid matbordet vill vi uppmuntra till diskussion genom att samtala om smak, konsistens och hur maten känns med mera.

 

Projekt: Babblarna

Vi kommer denna termin arbetat med projektet Babblarna. Genom observationer har vi sett att barnen visar stort intresse för Babblarna, bland annat genom att ta eget initiativ att läsa böcker om Babblarna eller be oss läsa. Vi vill spinna vidare på deras visade intresse och använda oss av dessa kända figurer för att uppmuntra språklig utveckling och utforskande. Genom att använda oss av berättelser och sånger som barnen känner till hoppas vi inspirerar och utmana barnen att samtala och återberätta individuellt och tillsammans. Genom diskussioner och samtal vill vi få barnen att känna inflytande över sin vardag och se sitt värde som en viktig del av vår grupp. Med hjälp av Babblarna kommer vi tillsammans utforska språk, matematik, naturvetenskap, teknik, rörelse, lek och samspel. 

Pedagogiska undervisningsmiljöer

Vi kommer analysera våra pedagogiska undervisningsmiljöer och tillsammans med barnen utifrån deras intressen löpande anpassa den fysiska miljön till vårt pågående projekt. Bland annat kommer vi se över och utveckla vår läshörna så att böckerna blir mer synliga och bjuder in till läsning i större utsträckning. 

Tillsammans med barnen kommer vi använda oss av det bibliotek som nu finns på förskolan. Vi kommer regelbundet besöka biblioteket, till en början i smågrupper för att skapa en trygg och respektfull relation till den nya miljön. Att arbeta i små grupper möjliggör även för fler barn att få inflytande och utrymme att delta i diskussioner och aktiviteter. 

Hållbar och likvärdig förskola

Tillgänglig miljö för alla: Vi arbetar aktivt för att ge alla barn samma förutsättningar oavsett genus, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Vi arbetar för att göra vår miljö och det material vi har tillgängligt för alla barn, genom att ha majoriteten av materialet tillgängligt så barnen själva kan ta del av det, material som inte kan stå framme finns det representerat med bilder som barnen kan peka på när de vill använda det. Vi strävar efter att allt material ska vara tillgängligt för alla barn.

Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv framtidstro och kunskap om hur människors olika val kan bidra till en hållbar utveckling. Undervisningen ska ge barnen förutsättningar att utveckla ett varsamt förhållningssätt till omgivande miljö. Genom matråd och diskussioner om mat får vi möjligheten att prata om bland annat matavfall. I vår verksamhet använder vi oss av naturmaterial och återbruk i olika aktiviteter. 

Hur kan vi uppmärksamma barn som far illa?

I arbetet med att tidigt uppmärksamma barn som far illa, är vi uppmärksamma på avvikande beteenden eller uttalanden. Vi arbetar aktivt för att skapa trygga relationer till barnen så de förhoppningsvis kan komma till oss om de har något att berätta. Vi samtalar om rätt och fel med barnen och belyser barns rättigheter bland annat genom materialet från Kompisböckerna om igelkotten och kaninen där barnkonventionen finns med. Skulle ett barn uttrycka sig misstänksamt tar vi det på allvar och lyssnar på barnet. Vi arbetar för att skapa ett klimat där man kan prata om känslor och vara öppen med sitt mående bland annat med hjälp av litteratur och samtal om hur vi mår. Vid misstanke följer vi förskolans plan för hur situationen ska hanteras. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Individuell lärlogg

I samband med uppföljnings- och utvecklingssamtal får du som vårdnadshavare ta del av och samtala kring dokumentation över ditt barns utveckling, lärande och förändrade kunnande i förhållande till förskolans utbildning.