👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reviderad utbildningsplan 2022 Rågsveds förskolor Förskolan Arken Ekorren

Skapad 2022-02-18 08:32 i 200281 Förskolan Arken Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Den reviderade utbildningsplanen beskriver hur arbetslaget fortsatt organiserar utbildningen, planerar avdelningens undervisning och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer vidareutvecklas.

Innehåll

FSK EÅV Mall för reviderad utbildningsplan 2022

Den reviderade utbildningsplanen utgår från Verksamhetsplan för 2022 och analys från tidigare utbildningsplan. Den beskriver hur arbetslaget fortsatt organiserar utbildningen, planerar avdelningens undervisning och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer vidareutvecklas.

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

Reviderad utbildningsplan för avdelning Ekorren på förskolan Arken i Rågsveds förskolor

 

Utbildningens organisation och struktur

Så här organiserar och strukturerar vi undervisningen på avdelningen. Veckostruktur: 

Måndag

Tisdag

onsdag

Torsdag

Fredag

 Utelek

 

Stationsarbete, det vill säga olika aktiviteter. Vi lägger tyngden på skapande, sagoberättande och arbete med temat vatten under veckan (arbete i mindre grupper ute och inne).

 

 

 

 

 

 

 

 

Samling inne 10:55-11:10

Utelek

 

Stationsarbete (arbete i mindre grupper ute och inne).

 

 

Yngrebarn skogsbesök följt av en planerad aktivitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Samling inne

10:55-11:10

Utelek

 

Stationsarbete (arbete i mindre grupper ute och inne)

 

Äldrebarn + några barn till planerad aktivitet inne på avdelningen.

 

 

 

 

 

 

 

Ana planering 7.30-9.00

Samling inne 10:55-11:10

Utelek

 

Skolbarngrupp + några barn till i väg, skogsbesök följt av en planerad aktivitet.

 

 

Planerade aktivitet i våtrummet.

 

 

 

 

 

 

 

Samling inne

10:55-11:10

Utelek

 

Alla avdelningar samarbetar ute på gården, eftersom det ligger många möte fredagar på förmiddagen. Barnen erbjuds att delta i olika aktiviteter såsom cykla, rita, måla, dansa, etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samling inne 10:55-11:10

L

U

N

C

H

 Sovvila / Läsvila (I samband med läsvilan lägger vi tyngd på ”Boksamtal”)

 

Lugn aktivitet inne

Sovvila / Läsvila (Boksamtal)

 

 

 

Lugn aktivitet inne

Sovvila / Läsvila (Boksamtal)

 

Lugn aktivitet inne

 

Noor planering 13.45-14:45

Sovvila / Läsvila (Boksamtal)

 

Lugn aktivitet inne

 

Malika planering 13.45-14:45

Sovvila / Filmvila

 

 

 

Lugn aktivitet inne

Mellanmål

Mellanmål

Mellanmål

Mellanmål

Mellanmål

 Mellanmål 14:00

 

 

Lekgrupp 14.30-15:00

 Lek/aktivitet inne eller ute

Mellanmål 14:00

 

 

 

 

Lek/aktivitet inne eller ute

Mellanmål 14:00

 

 

 

 

Lek/aktivitet inne eller ute

Mellanmål 14:00

 

 

 

 

Lek/aktivitet inne eller ute

Mellanmål 14:00

 

 

 

 

Lek/aktivitet inne eller ute

 

Undervisning

Den här undervisningen och de här aktiviteterna planerar vi för barnen under terminen:

Under vårterminen planerar vi att fortsätta arbetet med tema vatten, eftersom vi känner att barnen är fortfarande nyfikna och vill veta mer om vatten. Vi pedagoger känner inte heller oss färdiga, eftersom det finns obesvarade frågor som barnen har ställt, som till exempel om vattnets kretslopp. Vid sidan om tema vatten kommer vi att arbeta med matte och skapande, men vårt fokus ligger på språkutvecklande aktiviteter, som vi tycker finns i de flesta moment och i allt vi gör tillsammans med barnen, speciellt i leken. 

 

Enhetsmål: Alla barn utvecklas och lär i en hållbar och likvärdig förskola av hög pedagogisk kvalitet.

Förväntat resultat av undervisningen (enligt verksamhetsplanen)

Lärande som vi vill se i barngruppen (Det här vill vi se att barnen ha utvecklat och lärt sig)

Så här ska vi arbeta för att nå resultatet (Arbetssätt/metoder för att nå förväntat resultat)

Alla barn utvecklar sitt ordförråd och sin förmåga att kunna berätta, förklara och argumentera

 Barnen ska på sitt sätt kunna berätta och återberätta om sina upplevelser, kunna uttrycka sig under till exempel en samling, om olika aktiviteter och föra vidare sina tankar.

 Skrivböcker som barnen få möjlighet att skriva i och berätta eller återberätta något, boksamtal, vi använder oss av Polyglutt, antecknar barns ordförråd i samtal med dem eller med andra barn för att följa deras språkutveckling.

Förskolans pedagogiska miljöer uppmuntrar läsning och utmanar barnens tankar och hypoteser

 Vana vid att själva hämta och bläddra i en bok, uppmuntra skriftspråket, självständighet, känna sig representerade i miljön. Kunna uttrycka sin vilja verbalt eller i bild för de barn som inte har ett verbalt språk.

 Göra miljön tydlig och tillgänglig för alla barn och förändra så att den anpassas till alla barns behov.

Läshörna och en bokvagn som är lätt tillgänglig för barnen.

Whiteboard-tavla och en skivstation där barnen får möjlighet att skriva, rita, etc.

Flickor och pojkar i alla åldrar utvecklar rörelseglädje, kroppsuppfattning och grovmotorik i utomhusmiljön

 Utveckla vana att obehindrat promenera i skogen.

Utveckla grovmotoriken

Skapa relation till naturen i skogen.

 Vi fortsätter att ta med oss uppgifter och roliga aktiviteter till skogen, samt att vi är fortsatt aktiva och närvarande pedagoger.

 

Genom matråd kan barnen uttrycka sig, vara delaktiga och ha inflytande över måltidssituationen

 Våga smaka på maten, tala om och självständighet vid matbordet.

 ”Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.” Artikel 12 FN´s konvention om barns rättigheter - Barnkonventionen

 

Detta har fungerat bra och vi fortsätter att utveckla vardagliga dialoger om vad barnen tycker om maten och vi berättar vad maten heter.

 

 Pedaogiska undervisningsmiljöer

 

Vi hat tagit bort gamla dokumentationer och satt upp nytt som vi håller på att utforska tillsammans med barnen. Vi uppmärksammar vad barnen säger när de står och tittar på dokumentationen. Några är väldigt bokstavsintresserade, ljuder och försöker förstå hur det går till när man bygger ett ord. Förskolebiblioteket har ett bokstavsspel som är väldigt uppskattat bland ekorrens barn och det har vi fått låna. Skolbarnen är väldigt insatta i att spela det och det har även smittat av sig till de yngre barnen. arbetslaget planerar att låna spelet ofta, så länge någon annan avdelning inte gör det, eftersom spelet är så omtyckt på Ekorren. Pedagogerna ska tillsammans med barnen låna böcker och sagor från förskolebiblioteket och göra barnen medvetna om att dessa möjligheter finns. Det finns regler i vårt bibliotek. Vi får låna det som finns att låna och sedan lämna tillbaka i slutet på månaden. Ekorrens barn leker samling och den här leken är en favorit just nu när vi har satt upp en whiteboardtavla. De härmar oss pedagoger och turas om med att leda samlingen och det kräver att barnen pratar och kommunicerar. Vi har också förbättrat vår skrivstation och gjort den tydligare för barnen. 

 

Hållbar och likvärdig förskola

Vi har blivit mycket bättre på att fokusera på skolbarnen och vi ser till att utmana alla barn på den nivå där de befinner sig. Vi planerar och gör aktiviteter som till exempel experiment som ett kooperativt lärande, vilket kräver reflektion med skolbarnen. Vi är lyhörda och har koll på vad och hur både barn och pedagoger uttrycker sig och utvecklar dialoger för att förstå intentioner och kunna ställa frågan om hur man tänker, för att undvika föruppfattade meningar. Vi har delat in barnen i mindre grupper för att bättre svara på barnens behov av omsorg och för att inget barn ska lämnas utanför. Det är i förskolan som grunden läggs och för en hållbar utveckling ska det finnas ett långsiktigt lärande i den undervisning som vi bedriver. Alla barn är delaktiga i de aktiviteter och i den undervisning som vi planerar och utmanas utifrån sin ålder och behov. Pedagogerna uppmärksammar beteende som avviker, stödjer och pratar med varandra om hur vi kan göra ifall vi ser att något barn inte mår särskilt bra.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Individuell lärlogg

I samband med uppföljnings- och utvecklingssamtal får du som vårdnadshavare ta del av och samtala kring dokumentation över ditt barns utveckling, lärande och förändrade kunnande i förhållande till förskolans utbildning. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18