👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering- Lek, lägesord och antal.

Skapad 2022-02-18 09:15 i Jungfrustigens fsk/Bosgårdens ped. enhet Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 18. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
På Bosgårdens pedagogiska enhet syns det att vi främjar Lärande, Lust och Framtidstro. Med temat som inspirerande grund fokuserar vi nu på hur vi gör en saga tillsammans med de leksaker barnen tagit med sig.

Innehåll

Innehåll


Varför:

Vi ser hinderbanan som en bra kombinationen av våra lärområden social utveckling och lek samt matematik. Här får leken och samarbetet så i förgrunden och matematiken i bakgrunden. Genom en lekfull aktivet som barnen känner sig trygga med samt roade av erbjuder vi ett en säker plats för barnen att inhämta nya kunskaper. Vi vill ge barnen möjlighet att lära med hela kroppen.


Vad: Barnen skall få delta in en hinderbanan där fokus dels ligger på lägesorden men även antal/mängd.


Hur: Kurran kommer på besök på gården. Hen berättar att det varit en storm i hens skog och att kurrans favorit nött flugit all världens väg, för att ta sig till nötten behöver en krypa, hoppa, balansera, springa och klättra över diverse hinder. Barnen får i uppdraga att slutföra hinderbanan där vi träna på olika matematiska begrepp. 

 

Enligt Reikerås, Moser & Tonnessen (2015) studie kan en se ett samband mellan yngre barns motoriska förmåga i relation till deras matematiska kunskap. De barn i studien som hade en mer utvecklad motorik visade även i större utsträckning för matematiska kunskaper inom såväl geometriska former, rumsuppfattning men framförallt inom taluppfattning och problemlösning. 

 

 

 

Dokumentation
För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Med barnens samtycke kommer vi ta foton, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen. Här strävar vi efter att möjliggöra inflytande och delaktighet i dokumentationen tillsammans med barnen.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom lärområdet.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer, resonemang samt observationer av barnen. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge dem möjligheten att samtala hemma kring dokumentationen tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18