👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnens lärande i språkutveckling.

Skapad 2022-02-18 09:10 i Stallbackens förskola Ludvika
Handlingsplan för pedagoger - förskola, Ludvika Kommun. Efter genomförd kartläggning på arbetslags- och gruppnivå.
Förskola
Vi ser att det finns ett behov av att arbeta med barnens språkutveckling. Vi vill möta barnen på deras nivå och samtidigt utmana dem att vidareutveckla språket.

Innehåll

Språk och kommunikation.

 

 

Var är vi?

 • Utifrån den genomförda kartläggningen på avdelningens organisations- och gruppnivå, vilka behov ser vi?

När det gäller barnen så har de en väldigt skiftande språkutveckling. Det finns barn som knappt använder sig av ord  och det finns barn med en väl utvecklad språkutveckling med både bra uttal och stort ordförråd.

 

 

Vart ska vi?

 • Vad vill vi uppnå?

# Att alla barn ska våga kommunicera verbalt för att göra sig förstådda.

# Att alla barn ska våga prata i både mindre och större sammanhang.

# Att barnen lär sig turtagning, att det finns en tvåvägskommunikation. 

# Vi ger barnen tid att återberätta sagor, något vi gjort eller något de varit med om.

# Vi är närvarande pedagoger som stöttar, utmanar och vägleder barnen i deras kommunikation. 

# Väcka barnens intresse för det skrivna språket.

# Vi arbetar med tydliggörande pedagogik, tecken, språkljud och bilder för att det ska underlätta för barnen i deras kommunikation och förståelse av språket.


Hur gör vi?

 • Vilka arbetssätt och metoder ska användas? Hur utformar vi miljön?
 • Hur och vad dokumenterar vi i processen?

# Vårt förhållningssätt är att alla barn ska vara delaktiga och bli sedda och hörda av oss pedagoger.

# Vi kommer att arbeta med sagostunder, ge barnen tid att berätta, språkpåsar, vi kommunicerar med barnen i dialoger i undervisningssituationer både planerade och spontana i deras utbildning.

# Vi ger barnen tid till att tänka och reflektera över det de är med om och ställer utmanade frågor för att öka deras kunskap.

# Vi synliggör det enskilda barnet och gruppens utveckling i Unikum via lärloggar och i samtalsmallen.

# Lärmiljöerna tydliggörs med bilder för att barnen lättare ska kunna hitta det som de vill leka med och sortera tillbaka till sin rätta plats.

# Vi arbetar med att dela barnen i mindre grupper för att alla barn ska ges talutrymme och få sina behov tillgodosedda.

 

Hur blev det?

 • Utifrån uppsatta mål, vad blev resultatet?

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18