👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall för uppföljning och analys av Utbildningsplan 2021 i PoB:en

Skapad 2022-02-18 09:28 i 200241 Förskolan Dungen Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Mallen ska vara ett stöd för ledningsgrupper och arbetslag i att följa upp och analysera avdelningens utbildningsplan med kopplade lärloggar inför att den reviderade utbildningsplanen ska skrivas.

Innehåll

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utöver introduktionsplan, utbildningsplan och reviderad utbildningsplan görs en uppföljning och analys i december och en analys och utvärdering i maj.

·       Introduktionsplan

·       Utbildningsplan

-        Uppföljning och analys

·       Reviderad utbildningsplan

-        Analys och utvärdering

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Instruktioner

·      Gå in i PoB:en och öppna er utbildningsplan med kopplade lärloggar och reflektioner.

·      Utgå från er utbildningsplan. Diskutera med hjälp av uppföljnings- och analysfrågorna. Arbeta antingen direkt i PoB:ens fält för analys (under er utbildningsplan) eller i det här dokumentet (kopiera och klistra sen in texten i PoB:en).

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Uppföljnings- och analysfrågor

 

Utbildningens organisation och struktur

I er utbildningsplan har ni beskrivit hur ni strukturerar och organiserar utbildningen.

Reflektera i arbetslaget kring er utbildningsplan med kopplade lärloggar.

·      Hur har avdelningens utbildning påverkats av er struktur och organisation? Vad har blivit bra och varför? Vad behöver ni utveckla?

·      Hur bidrar era arbetssätt till att uppnå de mål och förväntade resultat som beskrivs i verksamhetsplanen? Är det något som behöver utvecklas för att uppnå förväntade resultat?

Undervisning

I er utbildningsplan har ni beskrivit vilken undervisning ni planerar utifrån förskolans styrdokument.

Reflektera i arbetslaget kring er utbildningsplan med kopplade lärloggar.

·       Hur har ni tagit tillvara på barnens kompetenser, styrkor, relationer och strategier? Vad har varit framgångsfaktorer? Är det något ni missat?

·       Vad är det barnen har undersökt och intresserat sig för? Vilka frågor är ni nyfikna på att undersöka vidare?

·       Hur bidrar er undervisning till att uppnå de mål och förväntade resultat som beskrivs i verksamhetsplanen? Är det något som behöver utvecklas för att uppnå förväntade resultat?

·       Hur bidrar er undervisning till att alla barn utvecklar sitt språk?

·       Hur bidrar er undervisning bidragit till att alla barn utvecklar sin lekförmåga?

 

Pedagogiska undervisningsmiljöer

I er utbildningsplan har ni beskrivit hur ni upprätthåller och vidareutvecklar de pedagogiska undervisningsmiljöerna utifrån pågående processer tillsammans med barnen.

Reflektera i arbetslaget kring er utbildningsplan med kopplade lärloggar.

·      Hur har de förändringar/tillägg ni gjort i miljön påverkat avdelningens undervisning? Vad har det gett för pedagogiska konsekvenser? Är det något ni behöver utveckla?

·      Hur bidrar era undervisningsmiljöer till att uppnå de mål och förväntade resultat som beskrivs i verksamhetsplanen? Är det något som behöver utvecklas för att uppnå förväntade resultat?

 

Hållbar och likvärdig förskola

I er utbildningsplan har ni beskrivit hur ni planerar och arrangerar för att utbildningen i förskolan är tillgänglig för alla barn, det vill säga; vilka aktiva åtgärder ni planerar utifrån introduktionens kartläggning av risker för diskriminering och kränkande behandling. (Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder).

Reflektera i arbetslaget kring er utbildningsplan med kopplade lärloggar.

·      Vilka möjlighetsvillkor har ni skapat för att alla barn ska kunna bli till och lyckas? Är det något i utbildningen ni behöver fånga upp/forma om/utveckla så att utbildningen passar hela gruppen?

·      Hur har de aktiva åtgärder ni planerat bidragit till en tillgänglig utbildning för alla barn utifrån ovan nämnda diskrimineringsgrunder?

·      Fråga med koppling till det stadsdelsgemensamma forskningsprojektet Hållbar förskola: Hur planerar ni att arbeta med, det som ni identifierat som ett utvecklingsområde i OMEP-skalan, i er undervisning?