👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Regnbågen - Teknik vt-22

Skapad 2022-02-18 09:33 i Barnabro förskola Varberg
Förskola
Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Vi vill ge nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper och utmana barnens nyfikenhet och förståelse för teknik.

Innehåll

1. Vilket lärandemål ska vi arbeta med?

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Varför har vi valt detta mål?

Enligt förskolans pedagogiska årshjul är teknik i fokus i undervisningen under en del av våren. Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det barnet visar intresse för, vilket innebär att barnen på så vis får inflytande i innehållet i undervisningen för att utveckla förståelse och stimulera deras kunskaper inom tekniken.   

Teknik är ett naturligt inslag i barnens vardag och vi vill uppmärksamma dem och ge förutsättningar för en nyfikenhet och lärande inom detta område på ett lekfullt sätt.

Barnen visar ett stort intresse för sagan om ”Bilarna Bruzzo” som blir en utgångspunkt inom vårt utvecklingsområde med teknik. Genom att fördjupa och utforska bilen och dess användningsområde hoppas vi kunna leda till naturliga samtal om teknik. 


Utbildningen har lyckats med undervisningsuppdraget när barnen:

 • Visar intresse och deltar aktivt i vår undervisning.
 • Uttrycker nya tankar och funderingar.
 • Lär känna nya begrepp.

Planerad tidsperiod:

Mars - April

Vad ska utbildningen/undervisningen innehålla?

 - Introduktion: Den planerade undervisningen kommer ske i smågrupper. Vi vill sträva efter att ge barnen en så varierad undervisning som möjligt och kommer därför använda oss av olika material, olika miljöer och situationer. Undervisningen kommer att bygga på gemenskap, positiva upplevelser och samarbeten av olika slag. 

 - Lärmiljö:

Fysisk 

 • Genom leken inspirera till ett intresse för att lära sig mer.
 • Uppleva genom digitala verktyg.
 • Arbetet utifrån planeringen synliggörs för att kunna återkoppla i samtal och lek.

Social

 • Behålla gruppkonstellationer för att behålla trygghet för att våga göra sin röst hörd, där vi lyssnar och visar varandra respekt. 
 • Arbeta i mindre grupper för att främja vi-känsla och gemenskap.
 •  
 • Pedagogisk
 • Se var barnens intresse ligger, det blir sedan en utgångspunkt och riktning i undervisningen.
 • Anpassa förhållningssätt beroende på barn och situation. 
 • Differentiera undervisningen för att nå alla barn. 
 • Kommunicera med barnen på olika sätt, verbalt, Takk och bilder för att konkretisera och öka möjligheten för förståelse. 


 •  - Planerad undervisning: 
 • Undervisningen kommer att utgå dels ifrån barnens intiativ men också utifrån planerade undervisningssituationer.
 • Innehållet varierar i grupperna, men varje grupp har sin egna struktur som just de barnen blir trygga med. 
 • Att lära genom att leka tillsammans är centralt i undervisningen.
 • Områden som kan utforskas hjul, ljus, ljud, friktion, rörelse. 
 • Digitala verktyg kommer att vara en del av undervisningen för att väcka nyfikenhet och förståelse.

 - Spontan undervisning:

 • Ta tillvara på situationer och genom lek rikta mot samtal och utforskande inom tekniken.
 • Använda synlig dokumentation för att skapa nyfikenhet för vad andra grupper arbetar med.

Hur arbetar vi med språkutveckling?  Flerspråkighet? Vad behöver barngruppen? (utgå från språkplaneringen)

 • Nya begrepp.
 • Språkmaterial skickas hem med barnen.
 • Ge möjlighet till samtal och reflektion genom vår dokumentation.
 • Använda nya tecken för att öka förståelsen och förtydliga undervisningen.
 • Använda sig av sagan i skapandet med estetiska uttrycksformer.
 • Förtydliga genom Takk och bildstöd.

 

Hur arbetar vi med värdegrund och lek? Vad behöver barngruppen? (utgå från planering för värdegrund och lek)

 • Aktiviteter som utmanar samspel, ge utrymme för att vara tillsammans.
 • Visa respekt och lyssna på varandra, turtagning.
 • Styrda lekar.
 •  

Tänk också på nedanstående områden när du planerar:

- Inflytande och delaktighet. Demokratiuppdraget

Medvetenhet om att låta barn få samma möjlighet till inflytande oberoende  förmågan att kommunicera. Ta tillvara på det som intresserar barnen och då rikta mot mål.

- Jämställdhet

Inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val

- Det kompensatoriska uppdraget

Kommunicera på olika sätt för att skapa meningsfulla sammanhang. I den spontana undervisningen se till att de barn som behöver extra språkstöd får det mer genom att vi förtydligar språket.

- Digital kompetens

Använda sig av bland annat projektor, greenscreen, Beetbot, sphero.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18