👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall för uppföljning och analys av Utbildningsplan 2021 i PoB:en

Skapad 2022-02-21 12:12 i 200211 Förskolan Stövardalen Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Mallen ska vara ett stöd för ledningsgrupper och arbetslag i att följa upp och analysera avdelningens utbildningsplan med kopplade lärloggar inför att den reviderade utbildningsplanen ska skrivas.

Innehåll

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utöver introduktionsplan, utbildningsplan och reviderad utbildningsplan görs en uppföljning och analys i december och en analys och utvärdering i maj.

·       Introduktionsplan

·       Utbildningsplan

-        Uppföljning och analys

·       Reviderad utbildningsplan

-        Analys och utvärdering

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Instruktioner

·      Gå in i PoB:en och öppna er utbildningsplan med kopplade lärloggar och reflektioner.

·      Utgå från er utbildningsplan. Diskutera med hjälp av uppföljnings- och analysfrågorna. Arbeta antingen direkt i PoB:ens fält för analys (under er utbildningsplan) eller i det här dokumentet (kopiera och klistra sen in texten i PoB:en).

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Uppföljnings- och analysfrågor

 

Utbildningens organisation och struktur

I er utbildningsplan har ni beskrivit hur ni strukturerar och organiserar utbildningen.

Reflektera i arbetslaget kring er utbildningsplan med kopplade lärloggar.

·      Hur har avdelningens utbildning påverkats av er struktur och organisation? Vad har blivit bra och varför? Vad behöver ni utveckla?

Vi har en bra grund att stå på, vår verksamhet utgår från barnens trygghet och lärande och därför är våra rutiner viktiga. Vi ser att barnen blir tryggare och lär sig mer när i håller fast vid våra rutiner och inplanerade aktiviter.

·      Hur bidrar era arbetssätt till att uppnå de mål och förväntade resultat som beskrivs i verksamhetsplanen? Är det något som behöver utvecklas för att uppnå förväntade resultat?

Vi använder oss av tydligt kroppsspråk, takk, bildstöd och talar tydligt. Vi har olika rörelseaktiviteter flera gånger i veckan, Vi utgår ifrån barnens intressen och individanpassar efter barnens behov och förmågor. Det vi skulle kunna bli bättre på är att dela in barnen i mindre grupper under fler tillfällen under dagen.

Undervisning

I er utbildningsplan har ni beskrivit vilken undervisning ni planerar utifrån förskolans styrdokument.

Reflektera i arbetslaget kring er utbildningsplan med kopplade lärloggar. 

·       Hur har ni tagit tillvara på barnens kompetenser, styrkor, relationer och strategier? Vad har varit framgångsfaktorer? Är det något ni missat?

Vi ser varje barns individuella styrkor och behov. Vi delar in barnen i lekgrupper där barnen har mest utbyte av varandra. Vi behöver utveckla mer att utvärdera tillsammans med barnen. Vi pedagoger är med på barnens utvecklingsresa, barnen får med oss på sitt specifika lärande genom att de bjuder in oss i sina läroprocesser tex att lägga pussel, skriva bokstäver , förstå sin familjesituation mm

Vi försöker att se till varje barns individuella styrkor och svagheter och ställer krav därefter. Vi har varit lyhörda pedagoger utifrån barnens intressen och vem dom samspelar bäst med.

·       Vad är det barnen har undersökt och intresserat sig för? Vilka frågor är ni nyfikna på att undersöka vidare?

Bokstäver, programmering, månader, matematik, djur, pussel, konstruktionslek, käpphästarna. Vi är nyfikna på att utveckla vårt språkarbete genom att tex vidareutbilda oss i TAKK

·       Hur bidrar er undervisning till att uppnå de mål och förväntade resultat som beskrivs i verksamhetsplanen? Är det något som behöver utvecklas för att uppnå förväntade resultat?

Genom att vi har utbildning varje dag som genomsyras av språk utvecklas alla barns språk utifrån olika språkliga hjälpmedel som tex språkpåsar, rollspel, bildstöd, takkk mm.

·       Hur bidrar er undervisning till att alla barn utvecklar sitt språk?

·       Hur bidrar er undervisning bidragit till att alla barn utvecklar sin lekförmåga?

 Genom att vi låter barnen både leka fritt och styrt, genom tex våra aktivitetskort då dom väljer aktivitet men inte vem dom ska leka med. Då ha man alltid någon att leka med men har möjlighet att vara ensam om man vill. Vi är tillåtande om de vill fortsätta med något efter lunch tex så får dom det när det går.

Pedagogiska undervisningsmiljöer

I er utbildningsplan har ni beskrivit hur ni upprätthåller och vidareutvecklar de pedagogiska undervisningsmiljöerna utifrån pågående processer tillsammans med barnen.

Reflektera i arbetslaget kring er utbildningsplan med kopplade lärloggar.

·      Hur har de förändringar/tillägg ni gjort i miljön påverkat avdelningens undervisning? Vad har det gett för pedagogiska konsekvenser? Är det något ni behöver utveckla?

Vår pedagogiska miljö är under ständig utveckling utifrån barnens intressen och önskemål. Vi ser att barnen är bra på att ta hand om sin miljö och påminner varandra om att ta hand om vår miljö.

Vår miljö lockar till lärande som matematik, språk, konstruktion mm. det vi skulle behöva bli bättre på är att tydligöra sortering av material med hjälp av bilder

·      Hur bidrar era undervisningsmiljöer till att uppnå de mål och förväntade resultat som beskrivs i verksamhetsplanen? Är det något som behöver utvecklas för att uppnå förväntade resultat?

 ater

Hållbar och likvärdig förskola

I er utbildningsplan har ni beskrivit hur ni planerar och arrangerar för att utbildningen i förskolan är tillgänglig för alla barn, det vill säga; vilka aktiva åtgärder ni planerar utifrån introduktionens kartläggning av risker för diskriminering och kränkande behandling. (Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder).

Reflektera i arbetslaget kring er utbildningsplan med kopplade lärloggar.

I allt de vi gör relaterar vi till litteratur i antingen bokform eller i Pollyglutt. Vi har arbetat med Goding och Fuling för att lära barnen att säga Nej. Vi har arbetat med min stopp min kropp och vi har dramatiserat Alfons Åberg för att kunna prata om olika känslor, vi pratar om att alla är lika men unika.

·      Vilka möjlighetsvillkor har ni skapat för att alla barn ska kunna bli till och lyckas? Är det något i utbildningen ni behöver fånga upp/forma om/utveckla så att utbildningen passar hela gruppen?

Vi försöker att se till varje barns individuella styrkor och svagheter och ställer krav därefter. Vi har varit lyhörda pedagoger utifrån barnens intressen och vem dom samspelar bäst med.

·      Hur har de aktiva åtgärder ni planerat bidragit till en tillgänglig utbildning för alla barn utifrån ovan nämnda diskrimineringsgrunder?

·      Fråga med koppling till det stadsdelsgemensamma forskningsprojektet Hållbar förskola: Hur planerar ni att arbeta med, det som ni identifierat som ett utvecklingsområde i OMEP-skalan, i er undervisning

Vi tänker att vi ska ge barnen möjlighet att samtala om pengar, sparande och behovet av ekonomisk hushållning på ett roligt och lärorikt sätt och det är något som vi i dagsläget funderar på hur.