👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reviderad Utbildningsplan 2022 Snösätra förskolor förskolan Rödmyran avdelning Stjärnfallet

Skapad 2022-02-21 15:40 i 200321 Förskolan Rödmyran Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Utbildningsplanen beskriver hur arbetslaget fortsatt planerar avdelningens undervisning, hur utbildningen organiseras och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer vidareutvecklas.

Innehåll

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Fsk EÅV Mall för utbildningsplan 2022

 

Utbildningsplanen beskriver hur arbetslaget fortsatt planerar avdelningens undervisning, hur utbildningen organiseras och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer vidareutvecklas.

 

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

 

Förskolans kärnuppdrag

Utbildningen på Snösätra Förskolor Förskolan Rödmyran Avdelningen Stjärnfallet utgår ifrån Läroplanen för förskolan (Lpfö18), enhetens Verksamhetsplanen samt FN:s Barnkonvention. Utbildningen i förskolan ska bidra till ett livslångt lärande och målet på Stjärnfallet är att alla ska uppleva att förskolan är en trygg, rolig och lärorik miljö där alla har möjlighet att utvecklas efter sina egna intressen och förmågor. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska medvetet främja barnens lek och för att utmana och utveckla det lustfyllda lärandet. Vi arbetar även med språkutveckling dagligen på många olika sätt. Vi fokuserar även på att implementera ett hållbarhetstänk i hela förskolan.  Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.

 

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. Vi strävar efter att all medarbetare ska ha en god samverkan med vårdnadshavare för att de ska känna sig trygga att lämna sina barn på förskolan. Genom brukarundersökningen kan vi få syn på de utvecklingsområden som ni vårdnadshavare anser viktiga. Vi arbetar för att dokument som den här utbildningsplanen och lärloggar ska ge er vårdnadshavare en större inblick i vår verksamhet. 

 

Utbildningsplan för avdelning Stjärnfallet på förskolan Rödmyran i Snösätra Förskolor

Barnen på Stjärnfallet visar ett stort intresse för olika typer av lekar och språk i olika former. Där av kommer vi under våren att fokusera extra mycket på lek, språk samt hållbarhet.

Lek: Genom att dela upp barnen i mindre grupper får barnen möjlighet att delta i och utveckla sin lek med andra. Den fria leken är i fokus för de tillfällen då vi delar upp barnen i dessa grupper där pedagogerna är mer eller mindre deltagande utifrån barnens behov och önskemål. Vi tar även tillfällen att delta i lekar ute på gården, i hoppis, vid samlingen, i skogen och dylikt där man har möjlighet att ägna sig åt regellekar som kurragömma, kull, land skepp och hav m.m. Lev Vygotskij (Pedagog, psykolog och filosof inom utvecklingspedagogiken) hävdar att lek handlar om en skapande verksamhet som förutsätter ett kreativt pedagogiskt förhållningssätt. Leken är nyckeln till barns utveckling och det är i leken som barnen skapar sin identitet och kan få bearbeta sina livserfarenheter. Vi ser att barnen har ett stort behov av att leka och deras upplevelser kommer ofta i uttryck under leken. Leken bidrar även till att utveckla barnens sociala, kognitiva och språkliga färdigheter. 

Språk: Språket är en central del i enheten och vi arbetar dagligen vid samlingar, måltider och och vardagliga situationer för att främja barnens utveckling. Barnen på Stjärnfallet är just nu väldigt intresserade av språk på olika sätt. De utforskar bokstäver och symboler i skriven text, lyssnar till sagor, berättar egna sagor och rim/ramsor. För att uppmuntra detta så arbetar vi med att kontinuerligt utmana barnen i deras språkliga utveckling. Varje dag läser vi en bok tillsammans i helgrupp eller i mindre grupper där barnen sedan får diskutera och dela med sig av sina tankar. Efter vi läst genomför vi boksamtal där man har möjlighet att gå tillbaka till det vi läst, sett och upplevt. Vi ser även att det skrivna språket är av stort intresse och barnen utforskar bokstäverna på olika sätt. Genom att bidra med material som kan stötta barnen i deras utforskande så vill vi skapa möjligheter för barnen att utvecklas även där. 

Hållbarhet: Hållbarhet i förskolan är något som vi under terminen kommer lägg lite extra fokus på då vi arbetar med HållFör (Hållbar förskola). Vi kommer under terminen att utforska vad hållbarhet innebär miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Vi kommer under våren att odla och plantera både inne på förskolan, utomhus och i vår egna pallkrage på en odlingslott i Snösätra. Vi kommer att skapa egna fågelholkar och insektshotell. Detta för att barnen ska få möjlighet att upptäcka hur människors val påverkar miljön. Vi kommer att arbeta med social hållbarhet där respekt, jämlikhet och jämställdhet står i fokus. Att man får göra olika är något vi ständigt återkommer till, det kan gälla mat, val av kläder, lek, språk och ens intresse. Vi strävar efter att våra olikheter är något naturligt och en viktig del på vår avdelning. Förmåga och behov ska styra

 

Vi planerar och säkrar att vår utbildning i förskolan ska vara tillgänglig för alla barn. Vi säkrar utrymmen där barnen möts, leker och lär tillsammans. Ibland är vi tillsammans i helgrupp men är ofta uppdelade i mindre grupper. Vi utnyttjar våra lokaler för att kunna dela in oss i mindre grupper och ge varje barn möjlighet till arbetsro och utveckling. Vi tar del av möjligheterna i vårt närområde som exempelvis parker, skogen, bibliotek och idrottsplatser.

 

Veckoplanering

Måndagar: Skogen

Tisdagar: Skolbarnsgrupp, lekgrupper och skapande

Onsdagar: Arbetslaget har reflektion fram till klockan tio. Lek på gården och promenad till parken.

Torsdagar: Rörelse i hoppis, lekgrupper och skapande

Fredagar: Avdelningsplanering, lek på gården med Regnbågens barn

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Individuell lärlogg

I samband med uppföljnings- och utvecklingssamtal får du som vårdnadshavare ta del av och samtala kring dokumentation över ditt barns utveckling, lärande och förändrade kunnande i förhållande till förskolans utbildning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18