👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utbildningsplan- Fruängens förskolor VT-2022 - Räven

Skapad 2022-02-22 08:25 i 233331 Förskolan Kata Dalström Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Utbildningsplanen bildar en ram för Fruängens Förskolors utbildning. Den är en del i vårt systematiska kvalitetsarbete och beskriver de fokusområden som gäller för Fruängens förskoleområde under VT-2022. Områdena är framtagna utifrån förskolornas utvärderingar och Hägersten-Älvsjö SDF´s prioriterade områden.

Innehåll

Utbildningsplan

Varför har vi valt de här områdena?

Områdena utgår ifrån Stadsdelens nämndmål och är nedbrutna i relation till förskolornas utvärderingar och Stadsdelens prioriterade områden, med Läroplan för förskolan samt Barnkonventionen som grund. Fokus under året riktar sig mot språk och hållbar utveckling samt användningen av digitala verktyg som ska främja undervisningen och barnens utforskande.  

 

Följande styrdokument ligger till grund för vår verksamhet:

LPFÖ18, Barnkonventionen, Språkprogram för H-Ä fsk, Strategi för rörelse och fysisk aktivitet, Handlingsplan Matstrategi, Ställningstaganden för likvärdiga och tillgängliga lärmiljöer, Digitalisering pedagogiska ställningstaganden.

Styrdokument för förskolan i Hägersten-Älvsjö - Stockholms stads intranät

 

Nämndmål:

Alla barn i förskolan utvecklar sin förståelse för grundläggande demokratiska värden

Förväntat resultat

 • Utbildning och undervisning utformas utifrån alla barns rättigheter, behov och intressen.
 • Utbildning och undervisning präglas av ett interkulturellt och normkritiskt förhållningssätt.
 • Alla barn utmanas i sin språkutveckling genom en medvetet planerad utbildning och undervisning.

 

Enhetsmål:

I Fruängens förskolor är gruppen en tillgång där varje barn har sin självklara plats, ges utrymme och blir lyssnad på.

Förväntat resultat

 • Barnens tankar, idéer, kultur och mångfald tas tillvara och syns i den pedagogiska miljön
 • Barnen samarbetar, samspelar och respekterar varandra
 • Barnen möter en språklig och kommunikativ miljö där de kan utveckla sin förmåga att utöva inflytande

Övergripande arbetssätt för Fruängens förskolor

Vi är närvarande vuxna som lyssnar på barnen och varandra och tar tag i konflikter direkt när de uppstår. Vi bemöter barn och vuxna med ärlighet, uppriktighet och med insikt om alla människors lika värde.

Barnen görs delaktiga genom att vi är tydliga och positiva förebilder och ger barnen verktyg för konfliktlösningar.

Vi ska ha en övergripande bild av personal, barn och verksamhet och respektera att alla är delaktiga i att forma verksamheten. Vi respekterar att vi alla är olika och ser olikheter som en möjlighet till utveckling. Vi är tydliga förebilder som inte tolererar diskriminering. Vi är medvetna om och delaktiga i den förändring som sker i samhället.

Pedagogerna gör en kartläggning av barngrupperna vid höstterminens början. Stöddokument och observationsunderlag finns gemensamma i enheten. Dessa ligger till grund för höstens revidering av Aktiva Åtgärder och plan för kränkande behandling. Värdegrundsarbetet är ständigt pågående och behov och arbetssätt utvärderas och justeras kontinuerligt.

Pedagogerna är uppmärksamma på och reflekterar tillsammans över sitt eget förhållningssätt i relation till alla barns möjlighet utrymme och inflytande i förskolan. Pedagogerna arbetar aktivt och normkritiskt medvetet genom att, tillsammans med barnen, diskutera bilder, böcker, filmer som representerar olika normer. Digitala hjälpmedel används för att belysa olika kulturer och normer. Pedagogerna uppmuntrar barn, föräldrar och varandra att dela med sig av kunskap kring olika kulturer och låter dessa vara en del av förskolans verksamhet.

Pedagogerna följer upp genom observation och dokumentation samt genom fortlöpande reflekterande samtal med barnen i grupp under terminen. Pedagogerna uppmuntrar och bekräftar barnens tankar, idéer och egna val och utvecklar miljö och verksamhetens innehåll tillsammans med barnen.

Bilder och text används för att ge förslag på aktiviteter och material. Vi arbetar med bokstäver och symboler i olika projekt samt använder oss av språkstödjande metoder som TAKK och PECS.

Ett varierat litteraturutbud finns synligt för att väcka barnens nyfikenhet. Högläsning, boksamtal och berättande är viktiga arbetssätt som medvetet används vid olika tillfällen under dagen. Vi fördjupar arbetet med högläsning som tog avstamp i stadsdelens satsning 2021.

 

Barnen ska möta likvärdiga lärmiljöer enligt stadsdelens gemensamma ställningstagande.

Arbetssätt:

På Räven är vi pedagoger uppmärksamma på barnens göranden och intressen och strävar efter att alltid ha en tillgänglig miljö där barnens intresseområden finns tydligt representerade. Miljön är uppbyggd i barnens nivå och de får vara självständiga och drivande i sina val av aktiviteter. Det finns schemalagda stunder för olika material men samtidigt är allt material tillgängligt i den fria leken utifrån barnens behov och vilja. Till exempel målning, skapande, dans och högläsning är aktiviteter som alltid går att välja. Vi uppmuntrar barnen att dela med sig, att bjuda in till lek och visa hänsyn för andra barns viljor. Vi löser konflikter tillsammans med barnen och uppmuntrar dem att komma med egna lösningar. Vi använder ett medvetet språkbruk där jämställdhet är i fokus och ett normkritiskt ordförråd är bas. Vi har också tillgång till en del TAKK-material som sångkort och enklare ord som förg coh veckodagar som vi använder tillsammans med barnen. Vi lär ut konflikthantering och demokratiska rättigheter genom litteratur, film, dramatiseringar av sagor och boksamtal. Litteratur och digitala hjälpmedel är en väg in i ett kulturellt och normkritiskt förhållningssätt också och vi pedagoger gör medvetna val av böcker och film. Genom dessa litterära verktyg blir språkbruket ett viktigt medel för en demokratisk verksamhet, critical literacy där man bearbetar och analyserar text och innehåll för en fördjupad förståelse är ett sätt som vi arbetar på på Räven. För att låta barnen vara verksamma i en demokratisk miljö där den egna viljan liksom samarbete och samförstånd får utrymme strävar vi efter att arbeta i smågrupper inomhus och utomhus, det är lättare för barnen att dels få verka i en skyddad lekmiljö dels dela med sig och turas om i mindre grupper. Dessa smågrupper har medvetna inriktningar och genomarbetade planeringar där vi antingen jobbar med till exempel språk (litteratur, sång/ rim och ramsor eller film), turtagning, drama, experiment eller lekar som bygger på barnens tankar, ideér och kunskaper. 

______________________________________________________________________________________________

 Nämndmål:

Alla barn i förskolan utvecklas och lär utifrån sina förmågor i lärmiljöer av hög kvalitet 

Förväntat resultat

 • Alla barn utforskar, leker och kommunicerar i likvärdiga och tillgängliga lärmiljöer.
 • Alla barn utmanas genom en medvetet planerad utbildning och undervisning som synliggör sambandet mellan goda matvanor, fysisk aktivitet och hälsa.

Enhetsmål:

Varje barn i Fruängens förskolor möts av lärmiljöer där organisation/struktur, material och pedagogernas förhållningssätt återspeglar läroplanens intentioner.

Förväntat resultat

 • Barnen visar rörelseglädje och lust att utmana sig själva motoriskt.
 • Barnen visar intresse för och använder sig av matematiska begrepp
 • Barnen visar intresse för miljö, natur, naturvetenskap och teknik
 • Barnen visar intresse för och använder sig av digitala hjälpmedel

Övergripande arbetssätt för Fruängens förskolor:

Pedagogerna är positiva förebilder när det gäller förhållandet till mat och rörelse.  De organiserar aktiviteter som uppmuntrar till rörelse både ute och inne. De förmedlar matglädje och vikten av att äta en varierad och näringsrik kost.

Barnen får tillgång till ett varierat konstruktionsmaterial och utmaningar att använda dessa på olika sätt enskilt och i grupp. Pedagogerna introducerar och sätter ord på olika matematiska, tekniska och naturvetenskapliga begrepp i vardagen under lek, rutinsituationer och olika aktiviteter.

Pedagogerna uppmärksammar och introducerar barnen i vardagsteknik och använder sig av digitala verktyg för dokumentation och kunskapssökning tillsammans med barnen. Lärplattor, datorer och projektorer används som ett komplement i alla delar av verksamheten för att reflektera, återskapa upplevelser som barnen haft eller introducera nya spännande begrepp och världar.

Arbetssätt:

På Räven har vi ett tydligt matematiskt och naturvetenskapligt/tekniskt fokus. Det förekommer frekvent utmaningar i barnens samlingar på tema matematik, naturvetenskap och teknik. Barnen får vara med om olika experiment och om de kommer med funderingar i den vardagliga verksamheten utforskar vi gärna tillsammans med barnen genom att testa oss fram. Som exempel resonerade kring is när vintern kom, då frös vi ishandskar och leksaker i is genom att dels lägga dem i påsar och mjölkkartonger och undersökte dagen efter vad som hänt och varför det var på detta sätt. Barnen lär sig genom att själva utforska och testa på. Vi pedagoger har ett närvarande förhållningssätt och sätter ord på barnens göranden och utforskanden och belyser matematiska, naturvetenskapliga och tekniska begrepp. Vi uppmuntrar barnen att testa sig fram när de har olika tankar och idéer. De har visat ett stort intresse för matematik och därför har vi erbjudit många olika matematiska aktiviteter där siffor, räknande, jämförande, sorterande och kategoriserande varit i fokus. Vi material och pussel med matematiktema som barnen gärna använder sig av. I våra skapande aktiviteter förekommer frekvent matematik och naturvetenskap när barnen målar i och med olika former, blandar olika färger och målar med olika material, det förekommer många olika målningstekniker och barnen får använda och prova på ett brett utbud av aktiviteter. Vi har en aktiv barngrupp där rörelseglädje och rörelseaktivieter är dagliga inslag. Vi har gymnastik, yoga och dans på en  nästan daglig basis. Vi har byggt hinderbanor och röelsebanor inomhus och dansat med sjalar. Med en stor del av verksamhetens tid som spenderas utomhus får barnen många möjligheter till fartlekar och springlekar. De får även ha springlekar inomhus men på anvisad plats och i mindre grupper. Att leka med bollar är ett intresse flera av barnen har och vi försöker möta det intresset genom att anordna lekar med bollar. Vi använder ipads för att dokumentera barnens göranden och skapanden och tittar tillsammans på bilder och filmer från olika experiment. Bilder sätts också upp på väggarna för att vara samtalsunderlag och föra diskussioner vidare utanför själva aktiviteten. Tekniska verktyg används också för att projicera olika miljöer på golv, väggar och tak för att fördjupa barnens lekvärldar. Vi har en kub som kan användas för detta. Vi har även nyligen i personalgruppen lärt oss mer om programering, greenscreen och wifi-puck vilket vi introducerar i mindre grupper och utforskar dessa verktyg tillsammans med barnen. Till exempel har vi projicerat bilder på väggen (på papper) som barnen får rita av. 

______________________________________________________________________________________________________

Nämndmål:

Boende i Hägersten-Älvsjö har tillgång till ett rikt utbud av kultur och evenemang

Förväntat resultat

 • Barn på förskola och unga i stadsdelsnämndens verksamheter får möta och själva prova olika former av kultur och skapande.

Enhetsmål:

Fruängens förskolor erbjuder barnen återkommande kulturella upplevelser kopplade till innehållet i den pedagogiska verksamheten.

Förväntat resultat

• Barnen uttrycker sig genom sång, dans, teater och skapande i bild och form.
• Barnen får uppleva kulturtillfällen Av -, Med - och För- barn som är kopplade till aktuella projekt.

Övergripande arbetssätt för Fruängens förskolor:

Pedagogerna introducerar olika material och tekniker för barnen för att skapa förutsättningar att utveckla sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer. 

Estetiska uttrycksformer ingår som en del i de flesta projekt. Pedagogerna tillhandahåller ett varierat material och skapar tillsammans med barnen samt uppmuntrar deras egna initiativ till skapande.
 Miljön anpassas för en lättillgänglig skapande verksamhet så att barnen på eget initiativ kan använda sig av utklädning, sång, lyssna på musik, dramatisera, klippa, klistra och måla.
 Pedagogerna erbjuder kulturupplevelser på förskolan och i den mån det går även utanför. Utifrån barnens intressen utvecklas projekt där kulturella upplevelser ingår som en del i temat.

Pedagogerna uppmärksammar och firar högtider och traditioner tillsammans med barnen och tar till vara på barnens egna intressen runt traditioner. Digitala hjälpmedel används för att lyfta in kulturupplevelser, från hela världen, i de projekt som barnen arbetar med.

Arbetssätt:

På Räven är den skapande verksamheten alltid levande, vi har en barngrupp som visar stort intresse för skapande i bild och form samt dans, sång och teater. Barnen får testa på många olika skapandetekniker både med målande och annat pysselmaterial som pärlor, lera och naturmaterial de plockar med utifrån. Vi skapar med kvistar, stenar, snö och is till exempel. Vi använder också instrument och spelar musik och skapar musik som vi spelar in och lyssnar på tillsammans. Vi pedagoger dramatiserar och spelar upp olika sagor och fabler för barnen och barnen i sin tur dramatiserar sagor för varandra och för oss pedagoger i den fria leken, detta är en aktivitet vi uppmuntrar och barnen har tillgång till det material vi använder med dem i exempelvis samlingar. Att använda flanotavlan och tillhörande material är uppskattat både i samling, på vakenvila och i den fria leken. Traditioner som jul, lucia, påsk och midsommar uppmärksammas och firas i förskolan liksom barnens födelsedagar och FN-dagen. Genom projektor och ipad kan vi låta baren ta del av olika kulturutbud både sång, dans och film. På Lucia till exempel fick barnen titta på en Luciakonsert från en kyrka. Polyglutt är ett verktyg vi har tillgång till och genom de böcker som erbjuds där får barnen ta del av sagor från det svenska kulturarvet Emil i Lönneberga och många kända barnsagor erbjuds på flera olika språk så barnen kan lyssna på sagor på för dem kända språk. Vi har ett QR-bibliotek på väggen i läshörnan där barnen kan läsa in koderna och komma direkt till sagor i polyglutt på olika språk. Fortsatt under terminen kommer vi implementera ett tydligare arbete med olika modersmål och göra dessa mer tillgänliga i verksamheten genom litteratur och bilder.