👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luppens Utbildningsplan - VT fördjupning Långbro-Solbergaskogens förskolor

Skapad 2022-02-23 12:49 i 213101 Förskolan Viveln Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Denna planering är en del i vårt systematiska kvalitetsarbete och syftar till vårt uppdrag att utveckla vår utbildning utifrån våra, för läsårets, uppsatta mål och utvecklingsområden.

Innehåll

 

HUR GÅR VI VIDARE

Syftesformulering: 

Formulera vad, varför och hur ni vill fördjupa utbildningen kopplat till utvärdering av Utbildningsplan.

Vad: Vi har valt kroppen, som projekt. 

Varför: När vi började presentera barnkonventionen för barnen samtalade vi mycket om stopp min kropp. Sedan började vi att arbeta kring känslor, förhållningssätt, empati och samspel. Barnen började bli mer intresserade för kroppen och vi startade i gång projektet om kroppen. 

Hur: Genom att låta barnen bekanta sig med de olika organ/ kroppsdelar som vi ska presentera. Barnen skall få låna böcker från biblioteket som handlar om kroppen. Vi kommer använda oss av olika skapande material och skapa olika organ/ kroppen. Vi kommer leka olika lekar där vi använder kroppen, för att få in planerade aktiviteter med rörelse.  

Vad är barn och pedagoger nyfikna på att skapa fördjupa kring?

 • Vi tillsammans med barnen är nyfikna på hur kroppen fungerar, ser ut och benämner olika begrepp som handlar om kroppen.

Vad ska barnen få skapa nya erfarenheter/kunskaper kring?

 • Använda sig av olika tekniker och material 
 • Samarbeta
 • Reflektera i smågrupper och i helgrupp 

Val av läroplansområden - behålla, lägga till, förändra från tidigare plan?

De här tre läroplansmål har vi valt att sträva efter

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 •      Motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 •  
 •      Förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
 •          nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

Hur ska vi utgå från barnens tankar, frågor, teorier, fantasier och intressen  ?

 •  Genom samlingar
 •  Samtal i olika situationer
 • Vi pedagoger observerar barnen i olika sammanhang 

 

Hur ska vi utveckla språk och högläsning i vår undervisning?

 •        Genom att erbjuda barnen olika lässtunder och lästekniker
 •      Dagligen föra samtal och dialoger
 •         Erbjuda barnen olika språkmaterial tex alfabetet, siffror olika skriftsymboler
 •        Rim och ramsor
 •        Sång och rörelselekar
 •        Instruktionslekar
 •        Använda oss av lägesord
 •        Genom att vara språkliga förebilder

Hur ska vi arbeta medvetet utifrån Barnkonventionen?

 •      Genom att vi samtalar kring deras känslor och lyfter fram deras tankar och funderingar.
 •      Läser böcker om normer och värden.
 •      Konstant samtal om olika situationer som uppstår under vardagen.
 •      Tittar på filmklipp om barnkonventionen
 •         Barnens röst blir hörd (miljön, aktiviteter, projekt)
 •         Involvera vårdnadshavarna 

 

Hur ska vi använda rörelse och fysisk aktivitet i vår undervisning?

 •       Att vi har planerade aktiviteter med olika rörelser som dans, yoga och gympa. 

Hur ska vårdnadshavare bli delaktiga och bidra till projektet?

 •      Genom lärloggar grupp och individuell
 •          Dagliga samtal vid lämning och hämtning
 •      Föräldramöten
 •      Nyhetsinlägg

Utgå ifrån

-Uppföljning av Undervisningsplan 

-Verksamhetsplan

-Läroplan

-WKI

-Barnkonventionen

-Högläsning

-Digitalisering

-Rörelse