👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tillsammans i Sagornas värld del 2

Skapad 2022-02-24 09:19 i Lindebo förskola Eslöv
Förskola
Här arbetar vi på ett lärorikt och lekfullt sätt med olika sagor. Vi kommer att fokusera på klassiska sagor och på ett fantasifullt och spännande vis utmana barnen vidare i deras utveckling.

Innehåll

Variationsteoretiskt informerat undervisningsupplägg

Variationsteori bygger på att man på förhand kartlägger barnets kunskaper inom området som undervisningen ska behandla. Dessa kartläggningar tar man sedan hänsyn till när undervisningen ska planeras och genomföras. Undervisningen genomförs med hjälp av olika variationsmönster i åtanke (så att barnen kan se och förstå utifrån olikheter). Efter undervisningen görs en efterbedömning för att se vad undervisningen har haft för effekt på barnen.

Bakgrund och Syfte:

 

Vi har uppmärksammat att barnen är intresserade av sagor. Vi vill därför utmana och berika barnens kunnande och nyfikenhet inom detta område.

Vi kommer att ta in olika genrer som tex: textlösa böcker, Astrid Lindgren, Rim och ramsor samt bilderböcker.

 

Mål:

 

Samtolkning

 

Undervisning:

- Vi vill öka barnens samarbete, kommunikation och sociala samspel samt öka barns förståelse för demokratiska principer

- Vi vill skapa möjligheter för barnen att utveckla förmågan att uttrycka sig på olika sätt (drama, sång, bild och skapande)

-Vi vill göra barnen nyfikna på nya ord och lusten att leka och lära

- Vi vill skapa rika möjligheter för barnen att lära sig och utvecklas på olika sätt med skilda syften, sinnen, barns inflytande

- Stärka barnen i sin självständighet, ansvarsförmåga samt viljan att hjälpa andra

- Stimulera deras språkutveckling

-Låta barnen få en förståelse om och utveckla ett kulturarv-världen, traditioner och historia.

 

Digitalisering:

- Vi vill öka barns kunskaper kring digitala verktyg/moderna verktyg där vi visar på hur dessa verktyg kan användas på olika sätt och med skilda syften 

 

Barns rätt - Barnkonventionen:

Vi vill ge barnen en förståelse för allas lika värde, alla har rätt att bli sedda, hörda och respekterade

Artikel; 2, 6, 12

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

Metod: Variationsteoretiskt informerat undervisningsupplägg

 

 

Samplanering

 

Vad(lärandeobjekt)? Riktning

-Introducera nya sagor för barnen kontinuerligt och arbeta med dessa i olika uttrycksformer (skapa, berätta, läsa, konkretisera mm)—Läsa böcker/ se kortfilmer om olika sagor

 

Hur(form)? lärande- och undervisningssituation kopplat till förbedömning på individnivå

 

Undervisning:

- Handdockor

- Vi agerar förebilder

- Vi kommer att dela upp barnen utefter ålder och anpassa aktiviteter till barnen i gruppen.

- I vardagen stödjer vi barnen i olika leksituationer. Vi kommer jobba med didaktiska frågor, gemensamma regler för demokrati och gemensam trivsel

-Vi kommer att föra olika samtal med barnen

 

Digitalisering:

-Låta barn experimentera, undersöka och upptäcka ipadens språkliga värld

-Låta barnen utvecklas inom programmering med tex, blue-bot

 

 

Barns rätt - Barnkonventionen 

- Vi benämner barnens rättigheter och pratar dagligen om denna. 

- Vi samtalar om barnkonventionen som lag. 

Vi kommer utmana barnen till att utveckla och uttrycka sina tankar och åsikter genom dialoger, gruppsamtal, reflektionssamtal mm. Barnen får en förståelse att alla barn har en åsikt.

 

Vem/vilka(aktörer)? vem eller vilka barn och pedagoger

Alla barn och pedagoger kommer att delta.

 

Var(ute-inne-rum-plats)? plats/situation

I våra olika rum inne på avdelningen beroende på vilken grupp vi har. Vi kommer även att vistats utomhus på gården och vid tillfälle gå iväg.

 

När? tidsperspektiv

Främst under förmiddagar men även när det passar för verksamheten och när barnen visar intresse.

 

 

Teori

Poststrukturell teori 

Den proximala utvecklingszonen

Sociokulturell teori

Lågaffektivt bemötande 

Lek och fantasi - Vygotskij

Språkutveckling i förskolan - Föreläsare Maria Heimer

 

För- och efterbedömning

 

Varför(mål)?

 

Vad(beskrivning av valt lärandeobjekt)?

 

Hur(planering)

 

Vem/vilka?

 

Var?

 

När?

 

Dokumentation

 

Genomförande

 

Vi kommer att dokumentera genom foto/filmning. Vi kommer att föra anteckningar över barnens kommentarer samt observationer av barnen i den fria leken. Vi kommer att dokumentera både barnens alster samt vad vi gör under aktiviteten och den fria leken

 

Analys, utvärdering och reflektion:

 

Uppföljning/utvärdering

Vad blev det(innehåll)?

Hur blev det(form)?

Vem/vilka blev det(aktörer)?

Var blev det(ute-inne-rum-plats)?

När blev det(tid)?

Varför blev det som det blev?


Andra frågor att ha med i sin reflektion:

Vilket lärande/förändrat kunnande såg vi hos barnen? Hur visade det sig?
Vilka tankar, frågor, idéer och reflektioner har aktiviteterna väckt hos dig och barnen?
Var det svårt för någon att lära sig/delta? Varför?
Vad behöver ändras/utvecklas och hur gör vi det? Tankar och förslag på fortsatta aktiviteter och utmaningar utifrån barnens förmågor och intressen. 

Vi kommer efter varje planerad aktivitet gå igenom vad som gick bra/inte bra och varför det
gick som det gick. Varje vecka gör vi en utvärdering av vad vi vill gå vidare med.
Genom filminspelning kommer vi att kunna utvärdera hur barnen är i grupp och hur vi ”ser alla barn”

Andra frågor vi kommer att ha med i vår reflektion kommer vara:

-Vilket lärande kunde vi se hos barnen?
-Vilka tankar har kommit upp hos barn och pedagoger?
-Behöver vi förändra miljöerna?
-Göra aktiviteterna på andra ställen? 
-Vad behöver vi förändra?
-Hur ”fångar vi alla barn”?
-Har vi fördelat barngruppen på ett genomtänkt sätt?
-Har alla barn kunnat delta? Varför/Varför inte?

-Vad behöver vi utveckla?