👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema rymden

Skapad 2022-02-24 14:19 i Annerstaskolan Huddinge
Grundskola F – 3 Svenska NO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Rymden: Arbetsområdet sträcker sig fram till vecka 8

Innehåll

Rymden

Arbetsområdet rymden syftar till att ge eleverna faktakunskaper om olika himlakroppar som sol, stjärnor, måne och planeter, deras rörelse i förhållande till varandra och hur de påverkar vårt liv på jorden.

Vad?

Du kommer få lära dig om:

 • jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra,

 • månens olika faser,

 • Big Bang,

 • stjärnbilder och stjärnhimlens utseende,

 • rymden och planeterna och deras rörelse,

 • hur det blir dag och natt,

 • olika strategier som hjälper dig att förstå och tolka faktatexter.

 • olika strategier som hjälper dig att skriva en faktatext där ord och bild samspelar

Hur ska vi arbeta?

Du kommer att:

 • se faktafilmer,

 • skriva en saga om rymden,

 • experimentera och skapa,

 • arbeta enskilt, i par och i grupp,

 • läsa och skriva enkla faktatexter,

 • använda oss av och lära oss relevanta begrepp, 

 • redovisa våra kunskaper muntligt och skriftligt.

Centrala begrepp / nyckelord:

stjärnor, stjärnbilder, planeter, månens faser, solen, solsystemet, universum, årstider, dag och natt, astronauter. 

Så här visar du vad du har lärt dig

 • Genom att delta aktivt på lektionerna.

 • Genom att delta i olika diskussioner.

 • Genom att dokumentera ditt arbete.

 • Genom att berätta om dina observationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv SvA
Rymden åk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rymden och Solsystemet
Eleven är på väg att visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Eleven kan till viss del visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra
Eleven kan utförligt redogöra för hur hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra
Stjärnbilder och stjärnhimmel
Eleven är på väg att kunna berätta något om vad stjärnbilder är och känner till sitt eget stjärntecken.
Eleven kan till viss del berätta något om vad stjärnbilder är och känner till sitt eget stjärntecken.
Eleven kan utförligt redogöra för vad stjärnbilder är och kan berätta om sitt eget stjärntecken. Eleven förstår att stjärnhimlen ändrar utseende efter olika tider på året.
Månen och dess faser
Eleven är på väg att kunna återberätta något om månen och förstår att månen har olika faser.
Eleven kan till viss del återberätta något om månen och förstår att månen har olika faser.
Eleven kan utförligt återberätta fakta om månen och kan koppla alla begrepp till månens faser.
Skriven text
Eleven är på väg att kunna återberätta hur vårt solsystem är uppbyggt och vilka planeterna är.
Eleven kan till viss del återberätta hur vårt solsystem är uppbyggt och vilka planeterna är.
Eleven kan utförligt återberätta hur vårt solsystem är uppbyggt och vilka planeterna är.
Faktatexter
Eleven är på väg att använda stor bokstav och punkt i sina texter. Eleven är dessutom på väg att skriva läsligt med gemener och versaler. Kan stava enkla ord.
Kan använda stor bokstav och punkt i sina texter. Skriver läsligt med gemener och versaler. Kan stava enkla ord.
Kan även använda ytterligare skiljetecken. Skriver läsligt. Kan stava vanligt förekommande ord och begrepp.
Berättande text
Eleven är på väg att skriva en berättande text med inledning, handling och slut.
Eleven kan skriva en berättande text med inledning, handling och slut.
Eleven kan skriva en mer beskrivande text med miljö och personbeskrivningar.
Muntlig framställning
Eleven kan läsa upp en text för en grupp med stöttning av lärare.
Eleven kan läsa upp en text för en grupp.
Eleven kan med stöd av en text berätta om sitt arbete.
Bildframställning
Eleven är på väg att kunna skapa egna bilder som illustrerar texter och bygga modeller.
Eleven kan skapa egna bilder som illustrerar texter och bygga modeller.
Eleven kan skapa bilder med tydlig koppling till sina texter samt bygga detaljerade modeller.
Söka och värdera information
Eleven kan med vägledning söka information från en källa och skriva av fakta från källan.
Kan med vägledning söka information från olika källor och skriva enkla faktatexter. Eleven skriver texten och kan använda enstaka begrepp.
Kan självständigt söka information och tala om källan och skriva innehållsrika faktatexter med egna ord och relevanta begrepp.