👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Telefontillverkning

Skapad 2022-02-25 09:23 i Kärralundsgatan 11 förskola Göteborgs Stad
Förskola
Barnen fick möta hur en telefon fungerar.

Innehåll

Denna planeringsmall är utformad av Göteborgs stads förskoleförvaltning och ska fungera som ett underlag för att möjliggöra det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan och att arbetet följer läroplanens mål.

För att kunna utvärdera förskolans kvalitet och måluppfyllelse behöver vi följa barns lärande och utveckling samt hur utbildningens förutsättningar påverkar barnen.

Nedanstående rubriker och underrubriker i svart färg kan du ha kvar, men hjälptext i grön färg tar du bort innan du publicerar. Texten är just hjälptext för vägledning.

Tänk på att planeringen blir synlig för samtliga pedagoger i Unikum vid publiceringen i Skolbanken, var noga med formuleringar utifrån GDPR.

Kartläggning "VAR ÄR VI"?

Beskriv ett nuläge. 

Använd resultat och mätningar från tidigare uppföljningar, reflektioner, analyser och andra relevanta underlag t.ex. resultat från enkäter, observationer, självskattning och synpunkter som inkommit under året.

 • Var befinner vi oss just nu?
 • Var är vi i det systematiska kvalitetsarbetet? Vad vill vi ta reda på, vad är vi nyfikna på och varför?
 • Vilka prioriterade utvecklingsområden har vi i förskolan/barngruppen just nu?

Iochmed att vi pratar om barbaflink så håller vi på mycket med teknik. Vi pratade om hur en telefon fungerar och hur det går att prata i den. Vi på skolklubben gör mycket som inriktar sig mot teknik och matematik. 

Utvecklingsområde "VART SKA VI"?

Vilket utvecklingsområde ser vi och vad är det vi vill uppnå, hur ser det ut när vi nått målen.

Prioriterat målområde:Vi arbetar med barbaflink och vad som kännetecknar honom. 

Förväntat resultat: Vi vill att barnen ska få möta och uppleva teknik, fysik och få experimentera. Vi vill att barnen ska kunna benämna olika fysikaliska termer, kunna lösa olika enkla tekniska lösningar samt veta vart och när man kan använda olika tekniska kunskaper.   

Stöd i forskning och vetenskaplig grund: Genom att tillsammans med barnen utforska olika tekniska lösningar utifrån olika texter, böcker mm får vi tillsammans en förståelse för hur teknik fungerar.

 

Genomförande "HUR GÖR VI"?

 Vilka aktiviteter/insatser ska vi göra, beskriv specifika handlingar som ska göras för att uppnå vårt utvecklingsområde

Hur låter vi barnen utforska, upptäcka, uppleva och lära: Genom att barnen i skolklubben får tillsammans göra en trådtelefon får de en förståelse för hur en trådtelefon fungerar och varför det blir ljud.  

Det här behöver vi, förskollärare och övriga i arbetslaget, särskilt tänka på i vårt förhållningssätt och agerande: Det är viktigt att jag som pedagog är väl förberedd och påläst för att kunna förmedla kunskap om trådtelefon och dess funktion. Genom att jag som pedagog är förberedd kan jag tillsammans med barnen utveckla deras intresse för teknik. 

Hur ska lärmiljön utformas inne och ute: Det är viktigt att det finns material som gör det möjligt att utforska och tillverka en trådtelefon.

Genom att dokumentera och skriva ner barnens kommentarer visar det barnens förståelse för den tekniska förståelsen.

 • Under vilken tidsperiod ska vi arbeta mot de utvalda målen?
 • Hur ska vi följa upp arbetet mot målen, för att bedöma måluppfyllelsen?
 • Hur ska vi ta tillvara på den spontan undervisningen?

 

Reflektera "HUR BLEV DET" och hur går vi vidare?

Frågor att ställa sig i reflektions och analysdelen i Unikum.

Analys innebär att undersöka olika delar av underlaget och komma fram till ett tydligt resultat som sammanställer delarna till en helhet. Att på ett trovärdigt sätt kunna bedöma resultat och måluppfyllelse.

Följande stödfrågor ligger kvar obesvarade i planeringen och kopieras senare med till ytorna under planeringen för reflektion och analys. 

 • Har vi arbetat mot målen? Vilken måluppfyllelse ser vi? Hur vet vi det?
 • Effekter i form av barns utveckling och lärande
 • Är det några mål vi inte uppnått, vilka avvikelser finns det?
 • Varför ser resultatet/förändringen ut som den gör? 
 • Vad har vårt arbete gett för konsekvenser i utbildningen? Vad gjorde att det blev så?
 • Vilka slutsatser drar vi?  Vad ska vi förändra och vad ska vi fortsätta med?
 • På vilket sätt har utbildningens organisation och förutsättningar t ex miljö, material, pedagogik, kompetens mm påverkat resultatet?
 • Har vi fungerande rutiner och olika typer av uppföljning som involverar såväl personal som barn och vårdnadshavare, för att få tillräcklig information om utbildningens kvalitet?

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18