👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Greven Jupiter Projektplanering VT-22

Skapad 2022-02-25 09:57 i 103651 Förskolan Greven Stockholm Östermalm
Förskola
Vår förskolas närmiljö erbjuder massor av spännande saker att se och upptäcka. Vad intresserar barnen? Vad finns för dem att hitta på? Häng på för att se vart barnens intressen tar oss!

Innehåll

Bakgrund

Barnen visade stort intresse för förskolans närmiljö, både förskolans
lokaler, gården samt området runt förskolan. De satt ofta och tittade ut genom
fönstren och uppmärksammade allt de fick syn på utanför. När vi sedan lämnade
förskolan märkte vi att intresset för vad som fanns runt oss ökade ännu mer hos
barnen. 

Syfte

Barnens intressen kommer föra projektet framåt men vi vill att barnen ska få lära sig mer om sin närhet och den miljö de tillbringar större delen av sin tid i och omkring. Vi tror att projektet kommer ge barnen lokalkännedom på deras nivå samt att de får kännedom om vad som finns att ta del av i närområdet såsom platser, upplevelser osv. Förskolan är belägen väldigt centralt och det finns därför ett stort utbud att ta del av såsom grönområden/parker, kultur, intressanta byggnader, fordon, aktiviteter att delta i etc. 

  

Fokusområden i projektarbetet

Språk

Barnen kommer få lära sig nya begrepp och ord kopplat till projektet. De kommer exempelvis få lära sig namnet på platser, statyer, gator osv och vi kommer även skriva namnen på dessa så barnen får möjlighet att lära känna ordet och koppla det till rätt plats. Genom reflektion och diskussion med barnen så kommer vi uppmuntra barnen till att ”öva på sitt berättande” på så sätt att de får beskriva vad de sett, hört och upplevt när vi utforskat närmiljön. Genom att synliggöra bilder från det vi upplevt i projektet på avdelningen tror vi att det kommer bidra till ytterligare diskussioner barnen emellan. 

Fysisk aktivitet 

Vid vårt upptäckande av närmiljön kommer vi att promenera, dels för att se mer och hinna ta del av saker man kanske inte uppmärksammar då man åker kollektivt, för att ha möjligheten att stanna upp och utforska något som fångar barnens intressen men framför allt för att uppmuntra barnen till vardagsmotion. Vi kommer besöka lekparker där barnens motorik, balans, koordinationsförmåga, styrka etc. utmanas. Vi kommer även ta oss till passande platser i närområdet för att anordna rörelseaktiviteter av olika slag.

 

Läroplansmål:

* Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande. 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften. 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa. 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

 

 

Reflektion

Hur använder ni er reflektion? 

Genom regelbunden observation av barnen samt att vi tar del av vad barnen själva berättar synliggörs deras lärande. Vi kommer tillsammans med barnen söka svar på de frågor och funderingar som uppkommer och söka fakta om det som upptar barnens intresse.

På våra reflektioner kommer vi reflektera och analysera tillsammans över barnens lärande och hur vi kan ta projektet vidare, vad vi kan tänkas behöva ta reda på för fakta och vilka frågor vi kan ställa till barnen för att utmana och utöka deras kunskap. Varje pedagog ansvarar för att dokumentera det dem ser och hör med barnen och tar upp detta vid arbetslagets reflektionstillfällen varannan vecka. Vid våra reflektionstillfällen kommer vi använda oss av reflektionsprotokoll, dator att skriva på samt telefon/lärplatta för att ta del av det material vi fotat/filmat. När vi observerar barnen kommer vi använda oss av observationsprotokoll, anteckningar samt foto/film.

Vi har reflektionssamlingar med barnen varje vecka där vi fördelar arbetslaget så att en pedagog håller i samlingen, en skriver ner vad som sägs och en observerar barnen för att få syn på miner, känslor och annat som uppstår. Vid dessa samlingar kommer vi använda projektorn för att projicera upp det vi dokumenterat i form av foto/film. Vi organiserar även stunder för reflektion under dagen, i anslutning till att vi arbetat med projektet, där vi går igenom tillsammans med barnen och dokumenterar vad vi precis gjort/varit med om.

Vi säkerställer den pedagogiska dokumentationen genom att barnen blir delaktiga i både dokumentation och reflektion.

 

Att dokumentera och synliggöra barnens läroprocesser för vårdnadshavarna

Vi skriver om projektet i varje verksamhetsbrev samt har regelbundna kortare samtal med vårdnadshavarna vid hämtning/lämning där vi berättar om projektet samt vad deras barn fått ta del av och uppleva. Vi synliggör regelbundet dokumentation av barnens lärprocesser både i verksamhetsbrev och på avdelningen och uppmuntrar vårdnadshavarna att ta del av denna dokumentation. Vi organiserar oss genom att ha olika ansvarsområden inom synliggörandet av dokumentation av barnens lärprocesser, exempelvis ansvarar en pedagog för att skriva verksamhetsbrevet. Hela arbetslaget tar sedan del av dokumentationen innan den skrivs/sätts upp för vårdnadshavarna att ta del av.