👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Greven Stjärnan Projektplanering vt 22

Skapad 2022-02-25 09:57 i 103651 Förskolan Greven Stockholm Östermalm
Förskola
De fyra elementen består av vatten, eld, jord och luft. Följ med oss på en spännande upptäcktsfärd när vi utforskar de fyra elementen utifrån barnens intresse, tankar och idéer.

Innehåll

Bakgrund

Vi utgick ifrån intressen som fanns i barngruppen, då barnen har visat stort intresse för vatten. Vi har därför valt att börja utforska vatten på olika sätt för att sedan övergå till de övriga elementen; jord, luft och eld. Vi tänker också att de olika elementen kan gå in i varandra under projektets gång.

Syfte

Vi vill att barnen skall få en ökad förståelse för de olika elementen och vad de innebär och därmed få in alla delar av läroplanen. För att öka förståelsen kommer vi att använda oss av olika slags experiment, skapande och samtal tillsammans med barnen. Vi kommer kontinuerligt att reflektera och utvärdera tillsammans med barnen under projektets gång för att få syn på och låta barnen få syn på sitt eget lärande.

Fokusområden i projektarbetet

Språk

Under projektets gång kommer vi genom samtal med barnen att ta reda på vad de redan kan om de olika elementen, vad de vill veta mer och hur vi skall gå vidare. Vi planerar att ha samtal både i helgrupp på samlingen och i smågrupper. När vi skapar och gör olika slags experiment kommer vi också samtidigt att samtala och sedan gå tillbaka till detta i reflektion tillsammans med barnen.

Genom samtal främjas barnens språkutveckling på många olika sätt; de lär sig kommunicera,  lär sig nya begrepp och utvecklar sitt talspråk.

Vid sidan om projektet kommer vi också att ta tillvara på barnens intresse för bokstäver. Vi kommer att göra detta genom att ha bokstäver synliga i den pedagogiska miljön, uppmuntra barnen till att själva skriva samt genom att uppmärksamma barnen på bokstäver i vår omgivning: t.ex. då vi är ute på promenad.

Vi kommer som tidigare att läsa mycket, både spontant och planerat och vi kommer fortsätta att arbeta med Veckans bok.  

Fysisk aktivitet 

Vi kommer ha en fast utflyktsdag varje vecka och även gå i väg spontant när tillfälle ges. På våra promenader kommer vi att leta efter och se hur de olika elementen ser ut och känns. Exempelvis: Hur kan vatten se ut och kännas i dess olika former? Hur känns vinden? Var finns jord och vad växer där?

Vi kommer att leka olika slags fysiska lekar som knyter an till projektet, och vi planerar också att använda oss av fallskärmen när vi går i väg till parken.

Vi sidan av projektet kommer vi att ha Miniröris och dans regelbundet.  

 

Läroplansmål:

* Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande. 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd Under projektets gång kommer vi genom samtal med barnen att ta reda på vad de redan kan om de olika elementen, vad de vill veta mer och hur vi skall gå vidare. Vi planerar att ha samtal både i helgrupp på samlingen och i smågrupper. När vi skapar och gör olika slags experiment kommer vi också samtidigt att samtala och sedan gå tillbaka till detta i reflektion tillsammans med barnen.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa. 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

 

 

Reflektion

Vi kommer regelbundet att reflektera tillsammans med barnen där vi går tillbaka till vad vi har gjort i projektet, ställer frågor för att få syn på vad barnen lärt sig och låta barnen själva berätta och ställa frågor.

Vi antecknar och tar med oss materialet till vår avdelningsreflektion där vi reflekterar tillsammans och pratar om hur vi skall gå vidare.

Vi kommer att ha en fast dag i veckan då vi reflekterar med barngruppen och vi reflekterar i arbetslaget varannan vecka. Vi kommer även att reflektera med barnen i smågrupper under projektets gång.

Digitala verktyg som vi kommer att använda oss av är mobiltelefon (kamera), ipad, dator och projektor. Vi kommer att titta på bilder och filmer i reflektion med barnen och på avdelningsreflektion. 

 

Att dokumentera och synliggöra barnens läroprocesser för vårdnadshavarna

 

Vi kommer att dokumentera under projektets gång och synliggöra barnens läroprocesser för vårdnadshavarna genom verksamhetsbrev och annan information på skolplattformen, vårdnadshavarmöte, utvecklingssamtal samt dokumentation i form av bilder och text på väggarna.