👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läkarvillan Elefanten VT-22 Centrala Östermalms förskolor

Skapad 2022-02-25 09:59 i 103391 Förskolan Läkarvillan Stockholm Östermalm
Förskola
Elefantens projektplanering om Hållbar utveckling-återvinning och återbruk

Innehåll

Syfte

Syftet med projektet är att öka medvetenhet, kunskap och engagemang hos barnen för och om en hållbar utveckling med fokus på återbruk och återvinning. Genom projektet vill vi att barnen ska ges möjlighet att utveckla sitt språkliga färdigheter genom att få delta olika aktiviteter som utmanar och uppmuntrar till att resonera, samtala, diskutera och reflektera tillsammans. Vi vill erbjuda och uppmuntra barnen till rörelseglädje genom projektet. 

 

 

 Vilka tankar finns hos barnen?

Vad barnen kan om material som tillhör respektive inte tillhör i naturen?

Hur möter barnen materialet och hur speglar sig barnens kreativitet i material från återbruk?

Vi vill bidra till att barnen utvecklar en förståelse för allt som vi kallar för ” skräp” kan användas på ett annat sätt och detta bidrar till en hållbar utveckling. Naturen och våra handlingar har samband och vi kan bidra till en hållbar framtid genom att skaffa oss hållbara vanor och handlingar.

 

Vilka förmågor ska barnen utveckla?

  

Fokusområden i projektarbetet

Språk

Hur ska ni arbeta för att utveckla barnens språkutveckling inom ert projektarbete?

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften" (Lpfö 18). 

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap"(Lpfö 18).

Vi kommer att använda oss av olika litteratur som behandlar hållbar utveckling på olika sätt som vi läser och samtalar kring tillsammans med barnen i form av boksamtal, diskussioner och metasamtal med öppna frågor för att bidra till barns språkutveckling. Barnen kommer att få pröva olika material och uttrycksformer och på så sätt ges barnen möjligheten att kommunicera och uttrycka sig i projektarbetet. Vi kommer att använda oss av dans, musik, bild, digitalisering, olika tekniker för att bidra till barns språkliga utveckling och för att kunna nå varje enskilda barn. Vi kommer att samtala, diskutera och reflektera kring de genomförda aktiviteterna i mindre grupper samt kommer att lyfta fram nya ord och begrepp som rör ämnet Tex. vid källsortering kommer vi att fördjupa oss inom olika sorters av material: metall, plast, papper genom att utforska deras egenskaper osv. Vi kommer att planera aktiviteter i form av  experimenten som bjuder in barnen till samtal, reflektioner samt kritiskt tänkande. Vi kommer att se på olika pedagogiska filmklipp som handlar om hållbar utveckling tex. ”Barr och Pinne ”räddar världen från skräp och lär sig samtidigt om kretslopp, sopsortering och återvinning samtidigt kommer barnen erbjudas till att hitta på egna sånger, skriva egna berättelser, skriva brev till vår djurkompis. Vi kommer att arbeta med ett pedagogiskt material; Materialvärlden som handlar om återvinning och sortering och innehåller olika roliga och lärorika aktiviteter i form av bild; rita, måla, skapa i lera. Samtidigt kommer vi att utforska språket genom att skriva olika ord kopplat till projektet i olika material och med hjälp av olika teknik på så sett vill vi att barnen ska bekanta sig med skriftspråket och literacy. Till exempel: att utforska bokstäver och begrepp kopplat till hållbarutveckling genom att skriva i salt eller i sand med fingerrörelser ” material, metall, papper ”  eller utforska literacy genom att dansa som ett ” p” som finns på ordet ”plast.

 

 

Fysisk aktivitet 

Hur ska ni arbeta för att utveckla barnens rörelseaktivitet inom ert projektarbete? 

" Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande"(Lpfö 18). 

Vid utevistelse i skogen kommer vår fågelkompis att ge oss olika uppdrag i form av rörelseaktiviteter, bygga koja, springa, grupplekar, hinderbana som utmanar och uppmuntrar till olika fysiska aktiviteter. Vi kommer att planera olika aktiviteter i form av dans, hinderbana, analog programmering och rörelseövningar med rörelseuppdragskort som ger barnen möjligheter till träning i både grov-och finmotorik både inom-och utomhus. Vi kommer att anordna Elefantens ”skräpplockardag” där barnen får leta skräp ute i naturen.

 

 

 

Läroplansmål:

* Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande. 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften. 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa. 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

 

 

Reflektion

Hur använder ni er reflektion?