👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Knytte VT 2022

Skapad 2022-02-25 10:34 i I Ur och Skur Myllran Fristående förskolor
Förskola
Myllrans 3-4 åringar går på Knytte en dag i veckan. Vi är ute 1-2 timmar och fokus ligger på gemenskap och barnens egna upptäckter.

Innehåll

Syftet med Knytte är att vi ska bygga vidare på den positiva naturuppfattningen barnen fått genom Knoppe och barnen ska uppleva och känna trygghet ute i skogen. Barnens begrepp vidgas, fördjupas och vi värnar om allt levande. Vi gör detta genom aktivt friluftsliv där barnen får naturkänsla, rörelseglädje och gemenskap. För Knyttebarnen innebär detta att de får uppleva naturen med alla sinnen, röra sig fritt och ha roligt ute, vi låter barnen leka och upptäcka mycket själva med oss pedagoger som medupptäckare. Vi pedagoger arbetar med att fånga upp barnens intresse här och nu. Vi följer deras upptäckter, deltar i upplevelserna, stannar upp och tittar, känner, lyssnar, luktar, smakar och funderar tillsammans. Vi tar alla på våra ”upptäckarglasögon”!

Strävansmål

 • Barnen ska få en positiv utevistelse.
 • Barnen ska få möjlighet till upptäckarglädje genom lek
 • Barnen ska få möjlighet att känna samhörighet och gemenskap i gruppen
 • Barnen ska få bli vän med naturen, ta hänsyn till allt levande
 • Barnen ska få möjlighet att utforska naturen efter egen förmåga
 • Barnen ska få möjlighet att träna fin- och grovmotoriken
 • Barnen ska få samla, sortera, jämföra med hjälp av sina sinnen
 • Barnen ska få möjlighet att vidga sina begrepp

Detta arbetar vi med fram till och med maj 2022, vilket betyder att det beräknat bör bli 11 tillfällen.

 Vi anser att målet är uppfyllt när:

 • Barnen längtar efter att få gå på Knytte
 • Barnen känner sig trygga och vågar utforska och prova det okända
 • Barnen har utvecklat samhörighet och gemenskap i gruppen
 • Barnen vet vad man får och inte får göra i naturen - på sin nivå
 • Barnen har utvecklat sitt sätt att resonera och se samband 

 Varför ska vi jobba mot dessa mål?

Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-metodik i förskolan strävar efter att varje barn får utvecklas genom friluftsliv, lek, rörelse, spänning och upplevelser med alla sinnen. Barn som får möjlighet att komma ut i naturen lär sig handla efter allemansrätten och värna om miljön. Vi utgår från I Ur och Skurs Cirkel och Trappa för att skapa sammanhang. 

Hur gör vi?

En dag i veckan går vi iväg till närliggande område. Vi går inte så långt utan målet är att barnen ska bli trygga med omgivningen så att de vill upptäcka och uppleva saker på vägen. Alla barn har ryggsäck med frukt och dricka. Med hjälp av lekar, ramsor och sånger lär vi oss om naturen och att man måste vara rädd om den. Maria Nyckelpiga hälsar på och ger barnen uppdrag att utföra eller tipsar om en lek. Det är barnens upptäckter och intressen som styr vad vi pratar om och tittar på under vår Knytteutflykt. Pedagogerna utvärderar varje tillfälle och reflektionerna ligger till grund för kommande träffar.  

Hur vet vi att målen är uppfyllda? 

 • Vi dokumenterar varje tillfälle med hjälp av foton, texter och material.
 • Dokumentationen publiceras på Unikum i lärloggar.
 • Vi sätter upp bilder och insamlat material ute på terrassen på Äventyret. Vi fångar upp barnens reflektioner kring det som sätts upp.
 • I personalgruppen reflekterar vi kring barnens upplevelser och gör en analys för att veta hur vi ska gå vidare. Analysen skriver vi i ett separat dokument.

Tankar inför vårens Knytte-utflykter.

 • Vid varje tillfälle kan vi försöka följa I Ur och Skur-trappan, ett trappsteg i taget per tillfälle. 
 • Vi har idéer på att jobba med kartor i vår ordinarie verksamhet och har då möjlighet att väva in det i Knytte-verksamheten i form av skattkartor, riktmärken och andra mer enkla former av kartor.
 • Vi återkommer till våra bilder som handlar om allemansrätten, pratar med barnen om allemansrätten och praktiserar den med barnen.
 • Som redan nämnt, reflekterar vi efter varje utflykt och ser hur vi ska gå vidare då. Här kan vi då se vad vi missat och vad som blev bra, samt vad vi kan göra inför nästa utflykt och vad vi bör fokusera mer på då. Bra frågor att ställa till oss själva är bland annat:
   
  • Längtade barnen efter att få gå på Knytte?
  • Kände sig barnen trygga och vågade de utforska och prova det okända?
  • Har barnen utvecklat samhörighet och gemenskap i gruppen?
  • Vet barnen, på sin nivå, vad man får och inte får göra i naturen?
  • Har barnen utvecklat sitt sätt att resonera och se samband?
  • Vad gjorde vi?
  • Hur blev det?
  • Varför blev det så?
  • Vad gör vi nästa gång?
  • Varför ska vi göra så?
  • Hur gör vi det?

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18