👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent åk 9

Skapad 2022-02-25 10:57 i Sätraskolan Stockholm Grundskolor
Kap. 4 I detta kapitel arbetar vi med bråk och procent.
Grundskola 9 Matematik
Att kunna förstå vad procent är och att kunna räkna med procent är viktiga vardagskunskaper. Prisändringar, löneförhandlingar, räntesatser, sportprestationer och många andra saker är ofta angivna i procent. I detta avsnitt skall vi arbeta med att beräkna andelar, delar och det hela, procent och promille samt förändringsfaktor.

Innehåll

Mål

Förekommande begrepp som du ska lära dig:

 • bråk
 • täljare
 • nämnare
 • bråkform
 • blandad form
 • likvärdiga bråk
 • förlänga bråk
 • förkorta bråk
 • enklaste form
 • andel
 • delen
 • det hela
 • procent
 • procentform
 • decimalform

Metoder vi använder:

 • Förlänga och förkorta bråk
 • Addera och subtrahera bråk
 • Multiplicera bråk
 • Beräkna andel i procent
 • Beräkna delen i procent
 • Beräkna det hela
 • Beräkna höjningar och sänkningar i procent
 • Jobba med statistik där vi använder oss av olika former av diagram.

Arbetsgång

 • Genomgångar och diskussioner i grupp och individuellt.
 • Enskilt och parvis arbete i matematikboken
 • Problemlösning
 • Prov

Bedömning

 • Bedömningen avser din förmåga att använda ditt matematiska kunnande för att Tolka  och hantera olika slag av uppgifter och situationer, Reflektera över och tolka dina resultat samt bedöma deras Rimlighet.
 • Självständighet och kreativitet är viktiga bedömningsgrunder liksom klarhet, noggrannhet och färdighet.
 • En viktig aspekt av kunnandet är din förmåga att uttrycka dina tankar muntligt och skriftligt med hjälp av det matematiska symbolspråket.
 • Din förmåga att välja lämplig metod vid problemlösning.
 • Din förmåga att följa, förstå och pröva matematiska resonemang.
 • Din förmåga att skriftligt redovisa dina tankegångar.
 • Din förmåga att muntligt följa och delta i diskussioner och genomgångar.

 

Vecka

Pass 1

Pass 2

Pass 3

10

Repetition Bråk

Utdelat häfte

Repetition Bråk

Utdelat häfte

Repetition Bråk

Utdelat häfte

11

Fördjupning bråk

Utdelat häfte 

Grundkurs

sid. 108-117

Grundkurs

sid. 108-117

12

Fördjupning

s.126-129 eller

repetition s.

120-125

Fördjupning s.126-129 eller repetition s. 120-125

Fördjupning s. 126-129 eller repetition s.

120-125

13

Repetition E-test

E-test

bråk&procent

Fördjupning s.

126-125 eller

repetition s.

120-125

14

Problemlösning

Problemlösning

Problemlösning

15

Repetition C-test

C-test 

bråk&procent

A-test

bråk&procent

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik - Bråk och procent åk 9

Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begreppsförmåga
Att förstå innebörden av begreppen: procentform, bråkform, decimalform, delen, det hela, andelen, förändringsfaktor, ränta, räntesats, inlåningsränta, procentenhet och promille.
Du förstår de flesta begreppen och vad de innebär. Du kan med lite hjälp använda dem i rätt sammanhang. Du kan även med lite hjälp se sambanden mellan begreppen.
Du förstår alla begreppen och vad de innebär. Du kan använda dem i rätt sammanhang och du kan se sambanden mellan begreppen.
Du har inga svårigheter att förstå innebörden av begreppen och kan utan problem koppla begreppen till varandra och har inga svårigheter att använda dem i nya sammanhang.
Procedurförmåga
Att välja och använda och använda lämpliga metoder och procedurer för att lösa rutinuppgifter: Beräkna andelen, beräkna delen, beräkna det hela, förändringsfaktor, ränteberäkningar och jämförelser.
Du kan med hjälp veta vad du ska lösa i uppgiften och kan därefter välja en lämplig metod eller procedur för att lösa uppgiften.
Du förstår vad det är du skall lösa i uppgiften och du kan välja en metod eller procedur för att lösa uppgiften.
Du har inga svårigheter att veta vad du skall lösa i uppgiften och du kan välja en lämplig metod eller procedur för att lösa uppgiften. Du kan även lösa uppgiften på flera olika sätt.
Kommunikationsförmåga
Du kan samtala om, redogöra för och argumentera för olika metoder och procedurer.
Du kan med lite hjälp förklara hur du har löst en uppgift, vilken metod eller procedur du använde dig av.
Du kan berätta och förklara vilken metod eller procedur du använde dig av för att lösa en uppgift, så att en klasskamrat förstår. Du kan argumentera för varför du har valt just denna metod eller procedur.
Du har inga problem att berätta om en uppgift och vilken metod eller procedur som du använt för att lösa denna uppgift. Du har heller inga problem att argumentera för att din valda metod eller procedur var den som var bäst lämpad för att lösa uppgiften.
Resonemangsförmåga
Du kan föra och följa resonemang, ställa frågor, diskutera och
Du kan med lite hjälp följa med när någon beskriver och pratar om ett problem eller en uppgift. Du kan ställa enklare frågor som med lite hjälp leder dig närmare en lösning på problemet.
Du kan följa med och förstå och till viss del delta i diskussioner och argumentationer om ett problem eller en uppgift. Du kan ställa frågor som leder dig till en lösning på ett problem eller en uppgift.
Du kan utan problem följa med och aktivt delta i diskussioner och argumentationer kring ett problem eller en uppgift. Du kan ställa relevanta frågor som leder dig till en lösning på ett problem eller en uppgift.