👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reviderad utbildningsplan avd Vallmon förskolan Mejeriet Årsta 2

Skapad 2022-02-25 12:20 i 141271 Förskolan Mejeriet Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola

Innehåll

Reviderad utbildningsplan för avdelning Vallmon på förskolan Mejeriet i Årsta 2.

Utbildningens organisation och struktur

Vi strukturerar upp undervisningen utifrån multistationer. Barnen tycker mycket om naturen och utemiljön, samt de skapande materialen som lera, måleri och konstruktion. Tre dagar i veckan skapar vi dessa möten för barnen i form av en innehållsrik miljö och intressanta stationer som barnen får röra sig emellan till lugn musik. Alla barn är delaktiga på olika sätt, yngre som äldre och vi har verkligen fått till det flöde som krävs för att möten bland barnen ska uppstå som en grund för de lärprocesser som sker. 

Undervisning och pedagogiska lärmiljöer

Vi fortsätter att arbeta mycket med språkutveckling i form av böcker, sånger, ramsor, men också att barnen får beskriva, berätta och diskutera. Vi ser att barnen har börjat kommunicera mer med varandra och att det är lättare att diskutera och argumentera och att träningen som multistationerna och interagerandet där ger mycket när det gäller språkutveckling och kommunikation. Vi ser att de även är intresserade av tåg och dinosaurier/hajar, vilket vi tänker eventuellt skulle kunna mynna ut i ett projekt. P.g.a. pandemin har vi haft en otroligt hög frånvaro av både barn och pedagoger, vilket förstås påverkar planeringen, så därför har vi inte kommit i gång med projekt, men multistationer har vi haft varje vecka.

Vi har fått flera digitala verktyg till barnen, bl.a. en blue bot som barnen själva kan programmera, samt ett nytt sladdlöst mikroskop-ägg. Dessa ska vi introducera så fort som möjligt. 

Den pedagogiska miljön förändras ständigt utifrån vad barnen är intresserade av och vi ser till att de är delaktiga i det arbetet. Med hjälp av observationer och dokumentation ser vi vad barnen efterfrågar och behöver i den pedagogiska verksamheten. Vi reflekterar ständigt över barnens lärande pedagoger emellan och tillsammans med barnen för att se var de befinner sig och hur vi ska tänka framåt med undervisningen. Det är även så dokumentationen blir pedagogisk, att vi kontinuerligt reflekterar över det vi gör och hur vi ska gå vidare.

Hållbar och likvärdig förskola

Vi kartlägger det barnen gör i verksamheten så vi ser att alla barn får vad de har rätt till. Varje barn ska känna delaktighet, ha inflytande samt kunna påverka sin dag på förskolan. Vi pedagoger ansvarar för att skapa en verksamhet och en miljö där varje barn ska nå sin fulla potential, känna sig sett och respekterat. De ska känna att de har rätt att uttrycka vad de känner, sin vilja och att andra lyssnar. Vi pedagoger har uppdraget att ge barnen verktyg för att utveckla ett demokratiskt förhållningssätt. Att vara en förebild och att ha ett medvetet värdegrundsarbete är den viktigaste grunden för att förmedla den kunskapen till barnen. Av skollagen framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Fokus framöver kommer i enheten att ligga på ”hållbar förskola”, vilket är ett forskningsprojekt för över 300 förskollärare i hela Sverige som bl.a. Line och två förskollärare till från enheten är med i. De deltagande förskollärarna gör uppgifter och reflekterar kring hållbar förskola vilket forskarlaget använder som grund till den forskning som vi sen får ta del av, ett värdefullt utbyte helt enkelt. Vi ska också under dessa 3.5 år sprida kunskapen till de andra avdelningarna och förskolorna så att alla på sikt arbetar med fokus på hållbarhet och att det genomsyrar vår verksamhet. Just nu innebär hållbar förskola på Vallmon att vi arbetar mycket med naturen och skogen och hur vi tänker och reflekterar med barnen kring förskolans resurser och hur vi bäst tar hand om dessa, men det ska bli spännande att utveckla och tänka större.