👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solens planering för undervisning Lek

Skapad 2022-02-25 13:38 i Torallastigens fsk/Bosgårdens ped. enhet Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 18. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Med sagan som grund för det lustfyllda lärandet vill vi utveckla barnens lek och sociala utveckling.

Innehåll

LPFÖ 18

 

I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. Lek stimulerar fantasin och inlevelse. Därför är det viktig att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva (lpfö 18).

 

 

VARFÖR?

Alla barn har rätt till lek! (Barnkonventionen) Att leka är en grundläggande rättighet som vuxna behöver värna om och skapa tid för. Leken är främst något som sker på barns villkor där barn själva är initiativtagare och konstruktörer till leken. Leken kan även vara en aktivitet, eller tillfällen där vi vuxna bjuder in till lek utifrån barnens intressen. Syftet med vårt fokusområde är att stötta barnen i leken, utveckla leken och föra den vidare genom inspirerande miljöer och verktyg (både digitala och annat material).

I leken utforskar barnen även språket, hur det kan användas, hur det låter och vad ord betyder. På så vis går barns lek- och språkutveckling hand i hand och är beroende av varandra. När barnet utvecklar sitt språk och sin kommunikativa förmåga så utvecklar de även sin lekförmåga. För det lilla barnet så är små gester av att ta och ge, att imitera, grunden för samspel.
I lek och samspel utvecklar barn Semantik, dvs språkets innehåll, att barn får en förståelse för ord och olika frasers betydelse. ”
Det räcker inte att bara kunna säga ett stort antal ord. Varje ord måste kopplas till specifikt nätverk av associationer till tidigare erfarenheter för att fyllas med mening och betydelse. På så sätt utvecklas ett rikt ordförråd som kan användas till kunskapande och vänskapande ( Bruce mfl. 2016 s 40-41).
Exempel på detta är att bädda ner dockorna i sängen, eller att vi går och handlar. Barnen leker det som de tidigare erfarit och har kunskaper om samtidigt som vi benämner det med både ord och fraser under lekens gång. ”Dockan ska sova i sängen” - ”sova sängen” kan då ett barn svara, vilket då är viktigt att positivt bekräfta. För de yngre barnen kan en blick, imitation eller ett görande, vara en sorts kommunikation och begynnelse till samspel: (Jag ser dig och gör som du, jag är intresserad av kontakt med dig). Imitation är även begynnande låtsashandling vilket utvecklar fantasin.

 

 

 

 

 

VAD?

Vi skapar förutsättningar för barnen att i lugn och ro utforska lek, kommunikation och samspel.

 

 

HUR?

• Förbereda och organisera lek. Genom att inte avbryta, låta barnen använda och flytta runt i miljön, samt förändra miljöer och material genom att fylla på med inspiration som vidgar leken och inspirerar till samtal.
• Stötta barn i lekandet. Att inta en språkande/lekande position, etablera positiva lekfulla samspel för att locka barn till att leka. Att främja lekandet mellan barn och vidga positioner och arbeta normkreativt. Kan alla barn delta?
• Skapa förutsättningar för lek genom trygghet, ro och gemenskap. 

 

 


För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

  • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18