👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppföljning och analys av Utbildningsplan 2021, Förskolan Stövardalen, avdelning Humlan

Skapad 2022-02-25 14:05 i Flerstämmig undervisnings femte upplägg Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Mallen ska vara ett stöd för ledningsgrupper och arbetslag i att följa upp och analysera avdelningens utbildningsplan med kopplade lärloggar inför att den reviderade utbildningsplanen ska skrivas.

Innehåll

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utöver introduktionsplan, utbildningsplan och reviderad utbildningsplan görs en uppföljning och analys i december och en analys och utvärdering i maj.

·       Introduktionsplan

·       Utbildningsplan

-        Uppföljning och analys

·       Reviderad utbildningsplan

-        Analys och utvärdering

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Instruktioner

·      Gå in i PoB:en och öppna er utbildningsplan med kopplade lärloggar och reflektioner.

·      Utgå från er utbildningsplan. Diskutera med hjälp av uppföljnings- och analysfrågorna. Arbeta antingen direkt i PoB:ens fält för analys (under er utbildningsplan) eller i det här dokumentet (kopiera och klistra sen in texten i PoB:en).

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Uppföljnings- och analysfrågor

 

Utbildningens organisation och struktur

I er utbildningsplan har ni beskrivit hur ni strukturerar och organiserar utbildningen.

Reflektera i arbetslaget kring er utbildningsplan med kopplade lärloggar.

·      Hur har avdelningens utbildning påverkats av er struktur och organisation? Vad har blivit bra och varför? Vad behöver ni utveckla?

I och med att vi har en fast veckoplanering har detta hjälpt oss i vad som ska göras och läras ut. Vi har hållit oss till den planen i stort sett hela hösten. Då den har fallerat beror detta främst på personalbrist.

·      Hur bidrar era arbetssätt till att uppnå de mål och förväntade resultat som beskrivs i verksamhetsplanen? Är det något som behöver utvecklas för att uppnå förväntade resultat?

Återigen så är vår veckoplanering det som gjort att vi kunnat fullfölja det vi tänkt. Gällande VP när det kommer till Lek och Språk så har vi på onsdagarnas förmiddagar haft lekgrupper. Dessa har kunnat hållas och vi har reflekterat kring dessa vid våra reflektionstillfällen. Ev har barn fått byta grupp.

Gällande språkarbete så har vi enligt vår utbildningsplan flyttat vår samling till eftermiddagen och alltid inkluderat högläsning i olika former. Innan lunchen sitter alla vid sina matplatser och bläddrar eller läser bok medan vi väntar på maten. Vi har även "veckans ord" där vi varje vecka fokuserar på ett ord, dess bokstäver, fonem, innebörd och antal bokstäver.

Undervisning

I er utbildningsplan har ni beskrivit vilken undervisning ni planerar utifrån förskolans styrdokument.

Reflektera i arbetslaget kring er utbildningsplan med kopplade lärloggar.

·       Hur har ni tagit tillvara på barnens kompetenser, styrkor, relationer och strategier? Vad har varit framgångsfaktorer? Är det något ni missat? 

Barnens intressen har legat till grund för det vi valt att jobba vidare med. Ett exempel på detta är att vi började läsa Bockarna bruse. Detta har sedan lett till att vi dramatiserat sagan både i samlingar men även i den spontana leken, ute som inne. Barnen leder lekarna själva och provar sig fram hur sagan ska se ut.

En insikt vi har fått är att våra barn är i ganska stort behov av guidning för att hitta det de vill göra eller komma vidare.

 

·       Vad är det barnen har undersökt och intresserat sig för? Vilka frågor är ni nyfikna på att undersöka vidare?

Språk och tecken. Detta har vi sett och lagt ner mycket arbete på i vår innemiljö. Även i samlingar och kring naturliga samlingstillfällen. Barnen upptäcker bokstäver överallt och det formas och låter.

Barnen tycker om att reflektera kring det vi ser och gör.

 

·       Hur bidrar er undervisning till att uppnå de mål och förväntade resultat som beskrivs i verksamhetsplanen? Är det något som behöver utvecklas för att uppnå förväntade resultat?

·       Hur bidrar er undervisning till att alla barn utvecklar sitt språk?

Gällande språkarbete så har vi enligt vår utbildningsplan flyttat vår samling till eftermiddagen och alltid inkluderat högläsning i olika former. Innan lunchen sitter alla vid sina matplatser och bläddrar eller läser bok medan vi väntar på maten. Vi har även "veckans ord" där vi varje vecka fokuserar på ett ord, dess bokstäver, fonem, innebörd och antal bokstäver. Vår pedagogiska miljö inne på Humlan bidrar till många samtal kring ord och bokstäver. 

Veckans ord är en aktivitet som har många bottnar. Vi kopplar in hela veckans aktiviteter i den. 

Rutiner och att vi benämner saker, upprepar och talar med varandra hela tiden. 

·       Hur bidrar er undervisning bidragit till att alla barn utvecklar sin lekförmåga?

På onsdagarnas förmiddagar haft lekgrupper. Dessa har kunnat hållas och vi har reflekterat kring dessa vid våra reflektionstillfällen. Ev har barn fått byta grupp. 

Vi har ofta fri lek både inne och ute, där barnen hittar egna lekar. Aktiviteter inomhus sker i mindre grupper för att alla ska kunna få utrymme och kunna dela på materialet som finns, eller anpassas efter speldeltagare. Vi har material för olika åldrar och olika intressen.

 

Pedagogiska undervisningsmiljöer

I er utbildningsplan har ni beskrivit hur ni upprätthåller och vidareutvecklar de pedagogiska undervisningsmiljöerna utifrån pågående processer tillsammans med barnen.

Reflektera i arbetslaget kring er utbildningsplan med kopplade lärloggar.

·      Hur har de förändringar/tillägg ni gjort i miljön påverkat avdelningens undervisning? Vad har det gett för pedagogiska konsekvenser? Är det något ni behöver utveckla?

Vår pedagogiska miljö inne på Humlan bidrar till många samtal kring ord och bokstäver. Men vi har även en miljö som är föränderlig efter barnens intressen men även våra olika temaprojekt. Vi har tydliga avdelningar och alla har sin funktion. Den som kommer in på Humlan ska lätt kunna se vad som de olika rummen i rummen erbjuder.

·      Hur bidrar era undervisningsmiljöer till att uppnå de mål och förväntade resultat som beskrivs i verksamhetsplanen? Är det något som behöver utvecklas för att uppnå förväntade resultat?

Vårat fokus på skriftspråket, med tillgängliga böcker intill varje matbord, alfabet i olika utföranden (med eller utan tecken) hjälper oss att ha en ständigt fokus på språkundervisning. 

Vår avdelning har en tydlighet som ska bidra till en trygghet hos barnen och deras lekar. Man vet att var sak har sin plats och att detta leder till mindre konflikter och en trygghet och ordning och struktur.

 

Hållbar och likvärdig förskola

I er utbildningsplan har ni beskrivit hur ni planerar och arrangerar för att utbildningen i förskolan är tillgänglig för alla barn, det vill säga; vilka aktiva åtgärder ni planerar utifrån introduktionens kartläggning av risker för diskriminering och kränkande behandling. (Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder).

Reflektera i arbetslaget kring er utbildningsplan med kopplade lärloggar.

·      Vilka möjlighetsvillkor har ni skapat för att alla barn ska kunna bli till och lyckas? Är det något i utbildningen ni behöver fånga upp/forma om/utveckla så att utbildningen passar hela gruppen?

VI har delat upp bland annat samlingen efter barnens språkliga och intressenivåer. De yngre har mer fokus på kroppsliga uttryck och rörelse och de äldre har mer fokus på reflektioner, frågor och analyser. Vi har material som vänder sig till barn o olika utvecklingsfaser. exempelvis så har vi små och stora pärlor och pärlplattor, små lego och duplo, pussel med olika antal bitar och böcker i olika former och spel som kan anpassas efter sina deltagare.  Alla ska kunna leka med liknande saker oavsett ålder/utvecklingsnivå.

Vi använder oss mkt av TAKK, något som tas upp barnen snabbt! Det vi kan utveckla här är att mer i vår miljö visa upp tecken som stöd för att benämna saker/aktiviteter.

·      Hur har de aktiva åtgärder ni planerat bidragit till en tillgänglig utbildning för alla barn utifrån ovan nämnda diskrimineringsgrunder?

Genom reflektion och att vi konstant ser över det vi kan erbjuda barnen och att de inte understödjer fördomar.

 

·      Fråga med koppling till det stadsdelsgemensamma forskningsprojektet Hållbar förskola: Hur planerar ni att arbeta med, det som ni identifierat som ett utvecklingsområde i OMEP-skalan, i er undervisning?

Att prata mer med barnen om att alla saker på vår förskola har ett värde och att vi måste ta hand om sakerna. Tejpa och laga tillsammans med barnen, det är inte bara pedagogen som "fixar", för att få dom att förstå att man kan inte bara "köpa nytt" hela tiden. 

Det material som vi tillverkar som vi laminerar, laminerar vi för att det ska hålla länge och kan sparas för framtiden.

Inventera behovet av nytt material tillsammans med några barn så de förstår att det man väljer då ska man leka med en längre tid.