👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organiserade lekar

Skapad 2022-03-02 14:00 i Bergabo förskola Eslöv
Förskola
Organiserad lek och samarbetsövningar som i första hand leds av en eller flera pedagoger. Utifrån förskolans uppdrag och läroplanens mål ska barnen ges möjlighet att utmanas i lek och samarbete.

Innehåll

I läroplanen för förskolan står följande:

"Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler"...

"Barnen ska ges förutsättningar både för lek som de själva tar initiativ till och som någon i arbetslaget introducerar. Alla barn ska ges möjlighet att delta i gemensamma lekar utifrån sina förutsättningar och sin förmåga. När någon i arbetslaget följer eller leder lek på lämpligt sätt, antingen utanför leken eller genom att själva delta, kan faktorer som begränsar leken uppmärksammas samt arbetssätt och miljöer som främjar lek utvecklas. Genom en aktiv närvaro är det möjligt att stödja kommunikationen mellan barnen samt förebygga och hantera konflikter".

 

Strävansmål:

 • Barnen ska utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.  
 • Barnen ska utveckla sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. 

 

VAD ska utvecklas/utmanas?

Genom leken ska barnet utmanas i det sociala samspelet. Barnet ska utveckla förståelse för gemensamma regler och känna samhörighet.

 

Genomförande/HUR:

Vi pedagoger introducerar en ny lek varannan onsdag, lekarna vi leker efter denna lek är något vi gemensamt bestämmer genom röstning (handuppräckning).

 

Vem/vilka:

Det är alltid en pedagog som planerar och leder de organiserade lekarna tillsammans med barnen. Alla barn som vill är välkomna att delta och antalet skiftar. Antalet pedagoger som deltar beror på hur många barn som är delaktiga. 

Vi ska försöka att få alla barn att delta i minst en lek, men att de sedan får välja att fortsätta leka organiserade lekar eller själva.

 

Förberedelser:

Det är viktigt att vi som pedagoger kan lekarna och vilka regler som finns. Vi är lyhörda och lyssnar in vad barnen är intresserade av att leka och är öppen för att möta barnens önskemål. Men i första hand är det vi som pedagoger som bestämt och styr leken.

 

Aktiviteter:

Olika lekar, traditionella samt nya lekar som går att hitta på internet i tex Lekdatabasen. Genom dessa lekar ges barnen möjlighet att följa gemensamma regler samt att känna tillhörighet. Barnen får möjlighet att utveckla förmågan till turtagning och rättvisa. 

Motoriska lekar som under hökens vingar kom och vad är klockan farbror lejon som är mer fria lekar med olika regler ges barnen möjlighet att vara med och skapa gemensam regler. Barnen ges möjlighet att utveckla självständighet och utvecklar bla förståelse för språk och matematik. 

 

 

Vi har förhoppning om att barnen själva vid olika tillfällen ta initiativ till att leka lekarna själva.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18