👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 6A & 6B

Skapad 2022-03-02 18:08 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Planering baserad på boken Matteborgen 6A för kapitel 1-5
Grundskola 6 Matematik
Matteborgen 6 A och 6B :Denna planering visar mål, undervisning och bedömning för Matte Borgen 6A och 6B.

Innehåll

Mål för eleven:

DECIMALTAL: Du ska kunna

 • förstå vad som menas med ett decimaltal
 • storleksordna decimaltal
 • multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
 • räkna med överslagsräkning
 • räkna med kort division

Tal: Du ska kunna

 • förklara vad menas med hela tal, negativa tal, positiva tal och tal i bråkform
 • läsa och skriva stora tal
 • multiplicera heltal t.ex. 45 * 39 och decimaltal 4,5 * 3,9
 • dividera ett heltal där kvoten blir ett decimaltal ex. 94/4 = 23,5
 • skriva och förklara vad ett binärt tal är

PROCENT OCH SANNOLIKHET: Kunna

 • räkna ut hur mycket en viss procent av någonting är
 • räkna ut rabatten av en vara
 • växla mellan bråkform, decimalform och procentform
 • förklara vad som menas med sannolikhet
 • räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa

Geometri: Du ska kunna

 • använda de vanligaste formerna för area: cm2, dm2, m2
 • förstå och använda begreppen bas, höjd, sida, längd, bredd, medelpunkt, radie och diameter
 • räkna ut omkrets och arean av rektanglar, kvadrater, trianglar samt sammansatta figurer
 • benämna olika slags fyrhörningar och trianglar samt beskriva deras egenskaper
 • beräkna cirkelns omkrets och area
 • läsa av och tolka ett cirkeldiagram

KOORDINATSYSTEM OCH LÄGESMÅTT

Kunna:

 • beskriva vad ett koordinatsystem är
 • avläsa och skriva koordinater för punkter
 • rita koordinatsystem och sätta ut punkter
 • läsa av och rita diagram med proportionella samband
 • lägesmåtten typvärde, median och medelvärde

ALGEBRA:

Kunna...

 • veta att ett obekant tal kan skrivas med en bokstav, t.ex. x eller y
 • förstå och kunna skriva algebraiska uttryck
 • veta hur geometriska mönster kan beskrivas och uttryckas
 • kunna förklara vad en ekvation är och lösa en ekvation

Enheter och skala: Du ska 

 • kunna använda och växla mellan olika enheter för vikt och volym
 • förstå vad som menas med hastighet och kunna göra enkla beräkningar av hastighet
 • förstå vad som menas med skala och kunna räkna med skala

Problemlösning: Du ska kunna lösa textuppgifter genom att

 • rita en bild
 • prova dig fram
 • leta mönster i tal och bild
 • arbeta baklänges
 • välj själv metoder och strategier som passar till problemet samt resonerar ditt svar

Undervisning:

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar. 
 • Arbete med problemlösning
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 6A och 6B.
 • Par- eller grupparbete.
 • Matteläxor
 • Digitalt verktyg
 • Färdighetsträning 
 • Diagnoser till varje kapitel.
 • Matteprov / kunskapskontroll

Bedömning:

Dina kunskaper kring ovanstående mål kommer att bedömas genom:

 • Ditt muntliga arbete i par/gruppuppgifter samt på genomgångar
 • Ditt skriftliga arbete på lektionerna
 • Dina resultat på diagnoser, prov/ kunskapskontroll och lärarens observationer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matteborgen 6A

Matris till Matteborgen 5A

Behöver träna mer på
Visar godtagbara kunskaper
Visar säkerhet
Decimaltal
Du ska kunna förstå vad som menas ett decimaltal och räkna med decimaltal
Du är osäker på att skriva och räkna med decimaltal
Du kan skriva och räkna med decimaltal
Du kan med säkerhet skriva och räkna med decimaltal
Du ska kunna storleksordna decimaltal
Du är osäker att storleksordna decimaltal
Du kan storleksordna decimaltal
Du kan med säkerhet storleksordna decimaltal
Du ska kunna multiplicera och dividera med 10, 100 0ch 1 000
Du är osäker att multiplicera och dividera med 10, 100 0ch 1 000
Du kan multiplicera och dividera med 10, 100 0ch 1 000
Du kan med säkerhet multiplicera och dividera med 10, 100 0ch 1 000
Du ska kunna räkna med överslagsräkning
Du är osäker att räkna med överslagsräkning
Du kan räkna med överslagsräkning
Du kan med säkerhet räkna med överslagsräkning
Du ska kunna räkna med kort division
Du är osäker att räkna med kort division
Du kan räkna med kort division
Du kan med säkerhet räkna med kort division
Procent och sannolikhet
Du ska kunna räkna ut hur mycket en viss procent av någonting är
Du är osäker på att räkna ut t.ex. 25% av 80
Du kan räkna ut en viss procent av någonting
Du kan med säkerhet räkna ut en viss procent av någonting
Du ska kunna räkna ut rabatten på en vara
Du är osäker på att räkna rabatten på en vara
Du kan räkna ut rabatten på en vara
Du kan med säkerhet räkna ut rabatten på en vara
Du ska kunna växla mellan bråkform, decimalform och procentform t.ex. 10/100= 0,10= 10%
Du är osäker på att växla mellan bråkform, decimalform och procentform t.ex. 10/100= 0,10= 10%
Du kan växla mellan bråkform, decimalform och procentform t.ex. 10/100= 0,10= 10%
Du kan med säkerhet växla mellan bråkform, decimalform och procentform t.ex. 10/100= 0,10= 10%
Du ska kunna förklara vad som menas med sannolikhet
Du är osäker på att förklara vad som menas med sannolikhet
Du kan förklara vad som menas med sannolikhet
Du kan med säkerhet förklara vad som menas med sannolikhet
Du ska kunna räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa
Du är osäker på att räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa
Du kan räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa
Du kan med säkerhet räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa
Geometri
Du ska kunna använda rätt enhet för omkrets och area
Du är osäker på att skriva rätt enhet för omkrets och area
Du kan skriva rätt enhet för omkrets och area
Du kan med säkerhet skriva rätt enhet för omkrets och area
förstå och använda begreppen bas, höjd, längd, bredd, sida, radie och diameter
Du är osäker på att använda begreppen på rätt sätt
Du kan använda begreppen
Du kan med säkerhet använda begreppen
Du ska kunna räkna ut omkrets och area av rektanglar, kvadrater, trianglar, sammansatta figurer och cirkel
Du är osäker på att räkna ut omkrets och area för olika geometriska figurer
Du kan räkna ut omkrets och area för olika geometriska figurer
Du kan med säkerhet räkna ut omkrets och area för olika geometriska figurer
Du ska kunna läsa av och tolka olika diagram ex. cirkeldiagram, linjediagram och stapeldiagram
Du är osäker på att läsa av och tolka olika diagram
Du kan läsa av och tolka olika diagram
Du kan med säkerhet läsa av och tolka olika diagram
Enheter för skala och vikt och volym
Du ska kunna använda olika enheter för vikt och volym och växla mellan ex. 1 liter= 10dl 4dl= 0,4 liter
Du växlar fel mellan olika vikt och volym enheterna
Du kan använda och växla mellan olika vikt och volym enheterna
Du kan med säkerhet jämföra och växla mellan olika vikt och volym enheterna
förstå vad om menas med hastighet och kunna göra enkla beräkningar av hastighet
Du är osäker på att göra beräkningar av hastighet t.ex. vilken hastighet har Leo om han kör 70 km på 2 timmar
Du kan räkna hastighet
Du kan med säkerhet göra beräkningar av hastighet och skriver rätt enhet
Skala
förstå mad som menas med skala och kunna förstorning och förminskning av skala
Du är osäker på att räkna med skala
Du kan förminska och förstora när du räknar med skala
Du kan med säkerhet förminska och förstora skala med rätt enhet.
Koordinatsystem och lägesmått
Du ska kunna avläsa och skriva koordinater för punkter
Du är osäker på att avläsa och skriva koordinater för punkter
Du kan avläsa och skriva koordinater för punkter
Du kan med säkerhet avläsa och skriva koordinater för punkter
Du ska kunna rita koordinatsystem och sätta ut punkter
Du kan inte rita koordinatsystem och sätta ut punkter fel
Du kan rita koordinatsystem och sätta ut punkter
Du kan med säkerhet rita koordinatsystem och sätta ut punkter
Du ska kunna läsa av och rita diagram med proportionella samband
Du är osäker på läsa av och rita rätt diagram med proportionella samband
Du kan läsa av och rita diagram med proportionella samband
Du kan med säkerhet läsa av och rita diagram med proportionella samband
Du ska kunna lägesmåtten typvärde, median och medelvärde
Du är osäker på att räkna ut typvärde, median och medelvärde
Du kan räkna ut typvärde, median och medelvärde
Du kan med säkerhet räkna ut typvärde, median och medelvärde
Algebra
Du ska förstå och kunna skriva algebraiska uttryck
Du är osäker på att skriva rätt algebraisk uttryck
Du kan skriva algebraisk uttryck
Du kan med säkerhet skriva algebraisk uttryck
Du ska veta hur geometriska mönster kan beskrivas och uttryckas
Du är osäker på hur geometriska mönster kan beskrivas och uttryckas
Du kan beskriva geometriska mönster och hur den ökar
Du kan med säkerhet beskriva geometriska mönster
Du ska kunna förklara vad en ekvation är och lösa en ekvation
Du är osäker på lösa en ekvation
Du kan lösa en ekvation
Du kan med säkerhet lösa ekvationer
Problemlösning
Du ska kunna lösa matematiska problem med hjälp av rita en bild eller prova dig fram
Du är osäker på att använda dig av rita en bild eller prova dig fram när du löser matematiska text uppgifter
Du kan använda dig av rita en bild eller prova dig fram när du löser matematiska text uppgifter
Du kan med säkerhet använda dig av rita en bild eller prova dig fram när du löser matematiska text uppgifter
Du ska kunna leta mönster i tal och bild t.ex. Vilka är de tre följande talen i talföljden? 0,5 1 1,5 ..... ...... .......
Du är osäker på att leta mönster
Du kan leta mönster
Du kan med säkerhet arbetar med mönster
Du ska kunna arbeta baklänges när du löser matematiska problem t.ex.
Du är osäker på att använda metoden
Du kan räkna baklänges
Du kan med säkerhet räknar baklänges
Du ska välja metoder och strategier som passar till problemlösningen och resonerar ditt svar
Du är osäker på vilken metod ska du använda när du löser matematiska problem t.ex.om du ska addera, subtrahera, multiplicera eller dividera
Du kan välja och använda rätt metod och strategi när du löser matematiska problem
Du kan med säkerhet välja och använda rätt metod och strategi när du löser matematiska problem