👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnens poesi - Glad

Skapad 2022-03-03 12:39 i 200271 Förskolan Tåget Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Kompissamling - Känslor, värdegrund och sammanhållning

Innehåll

Vi har under flera veckor arbetat med känslan glad. Vi har på olika vis gestaltat och arbetat med denna känsla men oftast i helgrupp. Denna aktivitet bygger på att vi vill lämna över ordet till det enskilda barnet, därför kallar vi denna aktivitet för barnens ord

Syfte: Vi vill skapa ett utrymme där alla barn får samma förutsättningar att utrycka sig kring veckans känsla. Genom att lyfta fram den enskilda individen och förankra känslan hos barnet vill vi bidra med självinsikt och kunskap om sig själva. När barnen får möjlighet att uttrycka sina känslor både genom tal och bild vill vi dokumentera och synliggöra detta. På så sätt bekräfta individen och belysa hur viktigt det är att ta alla personers känslor på allvar. 

Hur?: Barnen blir enskild intervjuade med frågor kopplade till veckans känsla.

 • (När blir du glad?) Berätta någon gång som du har känt dig glad!

 • Vilken färg har glad? (Hur ser glad ut?)

 • Vart sitter glad i din kropp?

 • Hur känns det i din kropp när du är glad?

   

Tanken med just dessa frågorna är att inspirera och väcka barnens tankar, men under samtalen uppkommer självklart många följdfrågor som är mer anpassade efter just det som barnet berättar.

Om barnet vill så tar pedagogen ett foto på barnet när hen utrycker denna känsla.

Materialet frånintervjun sammanställs och uttrycks likt en dikt och bilden skrivs ut i svart/vitt. 

Barnens ord kring känslor vill vi uppmärksamma och med barnens godkännande kommer materialet att sättas upp på en dokumentationsvägg inne på avdelningen.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18