👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kilbergets förskola - Digitalisering

Skapad 2022-03-03 13:11 i Kilbergets förskola Bollnäs
Förskola
Bollnäs kommuns förskolor har med hjälp av LIKA-enkäten identifierat utvecklingsområden. Bollnäs kommuns digitala utvecklingsledare har gemensamt påbörjat ett utvecklingsarbete. De har valt ut två mål som alla verksamheter ska arbeta mot.

Innehåll

Nuläge

Vi har kommit igång med en lokal DUL-grupp (en från varje avdelning) som träffas och reflekterar gemensamt ca var tredje vecka på måndagar.

Avdelningarna använder lärplattor för bland annat informationssökning, appen Ugglo för att läsa böcker, projektor för att projicera olika miljöer med videoklipp från Youtube.

Vi hade en pedagogkväll där vi gick igenom olika digitala aktiviteter, som förstoringsäggen, programmering och botar, Green Screen, QR-koder och iMotion. Det var för att alla skulle få en möjlighet att testa på och se hur allt fungerar.

Identifierade utvecklingsområden framtagna med hjälp av LIKA-enkäten:

1.Pedagoger och barn arbetar kontinuerligt med digitalt berättande. T.ex film, ljud och rörlig bild i lärsituationen.

2. Utifrån syfte och mål med undervisningen gör pedagogerna alltid en bedömning av vilka digitala lärresurser och verktyg som kan användas.

Mål

Alla barn ska ha prövat minst två olika digitala aktiviteter under ett år.

Syfte

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt.

 

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra.

 

Genomförande

Vi har skapat en lista med förslag på basutbud av digitala verktyg som varje avdelning ska ha:

 • Projektor
 • Lärplatta till barnen
 • Bärbar högtalare
 • Bee-Bot/Blue-Bot
 • Wi-Fi-mikroskop (3-5 åringar)

Appar för digitalt skapande som alla avdelningar ska ha:

 • Green screen do by ink
 • iMotion
 • iMovie
 • Cloud QR
 • Xploview
 • Ugglo
 • Quiver
 • GarageBand

Aktiviteter vi ska göra på vår förskola för att utveckling ska ske mot målet:

De yngre barnen ska:

 • Introducera Bee-Bot så barnen blir vana vid den och hur det fungerar.
 • All personal ska bekanta sig med appen Green screen by do ink och använda den i verksamheten med barnen
 • Vi har QR-koder uppsatta på avdelningarna för att lära barnen hur de fungerar och vad de är
 • Ugglo används som komplement till högläsning ur vanliga böcker

De äldre barnen ska:

 • Använda Blue-Bot och bekanta barnen med programmering
 • All personal ska bekanta sig med appen Green screen by do ink och använda den i verksamheten med barnen
 • Introduceras i att lägga till ljud eller film kopplat till en teckning eller aktivitet
 • Använda sina legobyggen eller andra konstruktioner i en digitala berättelse
 • Vi har QR-koder uppsatta på avdelningarna för att lära barnen hur de fungerar och vad de är
 • Ugglo används som komplement till högläsning ur vanliga böcker

Dokumentation under lärprocessen

Alla barn ska ha minst en lärlogg per termin om digitalisering.

Ansvar

All personal ansvara för genomförandet, dokumentationen och reflektion på avdelningarna.

Reflektionsgruppen ansvarar för gemensam reflektion i hela huset, utifrån avdelningarnas reflektion, och utvärderar och uppdaterar planeringen.

Uppföljning

Vi följer upp och utvärderar i egna arbetslaget och i reflektionsgrupperna.

I april och november följer vi upp, utvärderar och analyserar hur vårt arbete gått och uppdaterar planeringen utifrån det.

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18