👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utforskande med ficklampor

Skapad 2022-03-03 14:14 i Trollhassel uteförskola Eslöv
Förskola
Hur engagerar vi de yngre barnen i skogen? Vi provar att ta med de nya ficklamporna som vi sett att barnen varit väldigt nyfikna på.

Innehåll

Poststrukturellt informerade undervisningsupplägget

Med en poststrukturell ingång utgår man från barnens behov, intressen och erfarenheter. Vad är barnen intresserade av, vad väcker deras nyfikenhet? Detta är en ickelinjär undervisning, den bygger på relationen mellan barnen och deras miljö. Alltså är inget undervisningsmål bestämt i förväg. Här tar pedagogerna vara på tillfällen att stimulera, utmana och undervisa i samspelet med barnen.

Bakgrund och Syfte:

Här beskriver du varför vi vill skapa undervisning inom området ni valt och syfte med det. Detta utifrån observationer och reflektioner.

Vi har sett och hört det här i barngruppen och vill öka barnens kunnande inom detta område..... eller...”
”I denna planerade undervisning vill vi uppmärksamma och skapa nyfikenhet hos barnen inom detta område ....”

I denna planerade undervisning vill vi skapa engagemang och lekglädje hos de yngre barnen just när vi är i skogen.

 

Mål:

 

Samtolkning

 

Här fyller du i målet med undervisningen och aktiviteten utifrån en pedagogisk dokumentation som visar barns intresse och processer.

”Vi vill skapa möjligheter för barnen att utveckla/lära sig mer om...”
”Vi vill ge barnen ökad kunskap om....”
”Vi vill göra barnen nyfikna på och utveckla...”

Välj och koppla läroplansmål längst ner på denna sida genom att klicka på "lägg till - läroplan" .

 

Vi vill öka barnens engagemang och lekstyrka i skogen genom att ta med föremål med hög agens

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

Metod: Postkonstuktionistiskt informerat undervisningsupplägg

Här fyller du i vilka aktiviteter kopplade till planeringen

 

Samplanering

 

Vad ska vi göra(innehåll)?
vilka aktiviteter?

Leka och utforska med nya ficklampor

Hur ska vi göra(form)?
genomförande, material, barns delaktighet/inflytande...

barnen får arbeta två och två med en ficklampa och tillsammans utforska skogen

Vem/vilka(aktörer)?
vem eller vilka barn och pedagoger

Barnen i kottegruppem

Var(ute-inne-rum-plats)?

plats/situation

i skogen

När?

tidsperspektiv

förmiddagen en gång i veckam

 

Dokumentation

 

Genomförande

 Här fyller du i vad som ska dokumenteras och hur aktiviteterna ska dokumenteras.

T ex genom samtal med barnen, observationer, barnens alster, film, ljud, foto mm
Vi har valt att fokusera på att dokumentera…….
Vem dokumenterar och när? 

Koppla dokumentationerna i Unikum till denna planering.

 

Analys, utvärdering och reflektion:

 

Samvärdering/efterarbete

 Reflektionsfrågorna används och besvaras i rutan för analys och reflektion nedan (inte här i planeringen).
Kopiera in frågorna nedan i analys och reflektionsrutan och besvara frågorna.

Vad- Hur- Vem/vilka blev det?

När-Var blev det?

Varför blev det som det blev? Möjlig vidareutveckling


Andra frågor att ha med i sin reflektion:

Vilket lärande/förändrat kunnande såg vi hos barnen? Hur visade det sig?
Vilka tankar, frågor, idéer och reflektioner har aktiviteterna väckt hos dig och barnen?
Var det svårt för någon att lära sig/delta? Varför?
Vad behöver ändras/utvecklas och hur gör vi det? Tankar och förslag på fortsatta aktiviteter och utmaningar utifrån barnens förmågor och intressen. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18