👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våren pedagogisk planering Lpfö 18

Skapad 2022-03-03 14:26 i Exempelförskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola
Vi kommer att arbeta med årstiderna och denna planering är för våren.

Innehåll

Vår

Utvecklingsområden

Från föregående SKA-arbetes analys - Vad ska bevaras/vad ska utvecklas utifrån:

 • Skattning av målbilder för språk- läs och skrivutveckling samt målbilder för matematik
 • Skattning av Lpfö 18
 • Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 
 • Barngruppens intressen, erfarenheter, förkunskaper och behov
 • Undervisning över hela dagen/vardagliga situationer

Syfte/Mål

Vi vill bli medvetna om våra olika årstider..

 

För barnen

Vad vill vi att barnen skall utforska/upptäcka/uppleva/lära?

Vilka förmågor, färdigheter, begrepp samt vilken fakta, förståelse och förtrogenhet ska barnen få möjlighet att utveckla?

 

För pedagogerna

Utvecklingsfråga/nyfikenhetsfråga för året, vad behöver vi undersöka i vår verksamhet?

 

Riktlinjer i läroplanen

Kopiera och klistra in valda riktlinjer från Läroplan nedan

 

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

 

Prioriterade mål utifrån Omsorg, utveckling och lärande 2:2

 

Prioriterade mål utifrån Barns delaktighet och inflytande 2:3

 

 

Stöd i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Vårt arbete grundar/stödjer sig på följande:

 

Planera och genomföra

Här beskriver vi  hur vi undervisar utifrån nedan punkter.

Hur arrangerar vi miljöer/situationer/relationer som möjliggör:

 • Barn och kunskapssyn som utgår från att barn är kompetenta,  och ges möjlighet att bli sitt bästa jag under hela dagen
 • Introduktion av material, aktiviteter, rutiner mm
 • Barns inflytande
 • Vårdnadshavares involvering
 • Kreativitet och de hundra språken
 • Tillgängliga lärmiljöer; fysiskt, socialt och pedagogiskt (utifrån: Tillgänglighet, Tillåtande, Tydlighet, Tilltalande och pågående projekt)
 • Att förstå och göra sig förstådd - relationella perspektivet (Sven Persson)
 • Olika gruppkonstellationer
 • För barnen att ställa frågor och hypoteser
  • Språkstödjande dialoger
  • Dialog och produktiva frågor
  • Att lära tillsammans och av varandra
 • Nyfiket, lustfyllt, utmanande, lärande och utforskande aktiviteter
 • Variation i arbetsformer

 

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Utvärdering – dokumentation som behövs för att analysera och utvärdera målen som valts. 

Vad ska dokumenteras?
 
Hur ska dokumentationen göras?
 
När ska dokumentationen göras (regelbundet, inte bara i slutet)?
 
Vem/vilka genomför dokumentationen?
 
Vem gör analysen och drar slutsatser av dokumentationen (själva utvärderingen)?
 
Koppling till teori, forskning - vetenskaplig grund

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18