👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Formellt brev - "Holes"

Skapad 2022-03-03 20:29 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Svenska
Du känner till “Camp Green Lake” via en vän som har tillbringat en tid där, och du har hört hela historien som filmen berättar. Nu har du bestämt dig för att skriva ett brev till Texas statsåklagare, delstatens högsta juridiska ämbetsman, och ge konkreta förslag på hur man kan få ungdomar som hamnat fel att komma på rätt väg igen. Skriv också varför du inte tycker att bästa lösningen på problemet är att gräva ett hål om dagen.

Innehåll

 

Uppgift

 • Vi ser filmen "Holes".
 • Du skriver ett formellt brev och argumenterar för varför du tycker att lösningen att gräva ett hål om dagen är fel och vad man istället borde göra för ungdomar som hamnat fel.
 • Du använder exempel från filmen för att ge åklagaren en bild om vad som händer på lägret för att stärka dina argument.
 • Du ger andra exempel som stödjer dina argument. Det kan vara något du hört, sett eller upplevt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Formellt brev (argumenterande)

Når ej upp till grundläggande nivå
God nivå
Grundläggande nivå
Mycket god nivå
Innehåll och textanvändning
Innehållet passar relativt väl i ett övertygande brev till mottagaren.
Innehållet passar i huvudsak i ett övertygande brev till mottagaren.
Innehållet passar väl i ett övertygande brev till mottagaren.
Du argumenterar på ett utvecklat sätt för att övertyga mottagaren om det du anser.
Du argumenterar på ett enkelt sätt för att övertyga mottagaren om det du anser.
Du argumenterar på ett välutvecklat och nyanserat sätt för att övertyga mottagaren om det du anser.
Du använder dig av något relativt relevant från filmen och anger källan på ett relativt väl fungerande sätt. Det som hämtas från filmen är väl infogade i texten.
Du använder dig av något från filmen. Det som hämtas från filmen är infogade på ett i huvudsak fungerande sätt i texten.
Du använder dig av något relevant från filmen. Det som hämtas från filmen är mycket väl infogat i texten.
Struktur
Texten är sammanhängande och har en relativt väl fungerande stuktur.
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och har en väl fungerande struktur.
Textbindningen är utvecklad.
Textbindningen är enkel.
Textbindningen är väl utvecklad.
Språk, stil och skrivregler
Ordvalet är varierat oc passar relativt väl i ett brev.
Ordvalet uppvisar viss variation och passar huvudsak i ett brev.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar väl i ett brev.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.

Helhetsbedömning

Når ej upp till grundläggande nivå
God nivå
Grundläggande nivå
Mycket god nivå
Det saknas vissa delar för att texten ska vara godkänd.
Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation, det vill säga ett övertygande brev.
Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation, det vill säga ett övertygande brev.
Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation, det vill säga ett övertygande brev.