👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering av NORMER och VÄRDEN för Biet, enheten Bikupan och Äppellunden

Skapad 2022-03-04 08:37 i Bikupans förskola Österåker
Förskola
Planeringsunderlag för Lärområde NORMER och VÄRDEN i det systematiska kvalitetsarbetet på Bikupan och Äppellundens Förskolor

Innehåll

 

 

Planerad undervisning

Lärområde: Normer och värden

Vad?  (lärandeobjekt)

Normer och värden

Vad är målet med undervisningen? Vilka läroplansmål siktar ni mot? 

Vi vill skapa en omsorgsfull lärmiljö med öppenhet, ansvarstagande samt respekt för skillnader där vi vill stärka barns solidaritet och empatiska förmåga. Vi vill "stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang." Lpfö 18

Varför? (Syfte och bakgrund med undervisningen)

Förskolans utbildning ska vara likvärdig och ta hänsyn till barns olika förutsättningar där vi vill "stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang." Lpfö 18

Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, hundraspråklighet)

Genom att vara förebilder i att visa empati och omtanke om andra: lyssna, ge känslomässigt stöd och genom att tillåta och uppmuntra olikheter stärker vi barnens förståelse, medkänsla och solidaritet. 

Exempel: Vi uppmuntrar barnen till att...

 • att uttrycka sig enskilt och i grupp
 • lyssna på sina kompisar
 • hjälpa varandra
 • ta hand om varandra
 • ta ansvar för miljön i förskolan, samhället och naturen (djur, "småkryp")  

... och när vi ser att barnen uttrycker sina åsikter, respektfullt lyssnar på varandras åsikter, hjälper och tar hand om varandra samt tar ansvar för sin miljö bekräftar vi barnen i deras positiva handlingar.

Vi läser "vänskapsböcker", tittar på Polygluttsagor om vänskap och vi reflekterar och samtalar kring berättelserna i böckerna och uppkomna relationssituationer i barngruppen. Att vänta på sin tur, leka samspelsstärkande lekar och att ha roligt tillsammans är också viktigt i vår samvaro i gruppen.

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Barnen

Återkoppling till barnen: Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?

Genom samtal och reflektioner i direkt anslutning till uppkomna situationer eller reflektioner i efterhand på t.ex. möten.

Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera

Förskollärare tillsammans med arbetslag.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18