👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Likabehandlingsarbete 21/22

Skapad 2022-03-04 10:18 i Kronvägens förskola Partille
Förskola
Systematiskt uppföljning av aktiva åtgärder i planen mot diskriminering och kränkning i förskolan.

Innehåll

Vart ska vi? 

Verksamhetens mål när det gäller kränkande behandling

Ingen ska utsättas för kränkande behandling i förskolan. Alla barn har rätt att känns sig trygga för att kunna utvecklas och lära. Alla vuxna i förskolan, pedagoger, vårdnadshavare och övrig personal, ska agera vid minsta misstanke om kränkande behandling.

Förskolans rutiner ska följas och utvecklas för att alla platser och situationer ska kännas trygga för barnen. Pedagogerna arbetar aktivt med feedback.

 

Alternativ kompletterande kommunikation (AKK) ska erbjudas till alla barn och finnas naturligt i verksamheten. 

 

Verksamhetens mål när det gäller diskriminering

Förskolans pedagogiska miljö, samt litteratur, ska inspirera till samtal och lek som vidgar normer kring sexuell läggning, funktionsvariation och könsöverskridande identitet.

Pedagogerna ska använda sig av dokumentation kring hur vi fördelar samtalsutrymme mellan flickor och pojkar, vilka som får utmanande frågor och vem vi läser för i verksamheten. Detta för att alla barn ska få samma möjligheter att utveckla ett rikt språk och få möjlighet att uttrycka sig.

 

Förskolan ska bibehålla det främjande arbetet kring rutiner, strukturer och goda förhållningssätt som gynnar en värdegrund där ingen i förskolan ska bli diskriminerad utifrån etisk tillhörighet, religion, ålder eller bli utsatt för sexuella trakasserier och andra trakasserier. 

Kränkande behandling

Aktivitet

När?

Vem utför?

Involvera vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna är en viktig röst för barn. Får de misstanke om kränkning behöver de vända sig till någon av pedagogerna på förskolan direkt. Pedagogerna agerar efter rutin. Se bilaga
Vårdnadshavarna informeras om åtgärden under föräldramötet i september/oktober 2021.
Pedagoger på respektive avdelning. 
Fortsätta utveckla våra rutiner för gemensamma utrymmen ute på gården och i Kronorna.  
Under kallade möten samt SKA-träffar.
Utvecklingspedagog Lärmiljögruppen, ansvarspedagoger och likabehandlingsgrupp.
Använda ett medvetet språkbruk som vidgar normer och inkluderar människor.  Arbeta med AKK för att alla barn ska få möjlighet att uttrycka sig.
Varje dag på förskolan.
Samtliga pedagoger.
Gå igenom dokumenten för anmälan om misstänkt kränkning samt utredning av händelsen.
APT-september
Rektor

Diskriminering

Aktivitet

När?

Vem utför?

Kartläggning kring samtalsutrymme i förskolan.
Kartläggning Pedagogiskt forum, tillfälle 3.
Åtgärder löpande efter kartläggning och under våren, beroende av resultat.
Utvecklingspedagog och deltagare i forumen.
Kartläggning: vem läser och sjunger vi om?
Fortsatt arbete framåt.
Kartläggning SKA v.46.
Åtgärder löpande efter kartläggning och under våren, beroende av resultat.
 
Likabehandlingsgruppens representant leder arbetet i arbetslaget.
Kritisk granskning av den pedagogiska miljön. Komplettera med bilder och material som vidgar normer kring samtliga diskrimineringsgrunder.
Inför beställningar i september, november, februari och maj.
Representant för likabehandlingsgruppen tillsammans med beställningsansvarig ansvarar för att arbetet görs i arbetslaget.
Pedagoger ska stå upp för barnen om de hör åsikter som är diskriminerande eller av diskriminerande karaktär.
Vid aktuellt läge.
Pedagogerna på respektive avdelning.
Pedagogerna reagerar direkt vid misstanke om sexuella trakasserier och trakasserier.
Pedagogerna agerar direkt vid misstanke och följer handlingsplan, se bilaga.
Alla vuxna i verksamheten är skyldiga att rapportera minsta misstanke till rektor.