👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smaragdögat vt.22 - ”Mellan fantasi och verklighet”

Skapad 2022-03-07 10:07 i Stormhattens förskola Lunds för- och grundskolor
TSS fsk mall för pedagogiska planeringar 2017 (förskola)
Förskola
Förskolorna i Stångby har en gemensam syn på det kompetenta barnet vilket innebär: - det inkluderade barnet som uppmuntras att prova sina förmågor, kunskaper och färdigheter i en tillgänglig miljö - det nyfikna barnet som genom sin fantasi och kreativitet provar idéer och finner lösningar - det aktiva och lekfulla barnet som ser glädje i att röra sig - det delaktiga barnet som genom olika val har möjlighet att påverka sin vardag - det självständiga barnet som i samspel med andra vill, vågar och kan - det ansvarstagande barnet som tar hand om både sin förskolemiljö och tar ansvar för handlingar gentemot sina medmänniskor

Innehåll

1.Prioriterade läroplansmål (Kunskapsområde)

 • I detta arbetsområde kommer vi framförallt utgå från följande:
 • Som om/som är - att vara mellan fantasi och verklighet
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga,
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  • Vi ser hos barnen att det kan vara svårt att skilja på det som är verkligt och det som är påhittat. Vi ser ett behov av att arbeta med källkritik som ligger på en lagom nivå. 
  • De barn som har svårt att landa i lek och att driva leken framåt med hjälp av föreställningsförmåga vill vi utmana och hjälpa dem att utveckla sin fantasi. 
  • Vi har sett ett intresse för att få arbeta vidare med att dokumentera med och använda sig mer av digitala verktyg. Barnen uttrycker att de använder sig av digitala verktyg en del hemma och vi vill utmana deras användande och bli mer producenter än konsumenter.
 • Utöver målen ovan behåller vi föregåendes arbetsområdes mål: 
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  • Detta mål har vi arbetat med under hösten och vintern men vi känner oss inte färdiga med det. Vi ser ett fortsatt behov av att jobba med hur ens eget agerande påverkar andra i gruppen. 
 •  
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  • Vi ser ett behov hos barnen i att träna på att samarbeta och att vara en del i en grupp.

2. Förväntade effekter (Vart ska vi?)

Utveckling sker när...

*barnens förmåga att använda sin fantasi utvecklas

*barnens förmåga att förstå att allt inte är på riktigt utvecklas

*barnens förmåga att samarbeta utvecklas

 

3. Planerade insatser (Hur gör vi?)

Aktiviteter kopplade till de prioriterade läroplansmålen.

Vi tänker starta upp arbetsområdet med att läsa boken "Sällsynta djur" och utifrån denna kommer barnen på olika sätt skapa egna fantasidjur.

Vidare tänker vi utgå från en poststrukturell ingång där vi vill fånga barnens tankar för att arbeta vidare. Vi tar även delar från lekresponsiv undervisning där som om/som är är ett centralt begrepp. 

Barnen kommer få använda sig av digitala verktyg på olika sätt, bl.a. för att dokumentera och faktasöka. 

Vi vill även arbeta med källkritik ur ett åldersadekvat perspektiv. 

 

4. Metodval för att följa upp effekterna

Så här följer vi upp: 

Vi tänker använda oss av pedagogisk dokumentation, där vi både vill ge tillbaka dokumentationen till barnen, göra dem delaktiga i vårt dokumenterande samt reflektera kring projektet utifrån vår dokumentation.

Vår dokumentation och reflektion & analys av detta kommer gå att följas på Unikum.

 

Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag.

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8)

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18