👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Björken SKA

Skapad 2022-03-07 10:43 i Lövängens förskola Borås Förskola
Förskola
Björkens SKA Före Bornholm

Innehåll

 

Vad - Mål för perioden?

Stimulera barnets språkutveckling

 

Före Bornholm böcker:

Petter och hans fyra getter (ej med i SKA/unikum)

Sagan om den lilla lilla gumman

Alla får åka med

Alfons 50 år. Var är Alfons Åberg?

 

9/5-22     

Vi väver in aktiva åtgärder.

Plan mot kränkande behandling Risker och hinder, analys av orsaker När det gäller plan mot kränkande behandling behöver vi vara nära lekar och stötta barnen när det brister i kommunikationen på olika sätt för att motverka kränkningar i gruppen, vilket vi sett att det kan bli när barnen inte alltid förstår varandra. Mål: Bredda kommunikationen mellan barnen. Vi har valt vänta på sin tur/upptagen.

 

Varför – Motivering till val av mål?

Ge barnet en grund att stå på genom att utöka ordförrådet och den språkliga medvetenheten. 

Vi har observerat att detta behöver tydliggöra i vår barngrupp.

 

Förväntad effekt

Vad vill vi att barn och pedagoger ska utveckla, lära sig och få förändrat kunnande om?

Kommunicera språkligt och socialt.

Barnen lär sig vänta på sin tur/ge och ta.

När – under vilken period?

VT 2022

Löpande året 2022

Hur genomför vi undervisningen?

Hur riktar vi undervisningen utifrån läroplanens mål?

Se nedan "kopplingar till läroplanen" 

 

Hur skapar vi förutsättningar för barns inflytande i undervisningen?

Anpassade åldersgrupper och valda böcker utefter barnens intresse.

 

Hur ska vi använda plattformarna?

Hålla dem "levande" i den dagliga verksamheten.

Aktiva pedagoger i den dagliga verksamheten.

 

Vem – Ansvarsfördelning?

Gemensamt ansvar i arbetslaget

Alla i arbetslaget.

 

 

Reflektioner

Hur gav vi barnen förutsättningar för inflytande?

Genom att välja en bok där barnen har en igenkännande faktor Sagan om den lilla lilla gumman.

9/5-22 ”Alla får åka med” även här är det igenkännande faktorn som är viktig.

13/6-22 Var är Alfons Åberg?  Barnen känner igen sig/övar sig på prepositioner. 
Vi förstärker prepositionerna genom att använda oss av konkret material.

 

Vilka framgångsfaktorer ser vi?

Tecken som stöd, vid upprepning så känner de igen sånger och ramsor. Kaningruppen kan tillsammans återberätta sagan. 

Barnens engagemang syns tydligt genom att de är aktiva med tecken, sånger, ramsor och att återberätta.

Vi ser att barnen fått en större förståelse för prepositioner för att de talar om var Alfons befinner sig. tex. över, under ,bakom och framför.

 

Vad behöver vi förbättra?

Konkret material, Tecken som stöd.

Barnens engagemang syns tydligt genom att de är aktiva med tecken, sånger, ramsor och att återberätta.

Ingenting för vi hann skapa det konkreta materialet som vi ville ha det.

 

Vad tyckte barnen?

Vi upplever att barnen har haft ett lustfyllt lärande.

Barnens engagemang syns tydligt genom att de är aktiva med tecken, sånger, ramsor och att återberätta.

Alla barnen var mycket intresserade och aktiva i språksamlingen.

 

 

Vilka andra lärandesituationer behöver vi planera och genomföra?

Flanosagor.

 

Hur har vi dokumenterat?

Unikum, hallen och golvbilder.

 

 

Blev lärandet synligt för barn och vårdnadshavare?

Ja, dokumentationen i hallen ger ett dagligt samtal mellan barn och vårdnadshavare. Unikum skapar samtal i hemmet och våra golvbilder skapar spontana samtal i vardagen.

 

Analys

Hur lyckades vi skapa möjligheter för lärande?

Mindre grupper, rutiner, efter barnens nivå, konkret material, språklekar, flano, sånger, ramsor, UPPREPNING, låta det få ta sin tid.

 

 

Närmade vi oss målet?

Ja, vi ser att barnens språkutveckling stimulerats.

 

 

 

Är det något i undervisningen som behöver förändras?

Vi önskar mer tid till förberedelse för de olika böckerna. Tex att fixa flano och det konkreta materialet till språklekarna. Samt att hitta nya ramsor och sånger.