👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nu är det vår på Näsbygården!

Skapad 2022-03-07 13:10 i Näsbygårdens förskola Kristianstad
Förskola
Vad händer i naturen på våren? Tillsammans med barnen utforskar vi förskolans gård och i närområdet. Vad kan vi se? Hur ser vårt träd ut på våren? Vad kan vi höra? Finns det några djur på förskolans gård?

Innehåll

Mål och syfte

 • väcka barnens nyfikenhet för årstidsväxlingar - vad sker i naturen på våren?
 • Öka förmågan att urskilja detaljer och se likheter och skillnader
 • känna igen de vanligaste fåglarna på vår gård och benämna dem vid namn
 • Ge redskap för att ta reda på hur en fågel ser ut, vad den äter och var den bor. 
 • utveckla ett mer beskrivande språk
 • prova på olika tekniker i skapande.
 • Vi vill att barnen ska få en förståelse för hur ett frö fungerar, från frö till färdig planta. 
 • Vi vill att barnen ska känna igen olika insekter som mask, myra, nyckelpiga och fjäril. 

 

Metod

 • göra upptäckter i vår närmiljö
 • läsa böcker om våren och om djur
 • skapa fåglar i olika material
 • skapa målningar på blommor och blad.
 • utforska insekter med luppar.
 • plantera olika fröer, som vi kommer att följa under våren. 
 • gå till fältet och utforska det vi ser.
 • regelbunden återkoppling med möjligheter att återberätta utifrån bilder
 • använda digitala hjälpmedel för att fördjupa våra kunskaper och för dokumentation.

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18