👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MTN Champ 6

Skapad 2022-03-09 13:26 i Dalsjöskolan 4-9 Borås Grundskola
Läromedlet Champ 6, första sex kapitlen
Grundskola 6 Engelska
Can you speak English? Yes, you can! Can you get better? Would you like to be a champ? Y E S !

Innehåll

 

Förmågor:

 • förstå och tolka innehåll i talad engelska och i olika slags texter
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelskan används.  

Arbetssätt:

 • Vi arbetar, tillsammans, enskilt och i grupp med vårt läromedel "Champ 6".
 • Vi uppmuntrar varandra att våga prova språket, muntligt och skriftligt.
 • Vi lyssnar på engelska texter och talad engelska i ljudfiler och filmer.
 • Vi läser, översätter och skriver olika sorters texter och samtalar på engelska. 
 • Vi möter, i text och andra medier, människor som lever i engelskspråkiga länder för att lära oss hur de lever, vad de har för traditioner osv. 
 • Utöver boken kommer vi använda oss av andra medier och övningar för att utveckla vår engelska ännu mer.

Kunskapskrav:

Eleven förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt tal och enkla texter.

Eleven kan redogöra för innehållet och förstår budskapet i det hörda eller lästa.

Eleven kan formulera sig muntligt och skriftligt på ett begripligt sätt.

Eleven känner till hur människor lever i länder där engelska talas.

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma det du har lärt dig genom:

 • lyssna till ditt muntliga deltagande på lektionerna.
 • ditt skriftliga arbete och dina uppgifter 
 • muntliga och skriftliga förhör 

Uppgifter

 • Challenge chapter 7A

 • The bucket list

 • My own choice

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
English - of course!

F - visar inte kunskaper
E - Godtagbara kunskaper
C -Säker
A - Mycket säker
Höra/Lyssna
Förmåga att förstå talad engelska.
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du visar ej att du förstår det mest väsentliga i enkel talad engelska.
Du förstår det mest väsentliga i enkel engelska som talas lugnt och tydligt och handlar om vardagliga och för dig välkända områden.
Du förstår det mesta av innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt och handlar om saker du känner till.
Du har inga problem att förstå innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt och handlar om saker du känner till.
Förmåga att använda olika strategier för att förstå talad engelska.
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du visar ej någon metod för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du väljer och använder någon metod för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du väljer och använder några metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du väljer och använder flera metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Läsa
Förmåga att förstå olika typer av texters innehåll och budskap.
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du visar ej att du förstår när du läser.
Du kan förstå huvudbudskapet i en enkel text som handlar om ett för dig välkänt område.
Du förstår merparten av innehållet i en enkel text som handlar om ett för dig välkänt område.
Du har inga problem att förstå innehållet i en åldersadekvat text som handlar om ett för dig någorlunda välkänt område.
Förmåga att använda olika strategier för att förstå olika typer av texters innehåll och budskap.
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du visar ej någon metod för att lättare förstå innehållet när du läser
Du är medveten om att man kan använda sig av olika sorts strategier för att förstå en texts innehåll och budskap och försöker använda dig av någon av dem.
Du känner till några strategier man kan använda sig av för att lättare förstå en texts innehåll och budskap och använder dig av dem när du läser.
Du känner till flera olika strategier man kan använda för att lättare förstå en texts innehåll och budskap och använder dig av dem när du läser.
Förmåga att förstå skriftliga instruktioner på engelska.
Du visar ej att du förstår skriven engelska.
Du kan följa korta, enkla och tydliga skriftliga instruktioner.
Du förstår enkla skriftliga budskap och kan följa längre, men fortfarande enkla och tydliga, skriftliga instruktioner.
Du förstår mer avancerade skriftliga budskap och kan även följa längre och mer avancerade muntliga instruktioner.
Tala
Förmåga att uttrycka sig och kommunicera på engelska.
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du visar ej att du kan uttrycka dig muntligt på engelska och göra dig förstådd.
Du försöker prata engelska i klassrummet, men har svårt att sätta ihop längre meningar eller hålla igång en enkel dialog/konversation med en klasskamrat.
Du använder dig av engelska i klassrummet, svarar på frågor och kan föra en enkel dialog med en klasskamrat om för er välkända ämnen eller händelser.
Du använder dig huvudsakligen av engelska för att kommunicera i klassrummet. Du svarar utförligt på frågor och kan föra en enklare diskussion med en klasskamrat om för er välkända ämnen eller händelser.
Muntlig framställning
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du visar ej att du kan hålla en kort muntlig presentation.
Du kan hålla en kort och enkel muntlig presentation och formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du kan hålla en kort och enkel muntlig presentation om ett för dig välbekant ämne eller område med hjälp av stödord. Huvudbudskapet framgår tydligt.
Du kan hålla en enkel men något mer detaljerad muntlig presentation om ett för dig välbekant ämne eller område med hjälp av stödord där budskapet framgår tydligt. Du har god pubikkontakt och arbetar med pauseringar och intonation.
Förmåga att använda sig av olika strategier för att göra sig förstådd på talad engelska.
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du visar ej någon metod för att lättare uttrycka dig muntligt på engelska.
När du inte hittar ord för det du vill säga, ger du antingen upp eller använder dig av svenska för att göra dig förstådd.
När du inte hittar ord för det du vill säga försöker du förklara vad du vill säga genom att använda kroppsspråk eller försöka hitta en synonym eller liknande.
När du inte hittar ord för det du vill säga använder du alla strategier du känner till för att förmedla det du vill säga - synonymer, beskrivningar, förklaringar osv.
Skriva
Förmåga att uttrycka sig i skrift.
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du visar ej att du kan skriva engelska och göra dig förstådd.
Du kan skriva korta, enkla meningar om dig själv, vad du tycker och liknande, men har svårt att skriva lite längre, sammanhängande texter. Du använder ett enkelt och vardagligt språk.
Du kan skriva korta, enkla texter om för dig välbekanta ämnen. Du använder ett relativt enkelt språk men använder det i huvudsak korrekt och gör dig förstådd.
Du kan skriva lite längre, mer detaljerade texter om ett för dig välbekant ämne, alternativt skriva kortare texter i ett angivet ämne. Du försöker medvetet använda ett mer varierat språk när du skriver. Du skriver i huvudsak korrekt och har inga problem att göra dig förstådd.
Förmåga att använda olika strategier för att göra sig i förstådd i skriftlig kommunikation.
Du visar ej någon metod för att lättare uttrycka dig i skriftlig engelska.
När du saknar ord för det du vill uttrycka ger du antingen upp, använder den svenska motsvarigheten eller ber någon annan om hjälp.
När du saknar ord för det du vill uttrycka ber du någon om hjälp, tar hjälp av en ordlista eller liknande, eller försöker hitta en synonym.
När du saknar ord för det du vill uttrycka använder du dig av alla strategier du känner till för att förmedla det du vill säga - synonymer, omskrivningar, hjälpmedel osv.