👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1 vårterminen 2022

Skapad 2022-03-09 18:16 i Sunnansjö skola Ludvika
Matematik utifrån Favoritmatematik 1B. Du kommer att göras uppmärksam på matematiken runt omkring dig och hur den påverkar dig dagligen.
Grundskola 1 Matematik
Vet du vad klockan är när skoldagen är slut? Vet du hur man förkortar centimeter? Vet du vad siffran 7 står för i talet 17? Kan du säga ett udda tal?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska utveckla din förmåga att:

 • kunnat talen 13-20
 • räkna problemlösning
 • räkna addition och subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0-20
 • se sambandet mellan addition och subtraktion
 • kunna mäta med egna mått och enheten centimeter
 • kunna avläsa klockan hel och halv timme
 • kunna namnge geometriska figurer och andra begrepp (känna till punkt, linje och sträcka)
 • kunna räkna tiotal 10, 20, 30…till 100
 • kunna begreppen dubbelt och hälften, udda och jämna tal, ental och tiotal
 • känna till talen 0-100

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att få:

 • arbeta med Favorit matematik
 • lärarledda genomgångar
 • arbeta enskilt och i grupp
 • arbeta laborativt
 • arbeta med stenciler och extra böcker
 • spela spel

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan under lektioner både muntligt och skriftligt.

 

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas utifrån matrisen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favoritmatematik 1B vt 2022

Du kan:

Kapitel 1
Talen 13-20 och klockan.
Räkna, rita och skriva talen 13-20.
Klockan, hel timme
Klockan, halv timme
Om en timme.
Kapitel 2
Problemlösning och addition med tiotalsövergång.
problemlösning
Addition med tiotalsövergång i talområdet 0-20.
huvudräkning
Kapitel 3
Subtraktion med tiotalsövergång.
Subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0-20.
huvudräkning
Sambandet mellan addition och subtraktion.
Kapitel 4
Geometri och mätning.
Mäta med egna mått och enheten centimeter.
Fyrhörning, triangel och cirkel.
Punkt, linje och sträcka.
Symmetri.
Kapitel 5
Taluppfattning och samband.
Tiotal 10, 20, 30… till 100.
Dubbelt och hälften.
Jämna och udda tal.
Ental och tiotal.
Talen 0-100.