👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska i år 4

Skapad 2022-03-10 09:30 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Innehåll

Övergripande mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

 

Syfte

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Centralt innehåll

Kommunikationens innehåll

  • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från internet och andra medier.
  • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

 

Lyssna och läsa – reception

  • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  • Sånger, sagor och dikter.

 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

  • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

 

Kunskapskrav

Eleven kan förstå innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för och kommentera innehållet samt genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och tydligt. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra förbättringar av, egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt. Dessutom kan eleven välja och använda sig av strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

Genomförande

Lyssna och läsa – reception

Eleverna lyssnar på och läser olika slags texter och arbetar med informationen, budskapet och språket på olika sätt, bland annat genom att muntligt eller skriftligt svara på frågor kring texterna. Tillsammans pratar vi om och tränar på olika lässtrategier, till exempel att förutspå innehållet och att sammanfatta det viktigaste. Läsningen leder till diskussioner och eleverna får tillfälle att uttrycka tankar och känslor kring såväl vardagliga som främmande företeelser och händelser. Då och då ser vi på korta filmer eller filmavsnitt och pratar om innehållet.

 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

Eleverna ger kommentarer till texter vi lyssnar på och läser samt filmer vi ser. De delar med sig av sina synpunkter, kunskaper och erfarenheter. Eleverna redovisar sådant de skrivit, läst eller upplevt i olika former inför en kompis, en grupp eller hela klassen. De gör även muntliga presentationer med hjälp av stödord och bilder, både digitalt och med minneskort.

Eleverna skriver olika slags texter: argumenterande, berättande, beskrivande, förklarande och instruerande. Vi arbetar utifrån cirkelmodellen som innebär att vi gemensamt undersöker det nya kunskapsområdet och texttypen och skriver en gemensam text innan varje elev skriver en enskild text. Eleverna bearbetar innehållet så att det blir tydligt, strukturerat och språkriktigt. De tränar på att ge varandra respons på texterna och ta emot respons på sin egen text (kamratrespons). Eleverna hjälps åt att göra texterna lätta att förstå och intressanta att läsa/lyssna på. Eleverna tränar växelvis på att skriva för hand och att skriva digitalt. Längre texter som behöver bearbetas görs övervägande digitalt, medan minnesanteckningar, dikter och brev framför allt skrivs för hand.

 

Elevinflytande och delaktighet

Undervisningen utgår från elevgruppens intressen, erfarenheter, föreställningar och behov. Eleverna bidrar med idéer om innehåll, arbetssätt och arbetsformer.

 

Bedömning

Bedömning sker genom:

 • samtal
 • diskussioner
 • muntliga presentationer
 • högläsning
 • läsförståelseuppgifter och andra arbetsuppgifter
 • texter och andra skrivuppgifter
 • respons och bearbetning av texter
 • informationssökning

 

IKT

Eleverna tränar på att läsa texter digitalt och att orientera sig på webbsidor med länkar, filmer m.m.

Eleverna övar växelvis på att skriva för hand och att skriva digitalt. Längre texter som behöver bearbetas görs övervägande digitalt, medan minnesanteckningar, dikter och brev framför allt skrivs för hand. De tränar på att bearbeta och använda verktyg för layout och struktur digitalt.

Att använda ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse tränas i samband med texter som eleverna läser och skriver, dels som mindre arbetsområden

Eleverna gör muntliga presentationer med hjälp av stödord och bilder digitalt.

Eleverna skriver stödord i digitala tankekartor.

Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala medier kommer eleverna att arbeta med dels löpande när behovet visar sig, dels i speciella arbetsområden.

Eleverna kommer att söka information vid några tillfällen, både digitalt och i andra medier. De får uppgifter för att utveckla sin förmåga att söka information och vara källkritiska. De kommer även att få söka information om ett ämne som de sen presenterat muntligt för klasskamraterna. Vi fortsätter att söka information och vara källkritiska med ”Källspanarna”, som eleverna arbetade med i år 3.

 

Dokumentation och utvärdering

Många av elevernas arbeten sparas

 • digitalt på driven
 • i pärmen i klassrummet
 • i anteckningshäften i elevens låda
 • i lärarens mapp i arbetsrummet

 

Utvärdering sker kontinuerligt både under och efter olika arbeten.