👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

7 C kemiplanering (syror och baser) v 10-14

Skapad 2022-03-10 09:48 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundsärskola F
Planering av kemi avsnitt syror och baser 7 C vt 22

Innehåll

Preliminär planering kemi åk  7C vt 22

Moment: syror och baser 

 

Fakta innehåll: Veta att basiskt är motsatsen till surt. Kunna ge exempel på syror och baser samt deras olika egenskaper. Känna till namn och kemisk formel för de tre starka syrorna, dess egenskaper. Känna till något basiskt ämne. Veta vilka pH-värden som motsvarar surt, neutralt och basiskt. Känna till vad en indikator är och kunna ge exempel på indikatorer och vilka färger dessa har i sur, neutral och basisk lösning. Användning/tillämpning Förstå skillnaden mellan starka och svaga syror och vad de används till. Veta vilka joner som alltid finns i syror respektive baser. Kunna förklara neutralisation som en reaktion mellan vätejoner och hydroxidjoner samt förklara varför de frätande egenskaperna försvinner. Förståelse: Kunna förklara orsakerna till naturligt sur nederbörd och orsaker till ökad försurning. Föreslå lämpliga åtgärder mot försurning.

 

KunskapskravKunskapskrav


Ej bedömt på denna delkurs

 

E

C

                  A

Samtala och diskutera

 

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med **enkla** motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med **utvecklade** motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med **välutvecklade** motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

   

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som **till viss del för diskussionerna framåt**.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som **för diskussionerna framåt**.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som **för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem**.

Söka och använda information, källkritik

 

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

   

Eleven kan använda informationen på ett **i huvudsak** fungerande sätt i diskussioner och för att skapa **enkla** texter och andra framställningar med **viss** anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan använda informationen på ett **relativt väl** fungerande sätt i diskussioner och för att skapa **utvecklade** texter och andra framställningar med **relativt god** anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan använda informationen på ett **väl** fungerande sätt i diskussioner och för att skapa **välutvecklade** texter och andra framställningar med **god** anpassning till syfte och målgrupp.

Laborationer

 

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även **bidra till att formulera** enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även **formulera** enkla frågeställningar och planeringar som det **efter någon bearbetning** går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även **formulera** enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

   

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och **i huvudsak fungerande** sätt.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, **ändamålsenligt och effektivt** sätt.

   

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då **enkla** slutsatser med **viss** koppling till kemiska modeller och teorier.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då **utvecklade** slutsatser med **relativt god** koppling till kemiska modeller och teorier. .

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då **välutvecklade** slutsatser med **god** koppling till kemiska modeller och teorier.

   

Eleven för **enkla** resonemang kring resultatens rimlighet och **bidrar till att ge förslag** på hur undersökningarna kan förbättras.

Eleven för **utvecklade** resonemang kring resultatens rimlighet och **ger förslag** på hur undersökningarna kan förbättras

Eleven för **välutvecklade** resonemang kring resultatens rimlighet **i relation till möjliga felkällor** och **ger förslag** på hur undersökningarna kan förbättras **och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.**

   

Dessutom gör eleven **enkla** dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Dessutom gör eleven **utvecklade** dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Dessutom gör eleven **välutvecklade** dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Teori

 

Eleven har **grundläggande** kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att **ge exempel på och beskriva** dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

Eleven har **goda** kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att **förklara** och **visa på samband inom** dessa med **relativt god** användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

Eleven har **mycket goda** kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att **förklara** och **visa på samband inom** dessa **och något generellt drag** med **god** användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

   

Eleven kan föra **enkla till viss del** underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på **enkelt identifierbara** kemiska samband i naturen.

Eleven kan föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på **förhållandevis komplexa** kemiska samband i naturen.

Eleven kan föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på **komplexa** kemiska samband i naturen.

   

Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då **enkelt identifierbara** kemiska samband och **ger exempel på** energiomvandlingar och materiens kretslopp.

Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då **förhållandevis komplexa** kemiska samband och **förklarar** och **visar på samband mellan** energiomvandlingar och materiens kretslopp.

Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då **komplexa** kemiska samband och **förklarar** och **generaliserar kring** energiomvandlingar och materiens kretslopp.

   

Dessutom för eleven **enkla och till viss del** underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och **visar på** några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Dessutom för eleven **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och **visar på fördelar och begränsningar hos** några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Dessutom för eleven **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och **visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos** några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

   

Eleven kan **beskriva** och **ge exempel på** några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven kan **förklara** och **visa på samband mellan** några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven kan **förklara** och **generalisera kring** några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Pass

Dag/vecka

Moment

1

ons v 10 helklass


Syror och baser har olika pH s 104-107

2

ons halvklass

Labb pH-mätning i livsmedel 

3

tor  halv klass

Labb pH-mätning i livsmedel

4

ons v 11 helklass

Forts syror och baser s 104-107 samt ev start syror lämnar ifrån sig vätejoner s 108-111

5

ons halvklass

Forts syror lämnar ifrån sig vätejoner s 108-111 + ev start baser tar upp vätejoner s 112-116

6

tor halvklass

Forts syror lämnar ifrån sig vätejoner s 108-111 + ev start baser tar upp vätejoner s 112-116

7

ons v 12 helklass

Baser tar upp vätejoner s 112-116

8

ons  halvklass

Labb identifiera sura,neutrala och basiska lösningar med indikatorer

9

  tor  halvklass

Labb identifiera sura,neutrala och basiska lösningar med indikatorer

10

ons v 13 helklass

Forts försurning, kalkning, haven, pH-skalan, vad är syra?

Sid 115-119

11

ons halvklass

Jobba ikapp/labbinlämningar/repetition/genomgång12

tor halvklass

Jobba ikapp/labbinlämningar/repetition/genomgång13

Ons v14 helklass

Prov

     

 

Läsanvisningar: 103-119

 

Läs gärna sammanfattning sid 119 och gör testa dig själv 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 

Finalen sid 120-121 i mån om tid.

 

Gör utdelade instudfrågor

1) Syror och baser sid 104-107

2) Syror lämnar ifrån sig vätejoner sid 108-111

3) Baser sid 112-116

4) Från vinäger till supersyror sid 117-119 Lycka till önskar Henrik!