👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1 vt 2022

Skapad 2022-03-10 14:35 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 Matematik
Vi fortsätter under vårterminen att bli säkrare på det vi har lärt oss, men också att upptäcka och lära oss nya spännande saker i matematikens värld. Du kommer att få arbeta på flera sätt. Vi arbetar tillsammans och lär av varandra, men du får också arbeta på egen hand.

Innehåll

Mål för elev

Vi kommer att arbeta mot följande mål:
 • Förstå och använda begreppen dubbelt/hälften
 • kunna sätta ut tal på en tallinje 0-40
 • Förstå tals uppbyggnad i ental och tiotal
 • kunna dela upp talen 0-10
 • kunna fortsätta talföljder såsom 2-hopp och 10-hopp
 • kunna storleksordna tal 0-15
 • räkna addition och subtraktion inom talområde 0-10
 • förstå vanliga lägesord
 • räkna och känna igen talen 0-100
 • kunna räkna nedåt från 15
 • kunna talens grannar 0-100
 • förstå begreppen fler och färre
 • kunna läsa av hel timme och halv timme 
 • kunna veckodagarna
 • kunna mäta massa och jämföra vilket som är lättast och tyngst
 • kunna jämföra volym 
 • förstå längd och varför man mäter
 • kunna redovisa resultat i en enkel tabell 
 • kan namnen på de tvådimensionella formerna; cirkel, kvadrat, triangel och rektangel

 

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • arbeta i läroboken "Favorit matematik 1B".
 • arbeta och samtala matematik i helklass, i par och individuellt.
 • använda konkret material t ex multilink-kuber, bönor, multibas, tallinjer, unicom, och pengar.
 • arbeta med digitala verktyg.
 • spela spel.
 • använda oss av Kängurumatte från NCM.

Redovisning

Du visar dina kunskaper:

 • kontinuerligt i samtal och diskussioner i det dagliga arbetet.
 • när du arbetar i övningsboken
 • när du gör Skolverkets bedömningsstöd i "Taluppfattning".
 • när du gör avstämningarna som tillhör läroboken

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

 • ramsräkna och använda dig av talraden 0-100
 • följa och fortsätta mönster och talföljd
 • använda matematiska begrepp som nämns ovan
 • göra beräkningar inom talområdet 0-20
 • använda dig av tallinje och sätta ut tal 0-20
 • förstå mätande av längd, massa och volym
 • avläsa klockan hel och halvtimme
 • benämna tvådimensionella former

Reflektion

Efter varje kapitel i matteboken gör du en självskattning av dina kunskaper

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ämne
Förmågan att
Ämne
Förmågan att
Ämne
Förmågan att