👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Smartare än en förskoleklassare" del 1

Skapad 2022-03-14 10:54 i Sjöfruskolan Umeå
Mall fr baklängesplanering fritidshem
Grundskola F – 3
Planeringsmall fritidshem Sjf

Innehåll

 

 

 

Förmåga

Skriv den eller de förmågor som eleverna ska ges förutsättningar att utveckla genom arbetet med området

- kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften

 

 

Centralt innehåll

välj ut de viktigaste punkterna ur det centrala innehållet, vilket är innehållet eleverna kommer att få möta utifrån styrdokumenten

- samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser


- digitala verktyg och medier för kommunikation

 

 

 

Lärandemål

Formulera ett eller flera mål som beskriver vad eleverna ska lära av undervisningen. När målen formuleras blir förmåga och centralt innehåll, verksamhetens behov samt elevernas intressen viktiga utgångspunkter.

Konkretisering av elevernas mål:

  • att lära sig samarbeta med andra och tillsammans komma fram till lösningar och svar
  • återkoppla till tidigare undervisning, träna minne
  • ha en positiv attityd och inställning till både aktivitet och kompisar
 

 

Planering av utvärdering

Beskriv hur ni ska utvärdera hur väl målen uppnåtts

Utvärdering i form av samtal och reflektioner samt "visa tumme upp, tumme ner" efter genomförd aktivitet.Undervisning

Beskriver de aktiviteter och det innehåll eleverna kommer att få möta för att nå målen. Tidsramar, ansvarsområden och elevernas inflytande.

Aktiviteten är ett quiz (med cirka tjugo frågor eller däromkring) som grundar sig i tidigare lärande från bland annat halvklasspass, fritids samt nutidsorientering.

Jag som pedagog hade förberett quizet på hemsidan wordwall.net. I quizet fanns frågor kopplade till exempelvis björnen, vargen, allemansrätten, vinter-OS, rastaktiviteter, att tälja med kniv m.m.

Barnen som ville delta har sedan delat in sig i grupper om tre och tre eller fyra och fyra (jag har hjälpt de barn som behövde hjälp att komma in i en grupp). Alla grupperna satt i samma klassrum med tre svarslappar per grupp (A, B och C) Frågan visades på smartboard och grupperna fick sedan diskutera frågeställningen och alternativen, innan de på angiven uppmaning skulle presentera deras svar genom att hålla upp vald lapp. 

Vid tre felaktiga svar kunde inte en grupp längre delta i utmaningen, men däremot sitta kvar och titta på om man ville. En grupp skulle i slutändan bli "Smartare än en förskoleklassare."   

 

 

Samverkan med skolan

beskriv hur fritids och skola ska samverka för att fördjupa elevernas lärande

 

 

 

Resultat av utvärdering

Beskriv vad ni kom fram till som ett resultat av utvärderingen. Ange hur väl målen har uppnåtts, vad som fungerat bra och respektive mindre bra, elevernas synpunkter och lärdomar inför kommande undervisning

Vid detta första testtillfälle vågade ungefär 15-20 barn testa quizet. Nästan samtliga uppskattade formatet och frågorna. Några blandade ihop vilken svarslapp de skulle hålla upp, vilket resulterade i att de fick fel på frågan och det blev några sura miner. Till nästa gång ska jag ge dem mer tid att dubbelkolla sina svar. Man kan även låta fler grupper än en att bli "smartare än en förskoleklassare" så länge man klarar ett visst antal frågor.  

En positiv aspekt från aktiviteten var att knyta samman tidigare lärande/undervisning och att då repetera detta på ett förhoppningsvis roligt och lockande sätt. De flesta av barnen uppskattade också detta.