👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap och teknik

Skapad 2022-03-15 12:14 i Brudhammar Stenungsund
Förskola
I den här perioden kommer barnen att arbeta med naturen och naturförändringar som sker under året. De kommer också möta vatten, djur och kretslopp. Barnen kommer även få möta vardagsteknik genom att fundera över vad olika tekniska föremål är till för, utforska hur de fungerar och reflektera över vad de är gjorda av.

Innehåll

Utgångspunkt:

 

Avledningen består av 21 barn i åldrarna 1–5 år. Två förskollärare och två barnskötare som alla arbetar 100%. Utvecklingsmässigt är barnen i gruppen på olika nivåer vilket gör att undervisningen måste anpassas utifrån olika förutsättningar och barnens nivåer. Avdelningen är med i ett projekt som heter Tidiga insatser vilket gör att barngruppen är nu uppdelad i två olika grupper. En grupp på 11 barn och en med 10 barn. Det ska finnas en förskollärare och en barnskötare i varje grupp. Undervisningen som bedrivs på avdelningen gör främst utifrån dessa grupper. 

 

Lärmiljöer: 

Lärmiljöerna på avdelningen är föränderliga utifrån det som barnen visar ett intresse för. Det finns två små rum där undervisning och samling sker. I det stora rummet har vi ett eget så kallat "torg" där varierande lekmöjligheter finns. 

 

Arbetslagets olika kompetenser: 

 

I arbetslaget har vi olika styrkor/kompetenser som kompletterar varandra, exempelvis dramapedagogik, tydlighet och struktur. En styrka vi har är att vi ser till att verkställa de tankar och idéer vi har. I arbetslaget har vi en blandning av nya kunskaper tillsammans med lång arbetslivserfarenhet, vilket vi tänker bidra till att skapa en inspirerande och utvecklande verksamhet för barnen. 

 

Barnen ska få möjlighet att:

 

 • Skapa en förståelse för hur olika saker i naturen och miljön påverkar varandra samt en förståelse för hur saker i naturen hänger ihop och påverkar varandra.
 • Utforska vatten och skapa tankar och idéer om hur vattnet påverkar och hjälper människor, naturen och djuren samt få en förståelse för vad vattnet betyder för växter.
 • Reflektera över naturens förändring och processer.
 • Få erfarenhet av fjärilens livscykel och skapa en förståelse för vad en livscykel är.
 • Bli medvetna om att vi människor påverkar naturen.
 • Lära sig om några insekter och vilken roll dem har i naturen.  
 • Utveckla medvetenhet om teknik och hur vi dagligen använder den.


Hur ska undervisningen genomföras?

 • Den planerade undervisningen kommer bearbeta följande avsnitt från Väpplarna:
  - Det viktiga vattnet.
  - Flyter eller sjunker? Hjälpa något att flyta.
  - Naturruta. Synliggöra naturens processer.
  - Fjärlisens livscykel.
  - Förmultningsprocesser.
  - Boksamtal om djur och natur.
  - Odla.
  - Skapa en bilbana och undersöka vad friktion är.
  - Skapa ett insektshotell.
 • Temat är anpassat för de yngre åldrarna och för de äldre åldrarna.
 • Barnen är indelade i två grupper utifrån ålder.  
 • Vi kommer fortsätta med vår kompis Kanin (mjukisdjur) för att skapa ett större intresse kring det vi bearbetar och genom vägledande samspel skapa ett gemensamt fokus och en meningsfull undervisning. 
 • Kanin och Igelkott kommer att finnas med i den pedagogiska verksamheten och i arbetet med värdegrunden och likabehandlingsplanen.
 • Dramatisering.

Varför?

 

Naturvetenskap är benämningen på de vetenskaper som studerar naturen och omfattar ämnen  som kemi, fysik och biologi. Naturvetenskap i förskolan handlar inte enbart om fakta eller  begrepp utan det är att kunna ”introducera själva det undersökta begreppets innebörd” för  barnen. Att introducera naturvetenskap i förskolan är en del av förskollärarens uppdrag och ansvar. Naturvetenskap är ett sätt att söka mening och förståelse i verkligheten och är viktigt att barn redan i förskolan får möjlighet att utforska, undersöka och att stimuleras och utvecklas i sitt intresse om ämnets innehåll. Vårt uppdrag som pedagoger är att väcka barnens intresse och nyfikenhet att själva undersöka och utforska naturvetenskap och teknik. För att utmana barnens naturliga intresse att finna svar är det viktigt att erbjuda en tillåtande miljö som uppmuntrar till kreativ problemlösning.

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?

 

Under samlingar och aktiviteter reflekterar vi tillsammans med barnen i mindre grupper.  Dokumentation sker i form av bild, observationer och lärloggar på Unikum. Dokumentation som skapas sätts upp på dokumentationsväggen på avdelningen.

 

Bidrag som pedagog: 

 

Att vara medforskande, inspirerande samt tillåtande pedagoger som deltar i de olika aktiviteterna. 

 

Barnkonventionens mål i detta arbete: 

 

- Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad. Vi kommer komplettera med boken "Säga sitt" som baseras på barnkonventionen och som handlar om att barn har rätt att komma till tals och få möjligheten att uttrycka sina åsikter och tankar. Vi pedagoger ska se till att barnen får de verktyg de behöver så deras självförtroende att våga tycka, tänka och uttrycka sin åsikt. Ett barn har rätt till att bli lyssnad på, att någon aktivt lyssnar och tar emot det barnet har att säga och vill uttrycka. Rätten till information är en grundläggande förutsättning för alla nivåer av delaktighet, från att komma till tals till självbestämmande. För att barn ska kunna förstå och ta till sig informationen behöver den anpassas utifrån olika förutsättningar. "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation, förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem" Lpfö18. Barnkonventionen kommer även in genom att varje barn blir lyssnat på och får uttrycka sin mening i exempelvis samlingen, vardagssituationer med mera. Det synliggörs även genom att vi skapar olika lärmiljöer utifrån det barnen ni gruppen visar intresse för. Genom att vi arbetar för att göra avdelningen tillgänglig för barnen. Vi arbetar för att skapa tydlighet, så att man vet vad som förväntas. Då vi anser detta bidrar till en ökad trygghet hos barnen. Den största delen i trygghetsskapandet är närvarande pedagoger. 

Uppgifter

 • Vatten

 • Naturrutan

 • Fjärilens livscykel

 • Förmultningsprocessen

 • Odla

 • Insektshotell

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18