👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv1 NA21C Ensam på Mars

Skapad 2022-03-15 13:18 i Berzeliusskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Svenska
Hur skulle det vara att bli lämnad kvar på en främmande planet? Kan man överhuvud taget överleva? De här frågorna illustreras i boken Ensam på Mars av Andy Weir och i filmatiseringen av hans bok The Martian av Ridley Scott.

Innehåll

Du kommer efter att ha läst boken och sett filmen få ta ställning till vilket verk (boken eller filmen) som du tycker är bäst och argumentera för detta i en uppsats som även behandlar skönlitterära aspekter. Du kommer också att få söka reda på en text på nätet med temat rymdresor och göra en källkritisk granskning av denna samt ta ställning till om vald text skulle vara lämplig att använda i ett skolarbete. 

Tidsplan och examinationsform

v. 48 Låna Ensam på Mars

v. 2 Boken Ensam på Mars ska vara utläst

Film: Ensam på Mars

v. 3 Argumenterande uppsats: Analys av Ensam på Mars utifrån bok och film

Välj en av följande teser: Boken är bättre än filmen. Filmen är bättre än boken.  

v. 4-5 Källkritik - Leta upp en artikel som har med rymdforskning att göra och värdera den.

Det kan både vara en bra vetenskaplig artikel och ett varnande exempel på fake news

Enkel muntlig redovisning i helklass, där artikeln visas i pp

v. 12 Marsdagarna (hela temadagar) to 24/3 och fr 25/3

  

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.
  Sve  -
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.
  Sve  -
 • Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
  Sve  -
 • Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.
  Sve  -
 • Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.
  Sve  -
 • Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.
  Sve  -

Matriser

Sve
Svenska 1

E
C
A
Skriftlig framställning
Eleven kan skriva argumenterande text som är sammanhängande, begriplig samt till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Eleven kan skriva argumenterande text som är anpassad till syfte, mottagare och kommunikations-situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Den argumenterande texten är väldisponerad
Skriftlig framställning
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Språket är varierat och delvis välformulerat
Språket innehåller goda formuleringar.
Analys av skönlitteratur
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande.
Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp
Analys av skönlitteratur
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
Redogörelsen är utförlig
Analys av skönlitteratur
Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet
Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Tankarna är nyanserade och eleven relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.
Källkritisk granskning av artikel
Eleven granskar med viss säkerhet källor kritiskt
Eleven granskar med säkerhet källor kritiskt