👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden ”Mellantiden”

Skapad 2022-03-16 14:37 i Norrgärdsskolan Norrtälje
Medeltiden - livet i Norden. Från Svea Rikes grundande och Nordens kristnande till Vasatidens början.
Grundskola 5 Historia
Under medeltiden var de allra flesta människor bönder, men allt fler städer och borgar växte fram, och kyrkor spred sig över Norden. Begreppet medeltid betyder "tiden mellan" antiken och renässansen och kallas ofta på engelska "the Dark Age", den mörka tiden tiden eftersom livet ofta var väldigt hårt och tufft. Längre ner i Europa brukar det räknas som att medeltiden varade ungefär år 500-1500 men här i Norden ansluter vi oss till medeltiden senare, ungefär runt år 1050. Det är tiden efter det, fram till det att Gustav Vasa blir kung över Sverige, som vi ska arbeta med i detta tema.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Genom undervisningen i ämnet historia ska; 

 • Du ska utveckla kunskaper om att det som hände förr i tiden påverkat det som händer i vår tid och också påverkar det vi tror kommer att hända i framtiden.
 • Du ska också utveckla kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar förr och nu. Det ger dig en förståelse för olika levnadssätt.
 • Genom undervisningen ska du lära dig hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.
 • Du ska få möjlighet att uttrycka dina egna åsikter och tankar kring ämnet i tal, skrift. Genom undervisningen får du också tillfälle att utveckla dina kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor.

Viktiga begrepp inom temat - Medeltiden

påven, stormän, nunnor, adel, biskopar, borgare, kloster, köpmän, hantverkare, kyrka, skatt, munkar, fogde, de fyra stånden

Mål med temat "Medeltiden - livet i Norden"

Mål för arbetet med medeltiden 

Du ska kunna och ska känna till:

* Kyrkans betydelse och makt över folket.

* Vilka Birger Jarl, Magnus Ladelås, Magnus Eriksson, den heliga Birgitta, drottning Margareta, Erik av Pommern Engelbrekt Engelbrektsson var.

* Hur städer började växa fram och hur de såg ut och fungerade.

* Lag och ordning i samhället under medeltiden.

* De fyra stånden och vad de innebar.

* Vad Hansan var.

* Vilka länder som ingick i Kalmarunionen.

Centralt innehåll

 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom handel och migration, medeltidens handelssystem.
 • De nordiska staternas bildande.
 • Exempel på hur medeltiden kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Tidsbegreppet medeltiden och olika syn på dess betydelse
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu.
 • Informationssökning i några olika medier och källor.

Arbetssätt

När vi jobbar med medeltiden kommer vi att arbeta med: att se filmer, läsa i läroböcker och frågeblad, genomgångar och muntliga diskussioner och övningar.

Bedömning

Jag bedömer;

- Din förmåga att visa dina kunskaper om förhållanden, händelser och personer under medeltiden och din förmåga att använda dig av historiska begrepp

-Hur väl utvecklade och väl underbyggda svar du ger runt samhällsförändringar och förändringar i människors levnadsvillkor under medeltiden och hur det har påverkat vår tid.

-Ditt sätt att använda källor för att komma fram till dina svar och hur du funderar kring deras trovärdighet.

Det här visar du i - diskussioner kring filmer, övningar och förhör under lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Medeltiden

-->
-->Grundläggande kunskaper
-->Goda Kunskaper
Mycket goda kunsakper
Förmåga: Använda historiska begrepp för att analysera hur man kan skapa, ordna och använda kunskap i historia.
Historiska personer Historia
 • Hi  4-6
Du har inga kunskaper om historiska personer under medeltiden.
Jag vet vem Heliga Birgitta var och varför hon blev ett helgon. Jag vet vad Kalmarunionen är. Kungar Jag känner till begreppen regent, jarl och fogde. Jag kan namnge två svenska regenter under medeltiden och berätta vad de gjorde.
Jag kan berätta varför människor blir helgon-förklarade. Kungar Jag känner till begreppen fogde och adel. Jag kan namnge tre svenska regenter under medeltiden och berätta något från deras regerande tid.
Jag kan berätta varför människor blir helgon-förklarade. Kungar Jag känner till begreppen fogde och adel. Jag kan namnge tre svenska regenter under medeltiden och berätta något från deras regerande tid.
Förmåga: Använda historiska begrepp för att analysera hur man kan skapa, ordna och använda kunskap i historia.
Du har kunskaper om historiska händelser under medeltiden.
 • Hi  4-6
Du har inga kunskaper om historiska händelser under medeltiden.
Beskriva enkelt Jag vet vad digerdöden var och hur den spreds. Jag kan beskriva på ett enkelt sätt hur digerdöden påverkade människorna under medeltiden. Jag vet vad Stockholms blodbad var och vilken kung som låg bakom det.
Beskriva utvecklat Jag kan beskriva på ett utvecklat sett hur digerdöden påverkade människorna under medeltiden. Jag kan beskriva hur Stockholms blodbad gick till och varför det hände.
Beskriva välutvecklat Jag kan beskriva på ett välutvecklat sett hur digerdöden påverkade människorna under medeltiden.
Förmåga: Använda historiska begrepp för att analysera hur man kan skapa, ordna och använda kunskap i historia.
Du vet vad de fyra stånden är och vad som utmärkte dem och hur de levde i de olika stånden.
 • Hi  4-6
Du kan inte vad de fyra stånden heter och du kan inte beskriva hur de lever i de olika stånden.
Du vet vad alla stånden heter och kan på ett enkelt sätt beskriva hur de levde i de olika stånden.
Du vet vad alla stånden heter och kan på ett utvecklat sätt beskriva hur de levde i de olika stånden.
Du vet vad alla stånden heter och kan på ett välutvecklat sätt beskriva hur de levde i de olika stånden.
Förmåga: Reflektera över hur du och andra använder era kunskaper i historia i olika situationer och ur olika perspektiv.
Kyrkan och klostrens uppgifter och betydelse för människorna.
 • Hi  4-6
Du kan inte berätta någonting om kyrkans och klostrens uppgifter och betydelse för människorna.
Du kan på ett enkelt sätt berätta något om kyrkans och klosterns uppgifter och betydelse för människorna Redogöra Kristna högtider Jag kan redogöra några kristna högtider och traditioner. Jag visar det genom att göra en enkel jämförelse med idag.
Du kan på ett utvecklat sätt berätta något om kyrkans och klosterns uppgifter och betydelse för människorna Redogöra Någon konsekvens av kristendomens införande.
Du kan på ett välutvecklat sätt berätta något om kyrkans och klosterns uppgifter och betydelse för människorna. Några konsekvenserna av kristendomens införande.
Förmåga: Använda historiska begrepp för att analysera hur man kan skapa, ordna och använda kunskap i historia.
Du förstår hur handeln gick till på medeltiden och med vilka Sverige handlade med och vad vi handlade med för varor.
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du kan inte på ett enkelt sätt berätta om vad Hansan var. Du kan inte på ett enkelt sätt berätta om varför Hansan skapades och vilka varor vi handlade med.
Du kan på ett enkelt sätt berätta om vad Hansan var. Du kan på ett enkelt sätt berätta om varför Hansan skapades och vilka varor vi handlade med.
Du kan på ett utvecklat sätt berätta om vad Hansan var. Du kan på ett utvecklat sätt berätta om varför Hansan skapades och vilka varor vi handlade med.
Du kan på ett välutvecklat sätt berätta om vad Hansan var. Du kan på ett välutvecklat sätt berätta om varför Hansan skapades och vilka varor vi handlade med.
Avläsas i dagens samhälle
 • Hi  4-6
Samband Jag kan inte se ett samband mellan medeltiden och idag. Källkritik Jag kan inte vara källkritisk till fakta som vi läser och diskutera på ett enkelt sätt varför källan är trovärdig.
Samband Jag kan se ett samband mellan medeltiden och idag. Källkritik Jag kan vara källkritisk till fakta som vi läser och diskutera på ett enkelt sätt varför källan är trovärdig.
Samband Jag kan se några samband mellan medeltiden och idag. Källkritik Jag kan vara källkritisk till fakta som vi läser och diskutera på ett utvecklat sätt varför källan är trovärdig.
Samband Jag kan se flera samband mellan medeltiden och idag. Källkritik Jag kan vara källkritisk till fakta som vi läser och diskutera och jämföra olika källor. Jag kan ge exempel på varför källan upplevs som trovärdig.
Upptäcktsresor
 • Hi  4-6
Jag kan ingenting om upptäcktsresande på medeltiden.
Jag vet vem Christoffer Colombos är och jag kan beskriva var han reste.
Jag vet varför indianerna kallas för just indianer. Jag vet vem Vasco da Gama var och var han reste.
Jag kan förklara varför spanska (och portugisiska) är de språk som används i Sydamerika idag.