👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Närmiljö - Äventyr på Tierp

Skapad 2022-03-16 15:28 i Förskolan Humlegården Tierp
Förskola
På vår avdelning kommer arbetet med Äventyr på Tierp som en del av utforskandet av vår närmiljö och därigenom kommer vi använda oss av vårt arbete med Grön flagg, utomhus pedagogik, språkutveckling och matematik.

Innehåll

Var är vi?

Barnen visar stort intresse för att undersöka olika platser i vår närmiljö och utifrån det har vi valt att starta ett temaarbete med barnen. Temat heter " Äventyr på Tierp". Det är viktigt för oss att arbeta med trygghet, anknytning och barnens delaktighet och detta kopplar vi till närmiljön på så vis att det gäller barnens familjer och det de har nära sig i sin vardag samt att barnen kommer med förslag om vart vi ska gå. I detta tema har vi valt att väva in vårt arbete med Grön flagg, utomhuspedagogik, språkutveckling och matematik.

 

Vart ska vi?

 Vad vill vi att barnen ska upptäcka/utveckla? Vilka av läroplanens mål är kopplade till temat?

A: Vart ska vi som pedagoger?

 Vi följer barnens intressen och utforskar närmiljön. Vi planerar verksamheten för att göra den trygg, rolig och inspirerande. Vi använder språket och matematiken som verktyg i temat för att ge barnen ett rikare ordförråd, en större ordförståelse och få förståelse för olika matematiska begrepp.

 

B: Vart ska vi med projektet med barnen?

Vi vill att barnen ska få möjlighet att påverka vart vi ska gå och de ska få utforska sin närmiljö. Barnen ska utveckla trygghet i gruppen genom ett medvetet arbetssätt om värdegrund från pedagogerna. 

 

Hur gör vi?

Vilka arbetssätt och metoder ska användas? Hur gör vi barnen delaktiga i processen? Hur dokumenterar vi processen?

A: Hur gör vi pedagoger? 

Vi är aktiva med barnen i deras upptäckande av närmiljön och utmanar de att hitta svaren på sina frågor. Vi är närvarande pedagoger som hjälper barnen om det uppstår situationer som de behöver stöd i att lösa.

B: Hur gör vi pedagoger temat tillgängligt för barngruppen?

 Vi reflekterar och dokumenterar vårt arbete tillsammans med barnen och sätter upp det synligt på avdelningen samt delger vårdnadshavare genom veckobrev. Vi ger barnen möjlighet att prova och utforska miljöerna flera gånger.

 

Hur blev det?

 Hur blev det utifrån våra valda mål, de insatser vi valt, genomförandet och de förväntade effekterna? Vad visar barnen intresse för och hur vet vi det? Vilka lärprocesser kan vi upptäcka hos barnen? Hur tar vi processen vidare?

A: Hur blev det för oss pedagoger?

 

B: Hur blev det för barngruppen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18