👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tamburinen Mall för reviderad utbildningsplan 2022

Skapad 2022-03-17 08:48 i 143241 Musikförskolan Plantan Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Den reviderade utbildningsplanen beskriver hur arbetslaget fortsatt organiserar utbildningen, planerar avdelningens undervisning och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer vidareutvecklas.

Innehåll

Förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs mall för reviderad utbildningsplan 2022

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

Arbetet i PoB:en blir en central del av arbetslagets, förskolans och stadsdelsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Följande moment är gemensamma för alla förskolor:

·         Introduktionsplan (juni-september)

·         Utbildningsplan (oktober-december)

  • Uppföljning och analys (december)

·         Reviderad utbildningsplan (januari-maj)

  • Analys och utvärdering (maj)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Reviderad utbildningsplan för avdelning Tamburinen på förskolan plantan Enskede-Årsta-Vantörs

 Utbildningens organisation och struktur

För att varje barn ska få möjlighet att komma till tals och uttrycka tankar och hypoteser som de kan delge varandra, är de uppdelade i tre grupper: Triangelgruppen Kvadratgruppen och Cirkelgruppen. Där får barnen skapa och fördjupa sig i ämnen som är kopplat till våra projekt och delta i olika aktiviteter under en dag.

Vi kommer fortsättningsvis gå till skogen flera gånger i veckan i olika gruppkonstellationer för att följa årstidsväxlingar med både djur och växter.

Undervisning

Lärandet om djur och natur kommer att ske i olika undervisningsformer som skapande, rörelse, lekar, sång och musik. Vi använder matematik för att undersöka och pröva olika lösningar.

Höstens intresse för fåglar följer vi upp utifrån de frågor barnen har. Dessa frågor finns nedskrivna sen en tidigare samling.

Vi ska ta tillvara vår maskkompost i vår odling under våren.

Vi kommer att fortsätta miljöarbetet med sortering och återanvändning.

Barnen ska få en daglig pulshöjande aktivitet. Detta uppfyller vi genom att vara i lekpark, i skog med kuperad terräng och promenader. Inomhus har vi ”miniröris” och dans.

 

(Förskolans Läroplan 2018)

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla: förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra   

 Pedagogiska undervisningsmiljöer

Vi förändrar miljön utifrån de aktiviteter och skapande som sker utifrån sommaruppgiften för att barnen ska inspireras under hela sin dag på förskolanVi har bilder på djur och natur som barnen har arbetat med. Vi har även inspirationsbilder som barnen kan utgå ifrån i sitt lärande och skapande. Material finns lättillgängligt för barnen.

I vår lärmiljö ingår även musik, rörelse, bild och lek.

På biblioteket lånar vi böcker som är kopplade till projekten.

Vi ska tillsammans med barnen göra lådor där vi sorterar plast, papper och kartong som vi sedan går till miljöstationen med.

 

I våra olika projekt använder vi språket på olika sätt som rim, ramsor, litteratur, sånger och samtal i samlingar.

 

(Förskolans Läroplan 2018) 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta och uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang

Välkomnande förskola & fokusord

 Vi har ett förhållningssätt som bygger på tillit och ett positivt och inbjudande bemötande. Vi hälsar alla barn välkomna på morgonen med ett ”Hej” och sitt namn. Genom att vara närvarande pedagoger och dela in barnen i små grupper, ger vi utrymme för alla barn att ta plats på sina villkor.

Barnen får veta på morgonen och vid flera tillfällen vad de kommer att få vara med om och vad de kan välja att göra. Vi kommer att ha lekar och aktiviteter som stärker barnens tillit till sin egen förmåga samt att de utvecklar förståelse för andras behov och önskningar. För att alla barn ska få bra förutsättningar att delta i lek och kommunikation, planerar vi för språklekar och boksamtal i smågrupper.

Vi pedagoger är observanta på hur barnen samspelar med varandra så vi kan stödja där behov finns.

Fokusord för vårt arbete är Återanvända och årstid där barnen får upptäcka hur de själva och deras vardag i förlängningen är kopplade till olika skeenden i naturen

 Hållbar och likvärdig förskola

Barnen kommer att få vara i mindre grupper där barnen lättare kan komma till tals och våga göra sig hörda. En förutsättning för att barnen ska kunna känna tillit till sin egen förmåga och en vilja att lära är att barnen känner sig trygga.

Vi har gemensamma lekar som bidrar och ger förutsättningar för gruppkänsla och trygghet i gruppen. En dag på förskolan ger många tillfällen att samtala kring hur vi tillsammans kan lösa olika konflikter och meningsskiljaktigheter.

Värdegrund och ”Barnkonventionen ” är alltid närvarande i barnens vardag på förskolan. Vi läser kompisböckerböckerna som är baserade på barnkonventionen som tar upp olika ämnen som ”säg förlåt”,” säg stopp”, ”Dela med dig”.

Vår innemiljö är tydlig och lättillgänglig för barnen. Det gör att de själva kan bestämma över sin dag på förskolan och utifrån spontan lust, skapa i olika material.

Vi använder begreppet ”återanvända” för att få in tankar kring att vi ska vara rädda om vårt material och se om vi kan ha olika användningsområden för vårt material.

Att inte slänga mat i onödan blir påtagligt när vi nu sorterar matavfall. Två gånger per termin väger vi hur mycket mat vi slänger. Det blir ett tillfälle att samtala kring matsvinn, och hur vi kan minska det.

 

Vi kommer att källsortera med barnen. Vi ska göra sorterings kärl som vi sedan går till miljöstationen med barnen.

(Förskolans Läroplan 2018) 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter, och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Individuell lärlogg

I samband med uppföljnings- och utvecklingssamtal får du som vårdnadshavare ta del av och samtala kring dokumentation över ditt barns utveckling, lärande och förändrade kunnande i förhållande till förskolans utbildning.