👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 4B - kap 3

Skapad 2022-03-22 08:55 i Parkskolan Kristianstad
Planering utifrån boken Favoritmatematik.
Grundskola 4 Matematik
Favoritmatematik bok 4B

Innehåll

Mål och syfte:

Du kommer att arbeta med kapitel 1, 2, 3, 4 och 5.

Du kommer bland annat att arbeta med:  

Kap 1 - Tal i bråkform, addition och subtraktion

 • Repetition av bråk
 • Addition och subtraktion av bråk
 • Ta ut delar av tal

Kap 2 - Tal i decimalform, additon och subtraktion

 • Addition och subtraktion avdecimaltal
 • Addition och subtraktion med uppställnig
 • Tiondelar och hundradelar

Kap 3 - Enheter, längd, vikt och volym

 • Längdenheter
 • Viktenheter
 • Volymenheter

Kap 4 - Stora tal, multiplikation och division

 • Tiotusental och hundratusental
 • Avrunda tal
 • Multiplikation och division med uppställning

Kap 5 - Geometri, koordinatsystem och symmetri

 • Geometriska objekt
 • Koordinater och koordinatsystem
 • Symmetri
 • Programmering

      

Arbetssätt:

Du kommer arbeta med :

 • Favoritmatematik 4B
 • Favoritmatematik Tankenötter
 • Arbetshäften
 • Gemensamma genomgångar och diskussioner
 • Laborativt material

 

Bedömning: 

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att:

 • delta i gemensamma genomgångar och diskussioner
 • använda matematiska begrepp
 • använda olika strategier vid problemlösning 
 • skriftliga diagnos/test under och efter arbetsområdet.

Förmågor:

Problemlösningsförmåga

 • kunna lösa problem i elevnära situationer                                                                                                        
 • kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet                                                                  
 • kunna se om ditt tal är rimligt                                                                                                                            
 • kunna använda alternativa lösningar på samma problem                                                                    

 

Begreppsförmåga                                                                                                    

 • kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer                                                                        
 • kunna växla mellan olika uttrycksformer och visa hur olika begrepp relaterar till varandra                    

 

Metodförmåga                                                                                              

 • kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter                                                          
 • kunna använda miniräknare                                                                                                              

 

Kommunikationsförmåga  

 • kunna använda bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer                 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik 4B kap 3

Rubrik 1

Har ej visat på godkänd nivå ännu
E
C
A
Lösa problem
Uppgift: 6a, 6b 7a 7b Löser problemsom innehåller enheter och enhetsomvandling och beskriver sitt tillvägagångsätt. Väljer en lämlig strategi.
 • Ma  A 6
Du gör försök men har ännu inte nått godkänd nivå
Du klarar någon del av uppgifterna
Du klarar flera delar av uppgifterna
Du klarar båda uppgifterna korrekt
Använda metoder
Uppgift: 1a, 1b, 1c: Utför beräkningar med tal i decimalform 2a, 2b, 2c: Hanterar enhetsbyten inom vikt, längd och volym. 3a, 3b, 3c: Hanterar enhetsbyten inom vikt, längd och volym. 4a, 4b, 4c, 4d: Hanterar enhetsbyten inom längd meter och kilometer. Utför beräkningar i de fyra räknesätten med tal i decimalform. Utför beräkningar i rätt ordning enligt prioriteringsregeln. 6a, 6b: Hanterar enhetsbyten och en fungerande metod för beräkning. 7a, 7b: Hanterar enhetsbyten och en fungerande metod för beräkning.
 • Ma  A 6
Du gör försök men har ännu inte nått godkänd nivå
Du klarar några metoder
Du klarar flera metoder
Du klarar de flesta metoder
Kommunikation
Uppgift: 7a, 7b: Redovisar sin lösning påett fungerande sätt.
 • Ma  A 6
Du gör försök men har ännu inte nått godkänd nivå
Du klarar någon del av uppgifterna
Du klarar flera delar av uppgifterna
Du klarar båda uppgifterna korrekt
Begrepp
Uppgift: 1a, 1b, 1c 2 3a, 3b, 3c: Känner till vanliga prefix t ex. kilo och milli. Vet vad som menas med g, kg, l, dl, ml, m och km. 5a, 5b, 5c: Storleksordnat mätvärden i massa, volym och vikt.
 • Ma  A 6
Du gör försök men har ännu inte nått godkänd nivå
Du klarar några begrepp
Du klarar flera begrepp
Du klarar de flesta begrepp
Resonemang
Uppgift: 7a, 7b: Redovisar sina tankar med olika uttrycksformer som bild, ord och matematiska symboler.
 • Ma  A 6
Du gör försök men har ännu inte nått godkänd nivå
Du klarar någon del av uppgifterna
Du klarar flera delar av uppgifterna
Du klarar båda uppgifterna korrekt