👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Björkens aktiva åtgärder

Skapad 2022-03-29 15:36 i Melltorps förskola Borås Förskola
Förskola
Vilka risker för diskriminering och kränkande behandling finns för barngruppen? Analysera orsaker och skapa åtgärder för att främja och förebygga. Följ upp och utvärdera.

Innehåll

Del 1. Diskrimineringsgrunder 

Var finns det risk för diskriminering och trakasserier?

Vid vilka tillfällen är det extra stor risk? I förhållande till vårt prioriterade område?

(tema/projekt osv).

(Tänk främjande och förebyggande, normer)

Könrisker och hinder- analys av orsaker:

Vi har uppmärksammat att det finns barn i gruppen som har svårt att leka över

könsgränserna.

Datum: Augusti – oktober.

Mål: Barnen förstår och respekterar olikheter.

         Alla leker med och accepterar alla.

Åtgärder: Med undervisnings material som böcker, tips finns i Värdegrunds-plattformen,

samt UR-material och Mediapoolen.

Samtal och samarbetsaktiviteter. Lika-olika.

Ansvar: Hela arbetslaget.

Delaktighet barn och vårdnadshavare: Barnen/pedagoger samtalar och diskuterar kring

dokumentationen. Pedagoger synliggör sitt förhållningssätt mot barnen.

Könsöverskridande identitet eller uttryck- risker och hinder- analys av orsaker:

I vår barngrupp har vi ”traditionella” familjekonstellationer och vi vill skapa en förståelse

hos barnen att familjer kan se olika ut och att alla familjer är bra så länge alla i familjen

mår bra. Vi vill också ge barnen en förståelse om att man kan bli kär i vem man vill.

Datum: April - Juni

Mål: Barnen förstår och respekterar olika

Åtgärder: Pratar om olika familjekonstellationer och kärlek. Läser litteratur och lyssnar på

sagor från Polyglutt samt tittar på UR. 

Ansvar: Hela arbetslaget

Delaktighet barn och vårdnadshavare: Barnen berättar om sina familjekonstellationer.

Etnisk tillhörighet- risker och hinder- analys av orsaker:

Skapa en förståelse kring olikheter och likheter samt att alla är lika värda oavsett. 

Ge en insyn i olika traditioner och kulturer för att främja olikheter och normer.

Datum: December - Januari 

Mål: Ge barnen förståelse för olikheter och likheter i olika kulturer.

Åtgärder: Prata om likheter och olikheter i olika länder/kulturer

Ansvar: Hela arbetslaget

Delaktighet barn och vårdnadshavare: Ta hjälp av barnen och föräldrarna samt använda

språkdomänen.

Religion eller annan trosuppfattning- risker och hinder - analys av orsaker:

Vi vill ge barnen förutsättningar att fungera i ett mångkulturellt samhälle genom att ge dem

kunskap om att det finns olika trosuppfattningar och att människor med olika religioner har

olika kulturer. Vi vill belysa många olika religioner för att alla barn ska ha möjlighet att känna

igen sig, då vi inte vet vilka religioner som finns representerade i barngruppen.

Datum: November - December

Mål: Barnen förstår och respekterar olikheter.

        Barnen ska visa sig trygga i sin identitet och bakgrund.

Åtgärder: Litteratur, Mediapoolen och söka information, vi använder dessa kanaler för att

skapa en grund för diskussioner och samtal med barnen.

Ansvar: Hela arbetslaget.

Delaktighet barn och vårdnadshavare: Vi skickar ut en enkät till föräldrarna där vi undrar om

vilka högtider de firar. 

Funktionsnedsättning-risker och hinder - analys av orsaker

Neutralisera och skapa förståelse för människors olikheter. I förskolan finns det individer

med många olikheter och förutsättningar.

Datum: Augusti - Oktober

Mål: Barnen förstår och respekterar olikheter.

        Alla leker med och accepterar alla.

        Barnen ska visa sig trygga i sin identitet och bakgrund.

Åtgärder: Med undervisnings material som böcker, tips finns i Värdegrunds-plattformen,

samt UR-material och Mediapoolen Samtal och samarbets-aktiviteter.

Ansvar: Hela arbetslaget

Delaktighet barn och vårdnadshavare: Barnen/pedagoger samtalar och diskuterar kring

dokumentationen.

Pedagoger synliggör sitt förhållningssätt mot barnen.

Sexuell läggning-risker och hinder analys av orsaker:

Vi vill hjälpa barnen att bli fria från traditionella normer och utveckla ett öppet sinne för

allas lika värde, detta i takt med att samhälls utveckling.

Datum: April - Juni

Mål: Barnen förstår och respekterar olikheter

        Barnen ska visa sig trygga i sin identitet och bakgrund.

Åtgärder: Med undervisnings material som böcker, tips finns i Värdegrunds-plattformen,

samt UR-material och Mediapoolen Samtal och samarbets-aktiviteter.

Ansvar: Hela arbetslaget

 

Delaktighet barn och vårdnadshavare: Barn/pedagoger samtalar och diskuterar

undervisningsmaterialet som står under ’Åtgärder’. Vårdnadshavare får information kring

utbildningen av sexuell läggning på Unikum.

Ålder-risker och hinder- analys av orsaker:

I en förskolegrupp finns barn med olika åldrar och ingen ska bli begränsad eller utsatt på

grund av sin ålder.

Datum: Jan - mars

Mål: Barnen förstår och respekterar olikheter.

        Barnen ska visa sig trygga i sin identitet och bakgrund.

        Alla leker med och accepterar alla.

Åtgärder: Vi samtalar, undervisar och är förebilder för att skapa ett förstående klimat.

Diskussioner med barnen kring olika begrepp angående ålder, vi är bra på olika saker

oavsett ålder.

Ansvar: Hela arbetslaget

Delaktighet barn och vårdnadshavare: Pedagoger synliggör sitt förhållningssätt mot

barnen. Synliggörs genom Unikum

Utvärdering 

ht 21

 

vt 22

De aktiva åtgärderna har vi också delat in månadsvis och vi har arbetat med två 
diskrimineringsgrunder i taget. Barnen har varit öppna och mottagliga för alla resonemang
och diskussioner vi har haft. De har kommit med många frågor, kloka tankar och vidsynta
resonemang. Vi har känt ett starkt intresse från barnens sida. Det har ibland också varit
utmanande för oss pedagoger då vi fått utmana våra egna tankar och resonemang av
barnens frågor. Vissa områden har varit svårare än andra och vi hade först svårt att veta
hur vi skulle belysa ämnet religion. Hur vi skulle arbeta med området konkret, vad säger vi
och hur gör vi? När vi valde att lyfta bitar från olika religioner och traditioner utifrån
”Högtidsboken” kände vi att vi var på ett bra spår. Det blev en bra mix av olika kulturer,
traditioner och där olika etniciteter lyftes utifrån glädje.

 

Del 2 Plan mot kränkande behandling 

Var finns det risk för kränkning och trakasserier mellan barn? Personal och barn?

Vid vilka tillfällen är det extra stor risk? I förhållande till vårt prioriterade område?

(tema/projekt osv).

(Tänk främjande och förebyggande, normer)

Här klistras uppföljningen in från föregående plan.

Uppföljning av föregående års åtgärder:

 

 

Risker och hinder- analys av orsaker:

 

Datum:

Mål:

Åtgärder:

Ansvar:

Delaktighet barn och vårdnadshavare:

 

Utvärdering vt 22